Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Altra informació economicofinancera

S'ofereix en aquest apartat informació elaborada per la IGAE sobre diferents aspecte de la gestió econòmic financera del sector públic.

ALTRA INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCIERA DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL

Informació anual

ALTRA INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA ADMINISTRACIÓ CENTRAL

Informació mensual

ALTRA INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA DEL SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL I FUNDACIONAL ESTATAL

Informació trimestral

Informe sobre compliment de terminis legals de pagament

Informació anual