Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informe trimestral das Administracións Públicas

Esta publicación recolle as operacións non financeiras realizadas no trimestre de referencia en termos de contabilidade nacional, tanto polo sector Administracións Públicas (S.13) como polos subsectores que o integran: Administración Central (S.1311), Estado e Organismos da Administración Central, Administración Rexional (S.1312), con detalle de cada unha das Comunidades Autónomas, Administración Local (S.1313) e Fondos da Seguridade Social (S.1314). Os criterios metodolóxicos utilizados para a delimitación institucional e para o rexistro e imputación das operacións corresponden ao establecido polo Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.