Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Conta Xeral do Estado

A Conta Xeral do Estado elabóraa cada ano a Intervención Xeral da Administración do Estado coas contas anuais das entidades que integran o sector público estatal e elévase ao Goberno para a súa remisión ao Tribunal de Contas antes do día 31 de outubro do ano seguinte ao que se refira. Esta conta xeral subministra información sobre a situación patrimonial e financeira, o resultado económico patrimonial e a execución do orzamento do sector público estatal.