Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie anual. Clasificación funcional do gasto do subsector Fondos da Seguridade Social

​​Inclúese a información correspondente á clasificación funcional do gasto, segundo a clasificación das funcións das administracións públicas (COFOG), conforme aos criterios do SEC 2010