Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Conta da Administración Xeral do Estado

A conta da Administración Xeral do Estado fórmaa cada ano a Intervención Xeral da Administración do Estado e remítese ao Tribunal de Contas antes do 31 de xullo do ano seguinte ao que se refira. Esta conta subministra información do patrimonio, da situación financeira, do resultado económico patrimonial e da execución do orzamento da Administración Xeral do Estado.

Os titulares dos departamentos ministeriais renden anualmente contas aprobando os informes agregados correspondentes ás operacións realizadas no seu ámbito ministerial.

A formación e rendición de contas ao Tribunal de Contas realízase conforme ao previsto nas regras 39 a 41 da Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, por que se aproba a instrución de contabilidade para a Administración Xeral do Estado.