Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contas do Sector Público Local

En cumprimento do disposto no artigo 36.2 do Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local e desenvolvido pola Resolución do 2 de abril de 2020 do IGAE, a remisión a este centro da información contable e informes de auditoría das entidades locais substitúese pola obtención directamente da información do portal de Rendición de Contas de Entidades locais do Tribunal de Contas

Para acceder á Información contable e informes de auditoría das entidades locais débese acceder á seguinte ligazón: Portal de Rendición de Contas do Tribunal de Contas