Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Preguntes freqüents sobre el Conflicte d'Interès en l'àmbit del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

NOTES.

 1. Última actualització: 26/04/2024
 2. Les preguntes que són noves o presenten alguna addenda o canvi respecte a la versió anterior del 14/11/2023, s'han marcat amb un asterisc (*).

El conflicte d'interès

El conflicte d'interès en el MRR

Prevenció del conflicte d'interès en el PRTR. Sistemes i intervinents.

Procediment exdavant d'anàlisi de risc de CI

El conflicte d'interès

Que és

Col·lisió entre les competències decisòries que té el titular d'un òrgan administratiu i els seus interessos privats, familiars o d'un altre ordre, que poden afectar a l'objectivitat de les decisions que adopten. El conflicte d'interessos determina ordinàriament el deure abstenció en la presa de decisions, o fins i tot la incompatibilitat per mantenir la titularitat d'un determinat càrrec.

Aquesta definició del Diccionari de l'espanyol jurídic de la RAE il·lustra perfectament els elements de la situació que suposa un conflicte d'interès que és desenvolupada en els diferents àmbits en els quals es regula, normes financeres i del mercat de valors, mercantils, de funcionament de l'Administració Pública o de contractació pública.

No obstant això, a l'efecte del conflicte d'interès en l'àmbit del MRR les dues normes bàsiques són l'article 61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, i l'article 23 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic..

Com a notes comunes en ambdues regulacions s'han de destacar l'obligació d'abstenció de la persona afectada per un conflicte d'interès i la intervenció del superior jeràrquic de l'afectat per aquesta situació.

Completen la normativa aplicable a nivell nacional l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 11 de la Llei 3/2015 de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat. .

Com regula el Reglament financer UE 2018 el conflicte d'interès

El conflicte d'interès es regula en l'article 61:

1. Els agents financers conformement al capítol 4 del present títol, i altres persones, incloses les autoritats nacionals de qualsevol rang, que participin en l'execució del pressupost de forma directa, indirecta i compartida en la gestió, inclosos els actes preparatoris sobre este tema, l'auditoria o el control, no adoptaran cap mesura que pugui implicar un conflicte entre els seus propis interessos i els de la Unió. Adoptaran així mateix les mesures oportunes per evitar un conflicte d'interessos en les funcions que estiguin sota la seva responsabilitat i per fer front a situacions que puguin ser percebudes objectivament com a conflictes d'interessos.

2. Quan existeixi el risc d'un conflicte d'interessos que impliqui a un membre del personal d'una autoritat nacional, la persona en qüestió remetrà l'assumpte al seu superior jeràrquic. Quan es tracti de personal al que s'aplica l'Estatut, la persona en qüestió remetrà l'assumpte a l'ordinador corresponent per delegació. El superior jeràrquic corresponent o l'ordinador per delegació confirmarà per escrit si es considera que existeix un conflicte d'interessos. Quan es consideri que existeix un conflicte d'interessos, l'autoritat facultada per procedir als nomenaments o l'autoritat nacional pertinent vetllarà per que la persona que es tracti cessi tota activitat en aquest assumpte. L'ordinador per delegació que correspongui o l'autoritat nacional pertinent vetllarà per que s'adopti qualsevol mesura addicional de conformitat amb el Dret aplicable.

3. A l'efecte de l'apartat 1, existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions dels agents financers i altres persones al fet que es refereix l'apartat 1 es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès.

L'article 61 del RF 2018 és directament aplicable en els Estats membres en la mesura en què participin en l'execució del pressupost de la UE. En conseqüència, la seva obligació d'evitar els conflictes d'interessos i resoldre'ls, tal com s'estableix en aquest article, no depèn que s'adoptin mesures nacionals de transposició.

No obstant això, l'article 61 del RF 2018 no regula de forma exhaustiva els conflictes d'interessos i la forma en què han de tractar-se, ja que fa referència a l'adopció de mesures oportunes per evitar les situacions de conflicte d'interessos i fer-los front.A més, les autoritats nacionals segueixen sent competents per adoptar normes nacionals complementàries i, possiblement, fins i tot més detallades o estrictes, com es desprèn de la referència al fet que «s'adopti qualsevol mesura addicional de conformitat amb el Dret aplicable» en l'article 61, apartat 2, del RF 2018. No obstant això, la Comunicació de la Comissió 221/C121/01 conté “orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interessos conformement al Reglament Financer”.

La definició de conflicte d'interès que conté l'apartat tercer de l'article 61 és bastant àmplia en incloure “qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal”, per això/per això el conflicte d'interès pot sorgir, encara que la persona no es beneficiï de la situació, n'hi ha prou que les circumstàncies comprometin l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions.

S'han de destacar els tres elements essencials que es donen en la situació de conflicte d'interès: La intervenció del superior jeràrquic de la persona afectada.

 • Que la situació pot afectar a l'exercici imparcial i objectiu de les funcions i per tant a la gestió del pressupost.
 • La intervenció del superior jeràrquic de la persona afectada.
 • El cessament de l'activitat de la persona afectada quan es confirma la situació de conflicte.

Normativa nacional sobre conflicte d'interès. Articulo 23 LRJSP .

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, regula els casos en què les autoritats i personal de les Administracions hauran d'abstenir-se d'intervenir en els procediments i comunicar la situació al superior jeràrquic, qui resoldrà el procedent.

Aquesta regulació afecta a tots els procediments administratius, incloent, per tant, els que es relacionen amb la gestió del pressupost, tals com l'adjudicació de contractes i la concessió de subvencions públiques, instruments jurídics essencials en la gestió i execució del PRTR.

Els supòsits recollits en l'article 23.2 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (LGJSP) són equiparables als enumerats en el Reglament Financer EU 2018, no sent necessària cap adaptació posat que la normativa del Reglament Financer és directament aplicable, en la mesura que es gestionin fons de la Unió.

La norma de la LRJSP presenta los mismos elementos esenciales que la normativa europea:

 • Que la situació pot afectar a l'exercici imparcial i objectiu de les funcions i per tant a la gestió del pressupost.
 • La intervenció del superior jeràrquic de la persona afectada.
 • El cessament de l'activitat de la persona afectada quan es confirma la situació de conflicte.
Llegir més

En l'àmbit de la contractació pública l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa que els òrgans de contractació han de prendre mesures per prevenir i evitar el frau, el favoritisme i la corrupció i prevenir, detectar i solucionar els conflictes d'interès que puguin sorgir en els procediments de contractació, definint aquests de forma més genèrica, encara que similar a la resta de la normativa vigent.

També l'article 71.1 en enumerar les prohibicions per contractar fa referència al conflicte d'interès en les seves apartats g) i h), així com l'article 336.1.i) que en els informes a emetre sobre els contractes subjectes a regulació harmonitzada contempla els casos de conflicte d'interès que s'hagin pogut produir, així com les mesures preses sobre este tema.

Per la seva banda, l'article 11.2 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, defineix les situacions que poden generar conflicte d'interès de manera anàloga a les indicades per a tot empleat públic en l'article 23.2 de la LRJSP.

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (RDL 5/2015) fa referència en deure abstenció dels empleats públics en aquells assumptes en què tinguin un interès personal, a evitar situacions de conflicte d'interès i a servir a l'interès general d'acord als principis d'objectivitat, neutralitat i imparcialitat, entre uns altres (articles 52 a 54).

Els qui estan sotmesos a la normativa sobre conflicte d'interès

Tant l'article 61 del Reglament Financer UE 2018/1086, com l'article 23 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector públic, es refereixen a autoritats i personal de les Administracions, en aquesta última norma, i a autoritats nacionals i el seu personal en el cas del Reglament Financer UE.

Per tant, cal interpretar que, amb caràcter general, tant els Òrgans Superiors i Directius (alts càrrecs), com la resta dels empleats del Sector Públic queden afectats per la normativa sobre conflicte d'interès. Amb caràcter general es pot dir que el conflicte d'interès es produeix entre el deure públic que concerneix a aquestes persones i l'interès personal (directe o indirecte) que pugui contraposar-se a aquest deure objectivitat i imparcialitat en la seva actuació pública.

En el cas del PRTR es pot afirmar que tot aquell que intervé en la seva execució és susceptible de veure's afectat per un conflicte d'interès. Així ho indica l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en disposar l'obligació dels òrgans gestors d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), obligació que estén als intervinents en els procediments de gestió del PRTR, en ser aquesta una mesura que necessàriament ha de contemplar-se en els Planes de Mesurades Antifrau aprovats per les Entitats Decisoras, Executores i Instrumentals del PRTR.

No obstant això, la Comunicació de la Comissió 221/C121/01 “orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interessos conformement al Reglament Financer” matisa que “la seva participació ha de ser raonablement significativa: la persona ha d'estar facultada per exercir un cert grau de discreció o control sobre l'execució del pressupost (és a dir, el poder d'actuar o donar instruccions als quals actuen; o una funció d'assessorament o de proporcionar dictàmens a els qui actuen)”. Per tant, no totes les persones que intervenen en els procediments de gestió poden veure's afectades per una situació de conflicte d'interès, només aquelles l'actuació de les quals reuneix alguna de les propietats o característiques ressenyades.

L'apartat IIIC.d.1 de l'Annex de l'Ordre 1030/2021, conté una sèrie d'orientacions sobre prevenció i tractament del conflicte d'interès i cita una sèrie d'aquells intervinents en els procediments que han d'emetre una DACI, però no és una llista tancada, ni excloent, havent de ser els Planes de Mesurades Antifrau els que determinin aquells intervinents que compleixen les condicions que es descriuen en la citada Comunicació de la Comissió.

En l'àmbit de la contractació el conflicte d'interès pot afectar al personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix (article 64 LCSP). Produint-se el conflicte d'interès per qualsevol situació en la qual les persones que participen en aquests procediments “tinguin, directa o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació”. En definitiva, es tracta d'evitar qualsevol menyscapte als principis d'igualtat de tracte i transparència que han d'observar-se en el desenvolupament d'aquests procediments. Idea que pot traslladar-se sense problemes a altres procediments, com poden ser els relatius a concessió de subvencions i, en general, a tots aquells en què hi hagi una pluralitat de possibles beneficiaris.

Per tant, també ha de tenir-se en compte la possible amenaça al respecte d'aquests principis a l'hora de determinar si un intervinent en la gestió pot incórrer en un conflicte d'interès.

Llegir més

En el cas del procediment d'anàlisi sistemàtica del risc de CI, implantat per la Disposició Addicional 112 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023 i desenvolupat per l'Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, queden més fitades les persones que poden incórrer en un conflicte d'interès en assenyalar als empleats que participen en els procediments de contractació i de concessió de subvencions com a objecte d'aquesta anàlisi.

L'Ordre 55/2023 utilitza el terme emprat per referir-se a aquells intervinents que amb la seva actuació poguessin afectar a la transparència del procés i a la igualtat de tracte als possibles beneficiaris, aplicant-se l'anàlisi a les fases o processos en els quals es decideixen els beneficiaris finals d'aquests procediments. No obstant això, el terme emprat també abastaria a l'Alt Càrrec o Directiu quan aquest exerceix com a responsable de l'òrgan de contractació o del de concessió de la subvenció.

El Conflicte d'interès en el MRR

Que obligacions tenen els estats respecte del conflicte d'interès

En executar el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els Estats membres, en la seva condició de beneficiaris o prestataris de fons en el marc del Mecanisme, adoptaran totes les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar per que la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme s'ajusti al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

L'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, comença assenyalant aquestes mesures que han d'adoptar els països que reben finançament del MRR i contínua amb la necessitat d'establir sistemes de control intern eficaços i eficients que permetin recuperar imports abonats erròniament o utilitzats de manera incorrecta.

De la mateixa manera, quan es refereix a les obligacions que es generen per als Estats membre que realitzen acords per rebre Prestem o Contribucions financeres en el marc del MRR, es torna a destacar l'obligació de prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, tal com els hi defineix en l'article 61, apartats 2 i 3 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.

La resposta a aquesta demanda del Reglament 2021/410, pel qual s'estableix el MRR, es conté, en primera instància, en l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L'article 6 d'aquesta Ordre es refereix al reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, i introdueix dues mesures obligatòries

L'aprovació d'un Pla de mesurades antifrau per totes les entitats decisoras i executores que participin en el PRTR. Aquesta obligació s'estén a les entitats que executen el PRTR amb caràcter instrumental.

El pla de mesurades antifrau ha de recollir de manera específica procediments relatius a la prevenció i correcció de situacions de conflictes d'interès conforme a l'establert als apartats 1 i 2 de l'article 61 del Reglament Financer de la UE. En particular, haurà d'establir-se com a obligatòria la subscripció d'una DACI per els qui participin en els procediments d'execució del PRTR, la comunicació al superior jeràrquic de l'existència de qualsevol potencial conflicte d'interessos i l'adopció per est de la decisió que, en cada cas, correspongui.

Els òrgans gestors han de fer una avaluació de riscos, emplenar Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) i disposar d'un procediment per abordar els conflictes d'interès.

Que normes desenvolupen la prevenció i detecció del conflicte d'interès a Espanya.

L'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, recull en el seu article 6 el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Aquesta ordre fa una regulació de caràcter general per al cas del conflicte d'interès, partint de la regulació que a aquest efecte conté l'article 61 del Reglament financer UE 2018, així com la recollida en l'article 23 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per la seva banda, la Disposició Addicional 112 de la Llei 31/2022, de Pressupost Generals de l'Estat per 2023, estableix un procediment especifico de prevenció i detecció, així com les regles relatives a com efectuar l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Ordre 55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència desenvolupa la D.A. citada establint l'àmbit i la forma d'aplicació de l'eina informàtica Minerva a aquesta anàlisi.

Llegir més

L'Ordre 1030/2021 planteja mesures de caràcter general per a la prevenció, detecció i correcció del conflicte d'interès que han de concretar-se i desenvolupar-se en els Planes de Mesurades Antifrau a aprovar per totes les Entitats decisoras i gestores (també les instrumentals) del PRTR, així com un model genèric de DACI.

Per la seva banda, l'Ordre 55/2023 desenvolupa un procediment específic per a l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès. En aquesta Ordre es fiten, seguint l'establert sobre este tema en la D.A. 112, de la Llei 31/2022, els instruments jurídics, les fases de la seva gestió i les persones que, intervenint en aquestes fases, estaran sotmeses a aquesta anàlisi específica. Així mateix, les persones sotmeses a aquesta anàlisi hauran de signar un model de DACI que l'Ordre 55/2022 estableix amb motiu d'aquest procediment.

Que s'estableix en la Disposició Addicional 112 dels PGE para 2023 sobre el CI

Un procediment de prevenció i detecció del conflicte d'interès. Mitjançant aquesta norma s'estableixen les regles sobre com efectuar l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Com a aspectes més destacables cal esmentar:

a). Es basa en una eina informàtica de mineria de dades amb seu en l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya.

b). Se utiliza para los procedimientos de contratación y de concesión de subvenciones vinculados a la ejecución del PRTR.

c). És de general aplicació per totes les entitats decisoras, executores i instrumentals del PRTR, respecte dels empleats públics i personal al seu servei.

d). Especifica les persones i les fases, tant del procediment de contractació, com del de concessió de subvencions, sobre les quals s'aplicarà l'anàlisi sistemàtica i automatitzat de risc de conflicte d'interès..

i). Obliga al fet que les persones que intervenen en els procediments i fases ressenyades realitzin una Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI), respecte dels participants en aquests procediments, una vegada siguin coneguts aquests.

f). L'anàlisi a realitzar té com a objectiu determinar les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre els empleats públics i els participants en cada procediment

Quins objectius té l'Ordre HFP/55/2023.

Aquesta Ordre desenvolupa el que es disposa en la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023, sobre la implantació d'un procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzat de risc de conflicte d'interès en l'execució del PRTR, en els termes recollits en la seva D.A. 112.

Els seus objectius més destacables són:

a). Avançar en el compliment dels requeriments sobre prevenció, detecció i correcció del conflicte d'interès recollits en l'article 22 del Reglamento UE 2021/241, pel qual s'estableix el MRR.

b). Establir el contingut mínim que obligatòriament hauran de tenir les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) que han de realitzar de manera obligatòria les persones (decisores) que intervenen en els procediments sotmesos a l'anàlisi.

c). Establir el procediment de consulta a l'eina Minerva, les persones facultades per a aquesta consulta, la seva identificació i les actuacions que han de realitzar, així com la informació que ha d'arribar a Minerva per realitzar l'anàlisi de risc de conflicte d'interès

d). Determinar el procediment a seguir en funció dels resultats de la consulta en Minerva, establint les actuacions a realitzar en el cas que es detecti un risc de conflicte d'interès amb l'aparició d'una bandera vermella, així com les maneres d'actuar en el cas de falta d'informació sobre algun participant en el procediment que s'analitza, assenyalat amb bandera negra.

i). Configura un nou òrgan d'assessorament amb la creació de la Unitat especialitzada d'assessorament en matèria de conflicte d'interès (UACI) en la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Prevenció del conflicte d'interès (CI) en el PRTR. Sistemes i intervinents.

Que sistemes de prevenció de risc de CI existeixen

L'article 6 de l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, disposa que tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesurades antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. L'obligació de comptar amb un Pla de Mesurades Antifrau també s'estén a les entitats instrumentals del PRTR.

Així mateix, es configuren com a actuacions obligatòries per als òrgans gestors, l'avaluació de risc de frau, l'emplenament de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI) i la disponibilitat d'un procediment per abordar conflictes d'interessos.

El sistema de prevenció de risc en matèria de conflicte d'interès està compost d'aquests tres elements.

1. Les entitats decisoras i executores del PRTR han aprovat un Pla de mesurades antifrau, que inclou un apartat específic per a la prevenció i tractament dels conflictes d'interès i una declaració contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interès que és publicada per a coneixement de tota l'organització.

2. S'ha establert l'obligatorietat que les persones que intervenen en els procediments d'execució del PRTR, subscriguin una declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) que suposa una manifestació explicita del seu compromís d'imparcialitat i objectivitat en el seu acompliment professional.

3. S'ha creat un sistema per a la prevenció i detecció del risc de conflicte d'interès. Es duu a terme mitjançant l'aplicació Minerva per a l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència basat en una eina informàtica de mineria de dades, amb seu en l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya.

La disposició addicional 112 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat, estableix aquest sistema de prevenció de risc de conflicte d'interès que és desenvolupat per l'Ordre 55/2023 , de 24 de gener.

Que són les DACI

La declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) és un document que han de signar les persones intervinents en els procediments d'execució del PRTR amb caràcter obligatori. La intervenció pot ser directa o indirecta, però ha de tenir influència en el desenvolupament del procediment, és a dir les DACI han de subscriure's per aquells l'actuació dels quals pugui influir en el desenvolupament i resolució del procediment.

Les DACI formen part essencial del sistema de prevenció de risc de conflicte d'interès i es basen en l'autoavaluació que realitzen les persones que intervenen en aquests procediments. La seva subscripció representa una manifestació explicita del compromís d'imparcialitat i objectivitat en el seu acompliment professional.

L'Ordre 1030/2021 estableix en el seu Annex IV un model de general utilització per a totes les persones que intervinguin en els procediments per a l'execució del PRTR.

Per la seva banda, amb l'Ordre 55/2023 s'aprova un model de DACI vinculat al procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès que es desenvolupa en aquesta norma.

Llegir més

La diferència més notable amb l'anterior DACI és que no fa referència a les causes d'abstenció de l'article 23.2 de la LRJSP i en el seu lloc s'inclouen sengles al·lusions als apartats 3 i 4 de la Disposició Addicional 112, de la Llei 31/2022, per la qual s'estableix el procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès.

Tant la citada D.A.112, com l'Ordre 55/2023, es concreten les fases de la contractació i concessió de subvencions a les quals es refereix el procediment d'anàlisi sistemàtica de risc de conflicte d'interès, precisant que les persones (decisores) que intervenen en elles han de subscriure la DACI prevista en l'Annex I de l'Ordre 55/2023. Per tant, a partir del 26 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de l'ordre, les DACI vinculades al procediment d'anàlisi sistemàtica del reg del conflicte d'interès es realitzaran conforme al model aprovat en aquesta ordre.

Les diferències entre els dos models de DACI no poden considerar-se substancials, atès que l'article 61 del Reglament Financer UE 2018 al que es referencien tots dos models és prou ampli com per comprendre els motius d'abstenció que assenyala l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de RJSP, que en qualsevol cas són aplicable, estiguin o no recollits en el model que estableix l'Ordre 55/2023.

D'altra banda, s'ha de recordar que el contingut de la DACI aprovada per l'Ordre 55/2023, té caràcter de mínim. /p>

Qui està obligat a signar una DACI

Els qui participin en els procediments d'execució del PRTR, segons estableix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el seu article 6.

No obstant això, aquesta participació ha de ser raonablement significativa: la persona ha d'estar facultada per exercir un cert grau de discreció o control sobre l'execució del pressupost (és a dir, el poder d'actuar o donar instruccions als quals actuen; o una funció d'assessorament o de proporcionar dictàmens a els qui actuen), tal com matisa la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 121 d'Orientacions sobre com evitar i gestionar situacions de conflicte d'interès.

Són els Planes de Mesurades Antifrau i, en última instància, els responsables de la gestió dels procediments que desenvolupen el PRTR els qui han de definir les persones o perfils que intervenen de forma significativa en aquests procediments i per tant estan obligats a efectuar la DACI. En aquesta tasca poden ser assessorats pels responsables del control de primer nivell creat en les Entitats Decisoras, Executores i Instrumentals del PRTR.

Com a orientació es poden definir perfils de responsables i col·laboradors que tenen aquesta incidència significativa en el desenvolupament dels instruments jurídics (procediments) que s'incardinen en el PRTR.

Entre els primers estarien els responsables de l'inici del procediment, de la decisió una vegada realitzats els tràmits exigibles, de la signatura dels documents on es formalitzen aquests instruments jurídics o es responsabilitzen de la posterior execució d'aquest negoci jurídic.

En el cas dels col·laboradors necessaris en el procediment es pot esmentar als quals tenen participació significativa en l'elaboració dels documents preparatoris (especialment Plecs rectors dels contractes i, bases i convocatòries en el cas de subvencions), als comitès d'obertura i avaluació, així com als tècnics i experts seleccionats per intervenir en aquestes valoracions. .

En la citada Ordre 1030/2021, també es preveu, dins de les mesures relacionades amb la prevenció del conflicte d'interès, l'emplenament d'una DACI com a requisit a aportar pels beneficiaris que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda, hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte d'interessos potencial

Quin model de DACI s'ha d'utilitzar

El model de( DACI) aprovat amb l'Ordre HFP 55/2023, ha d'utilitzar-se obligatòriament per les persona (decisores)que intervinguin en les fases dels procediments de contractació i concessió de subvencions assenyalats en aquesta Ordre:

a). Contractes. òrgan de contractació unipersonal i membres de l'òrgan de contractació col·legiat, així com membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació.

b). Subvencions. òrgan competent per a la concessió i membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds.

L'ús d'aquesta DACI, en els termes descrits, és obligatori per als procediments de contractació i concessió de subvencions la convocatòria de les quals es va publicar a partir del 26 de gener de 2023.

Es pot utilitzar una DACI diferent de l'aprovada en l'Ordre HFP 55/2023 en les anàlisis sistemàtiques i automatitzats del reg de CI.

No, en principi ha d'utilitzar-se la( DACI) aprovada per als procediments i persones als quals es refereix l'anàlisi sistemàtica i automatitzat de risc de conflicte d'interès que desenvolupa aquesta norma.

No obstant això, la pròpia Ordre estableix que el contingut del model de DACI té el caràcter de mínim. Per tant, cabria la possibilitat d'incloure alguna de les referències contingudes en el model de DACI aprovada amb l'Ordre 1030/2021.

En quins casos s'utilitza la DACI aprovada amb l'Ordre 1030/2021

En tots aquells en què no sigui obligatori l'ús del model aprovat en l'Ordre 55/2023.

La DACI vinculada a l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès és específica per a aquesta comesa i té la particularitat que al moment de la seva signatura els obligats a això coneixen els participants en els procediments de contractació o de concessió de subvencions en els quals van a intervenir.

El model de DACI aprovat en l'Ordre 1030/2021 és de caràcter genèric i pot aplicar-se a moments diferents dels procediments de contractació i subvencions dels recollits en l'Ordre 55/2023. Per exemple, a les persones que intervenen en les fases de preparació de la contractació o de procediments subvenciona'ls (elaboració de plecs, documents de licitació, bases reguladores o convocatòries de subvencions), a les quals intervenen en l'elaboració o signatura de Convenis, als responsables dels contractes en la fase d'execució d'aquests, o en aquells casos que puguin establir els Comitès Antifrau.

El caràcter de genèric amb que es caracteritza a aquest model de DACI es refereix a la seva aplicació a diferents aspectes de l'execució del PRTR i al fet que en alguns casos l'obligat a realitzar la DACI no coneix qui seran els participants en els procediments en què intervé.

Altres declaracions sobre el conflicte d'interès.

L'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, recull en el seu Annex IV el denominat model de compromís de compliment de principis transversals, que desenvolupa a l'apartat C del citat Annex.

Aquest model va dirigit a una pluralitat de persones relacionades amb l'execució del PRTR en la qual destaquen els tercers participants en el procediment, tals com a contractistes, subcontractistes, destinataris d'encàrrecs o beneficiaris de subvencions.

Tots ells han de comprometre's amb el “compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant si escau a les autoritats que procedeixi els incompliments observats”, tal com es reflecteix en el model de declaració.

Llegir més

En relació a la declaració de contractistes i subcontractistes es pronuncia la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat en la Instrucció de 23 de desembre de 2021, asseverant que resulta imprescindible que el contractista present la declaració, la qual si escau ha d'aportar-se al mateix moment de la formalització del contracte o immediatament després. Igualment haurà de presentar-se per tots els subcontractistes. Més endavant recorda que aquestes declaracions han d'obrar en l'expedient de contractació tan aviat siguin obtingudes.

D'altra banda, la JCCE no fa cap referència a la declaració de compromís a emetre pels Ens destinataris dels encàrrecs regulats en els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

Sistema Minerva: Verificació de risc de CI

Minerva és una eina informàtica de mineria de dades, amb seu en l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya, que s'utilitza per a l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc del conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta eina està a la disposició de totes les entitats decisoras, entitats executores i entitats instrumentals participants en el PRTR, així com de tots aquells al servei d'entitats públiques que participin en l'execució del PRTR i dels òrgans de control competents del *MRR.

L'Ordre 55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regula la forma d'utilització de Minerva en els procediments per a l'anàlisi del risc de conflicte d'interès.

L'anàlisi de risc de conflicte d'interès es realitza confrontant en Minerva els nombres d'identificació fiscal de les persones subjectes a l'anàlisi (decisores de l'operació), juntament amb el seu nom i cognoms, amb els de les persones físiques o jurídiques participants en cada procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les primeres i raó social en el cas de les segones.

Llegir més

Els riscos que s'analitzen es poden classificar en tres tipus de possibles relacions susceptibles de produir un conflicte d'interès, que serà assenyalat amb una bandera vermella:

a) Risc de relacions societàries o d'administració.

 • • El decisor és el potencial beneficiari
 • • El decisor és titular real del potencial beneficiari
 • • El decisor és administrador del potencial beneficiari
 • • El decisor és directiu o forma part del consell d'administració del potencial beneficiari.

b) Riscos de relacions de primer o segon grau (de consanguineidad / afinitat) del potencial beneficiari

 • • El decisor és familiar de primer o segon grau del potencial beneficiari
 • • El decisor és familiar de primer o segon grau d'un titular real del potencial beneficiari.

c) Relacions comercials.

 • • Existeixen operacions comercials entre el decisor i el potencial beneficiari.
 • • Existeixen operacions comercials entre el decisor i un titular real del potencial beneficiari.

Que és CoFFEE. Relació amb la prevenció de risc de conflicte d'interès.

És el sistema d'informació de Fons Europeus per al període 2021-2027. CoFFEE-MMR és el mòdul de l'aplicació dedicat a suportar el sistema d'informació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més de la informació i el seguiment sobre la consecució de les fites i objectius que el PRTR contempla, suporta el sistema de projectes, subprojectes i actuacions que s'executen en el desenvolupament del PRTR.

En CoFFEE es donen de alta les operacions (contractes, subvencions) que serveixen per desenvolupar les actuacions contingudes en els projectes i subprojectes del PRTR.

Així mateix, es donen de alta els responsables d'operació que seran els encarregats de fer l'anàlisi de risc de conflicte d'interès en l'eina Minerva. A aquest efecte Minerva es comunica de forma automàtica per comprovar que el responsable d'operació que realitza la consulta aquesta donat de alta en CoFFEE en relació a l'operació objecto d'aquesta consulta.

En CoFFEE es registren les (DACI) que han estat signades pels decisores de les operacions, així com la documentació corresponent al resultat de les anàlisis de risc en Minerva, tal com es disposa en l'Ordre 55/2023

Para quins casos es realitza l'anàlisi de risc de conflicte d'interès

Segons disposa l'apartat 2 de la disposició addicional de 112 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès és aplicable als següents procediments vinculats a l'execució del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència:

a). En els procediments d'adjudicació dels contractes.

b). En los procedimientos de concesión de subvenciones salvo aquellas de concurrencia masiva, entendiéndose por tal las que tengan más de cien solicitudes. En estos casos de concurrencia masiva se realizará el análisis sobre una muestra.

A l'efecte de l'Ordre 55/2023, de 24 de gener, s'entendrà per operació, els procediments ressenyats anteriorment

Sobre els qui es realitza la verificació del risc de CI

La disposició addicional centena desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, disposa que l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès es durà a terme en cada procediment per a les persones que realitzin les següents funcions, que, a aquests efectes, es denominaran decisores:

a). Contractes: òrgan de contractació unipersonal i membres de l'òrgan de contractació col·legiat, així com membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participin en els procediments de contractació.

b). Subvencions: òrgan competent per a la concessió i membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds.

L'anàlisi del conflicte d'interès es realitzarà sobre els empleats públics que participin en els procediments d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions, en el marc de qualsevol actuació del PRTR, formin part o no aquests empleats d'una entitat executora o d'una entitat instrumental. En aquest últim cas es troben els representants dels Serveis Jurídics i de la Intervencions que actuen com a membres dels òrgans de contractació. De la mateixa manera est pot ser el cas dels tècnics i comitès d'experts constituïts per a assistència de l'òrgan de contractació.

També s'aplicarà aquesta anàlisi a aquells que realitzin funcions assimilables a les enumerades, encara que aquestes no es regeixin en el seu funcionament per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, o la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A través de l'eina informàtica Minerva, s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals pugui haver-hi un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones abans esmentades i els participants en cada procediment.

Que és una operació en l'anàlisi sistemàtica de risc de conflicte d'interès.

En l'àmbit de l'anàlisi sistemàtica de risc de conflicte d'interès, desenvolupat en l'Ordre 55/2023, per operació s'entén els procediments als quals es refereix l'apartat 2 de la D.A. 112 de la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023:

a). Procediments d'adjudicació de contractes

b). Procediments de concessió de subvencions

L'operació, que fa referència a un d'aquests instruments jurídics, ha de ser donada de alta en CoFFEE, vinculant-la a alguna de les actuacions que es desenvolupen per a l'execució dels projectes i subprojectes que conformen el PRTR.

Una vegada donada de alta se li assigna automàticament un codi (CRO) que identificarà l'operació per al seu tractament posterior en Minerva, atès que aquest codi només té rellevància a l'efecte de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès.

Qui inicia el procediment d'anàlisi de risc de CI en Minerva

Correspondrà als responsables d'operació iniciar el procediment d'anàlisi exdavant de risc de conflicte d'interès, amb caràcter previ a la valoració de les ofertes o sol·licituds en cada procediment de contractació o concessió de subvencions i una vegada siguin coneguts els participants en aquests procediments.

Qui és el responsable d'operació

Es considera responsable d'operació a l'òrgan de contractació o a l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció.

El responsable d'operació és l'únic facultat per realitzar l'anàlisi de risc de conflicte d'interès en Minerva. Per tant, aquesta funció queda directament vinculada a la persona que exerceixi la competència de contractació o concessió de la subvenció.

En el cas dels òrgans col·legiats, el responsable d'operació serà el seu president, atès que aquest és el representant de l'òrgan col·legiat, tal com disposa l'article 19 de la LRJSP.

En el sistema estatal de contractació centralitzada quan l'òrgan de contractació dels contractes basats en un acord marc o dels contractes específics en un sistema dinàmic d'adquisició sigui la Junta de Contractació Centralitzada, el responsable d'operació serà el competent per elevar la proposta d'adjudicació de l'organisme destinatari del contracte.

Llegir més

En els contractes basats o específics el responsable d'operació és la persona titular de l'organisme que realitza la proposta d'adjudicació, que ha de ser donat de alta en CoFFEE, juntament amb l'operació que es tracti, passos imprescindibles per poder realitzar l'anàlisi de risc sistemàtic de conflicte d'interès en Minerva

L'anàlisi s'ha d'efectuar sobre els decisores que intervenen en l'operació, és a dir, el propi òrgan que eleva la proposta d'adjudicació a la Junta de Contractació Centralitzada i, si escau, els tècnics que participin en la valoració de les propostes, havent de signar la corresponent DACI tal com es disposa en l'Ordre 55/2023.

Com s'identifica als responsables d'operació.

Els òrgans gestors i els gestors instrumentals del PRTR identificaran en l'aplicació CoFFEE als responsables de cada operació. Cada responsable d'operació s'identificarà per un codi generat per l'aplicació CoFFEE.

Llegir més

Normalment serà un Editor de node (projecte o subprojecte) qui sol·liciti l'alta en CoFFEE del responsable d'operació, consignant totes les dades identificatives que l'aplicació requereix.

L'alta en CoFFEE serà aprovada pel Responsable del node.

Que és el codi de referència de l'operació (CRO)

El Codi de referència d'operació (CRO) és una forma d'identificar enCoFFEE de les operacions (instruments jurídics) que s'inclouen en les diferents actuacions que conformen els projectes, subprojectes i projectes instrumentals (nodes) que es desenvolupen en l'àmbit del PRTR.

Cada actuació pot tenir una o diverses operacions (contractes o subvencions) associats a ella.

Una vegada creat un CRO apareixerà en CoFFEE,  referenciat com a codi d'operació.

El CRO permetrà, al seu moment, l'enllaç automatitzat entre Minerva i CoFFEE.

On s'obté el CRO

El CRO s'obté en l'aplicació CoFFEE .

Prèviament caldrà donar de alta en CoFFEE un instrument jurídic (contracte o subvenció) en l'actuació corresponent. Automàticament CoFFEE assignarà un codi únic d'operació a aquest instrument jurídic, sempre que es marqui en l'aplicació que “Requereix verificació de conflicte d'interès”.

Quan el responsable d'operació iniciï la consulta en Minerva, aquest sistema comprova automàticament en CoFFEE que el responsable té autorització per realitzar la consulta sobre el CRO consignat en la seva petició d'informe. Si aquesta comprovació és positiva s'inicia el procés de consulta en Minerva.

Llegir més

La marca del camp “requereix verificació de conflicte d'interès” només s'utilitza per als contractes i subvencions, que són els únics instruments jurídics sobre els quals es realitza l'anàlisi sistemàtica de risc de conflicte d'interès en Minerva.

Per als convenis, els encàrrecs a mitjans propis o altres instruments jurídics que es puguin utilitzar en l'execució del PRTR no es marcarà aquest camp.

Que funció exerceix l'Òrgan gestor del projecto /subprojecte en el procediment d'anàlisi de risc de conflicte d'interès.

Aquest òrgan col·labora en la identificació del responsable d'operació en l'aplicació CoFFEE, així com en la generació del codi de referència de l'operació (CRO), passos necessaris per realitzar en Minerva l'anàlisi de risc de conflicte d'interès.

Els resultats de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès realitzat seran comunicats a l'òrgan gestor del projecto/subprojecte.

Els qui són els decisores.

En l'Ordre 55/2023, de 24 de gener, es denomina com decisores de l'operació a les persones que intervenen en els procediments de contractació o concessió de subvencions en les diferents fases que la citada Ordre assenyala.

Sobre aquestes persones es realitza l'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès, estant obligades a signar la declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) respecte del procediment en què participen.

Llegir més

En el cas de procediments de contractació seran decisores l'òrgan de contractació unipersonal i membres de l'òrgan de contractació col·legiat, així com membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació.

En els procediments de concessió de subvencions ho seran l'òrgan competent per a la concessió i els membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds.

Que paper tenen els superiors jeràrquics.

El superior jeràrquic és el titular de l'òrgan o unitat on s'integra el decisor, tenint sobre aquest facultats d'adreça i coordinació.

El superior jeràrquic rep el resultat de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès del responsable d'operació quan aquest és positiu (bandera vermella). En aquest cas ha de resoldre, de forma motivada, sobre la continuació en el procediment del decisor afectat per la bandera vermella o la seva abstenció.

El superior jeràrquic pot instar al Comitè Antifrau, a través del responsable d'operació, al fet que emeti el seu informe sobre el decisor afectat, amb caràcter previ a la seva decisió sobre este tema.

Finalment, amb els antecedents del cas i els informes assessoris que es puguin produir, és responsabilitat del superior jeràrquic resoldre de forma motivada sobre el conflicte plantejat. En aquest sentit es regula el paper del superior jeràrquic, tant en el Reglament Financer UE 2018, com en la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, o la pròpia Ordre 55/2023.

Que funcions tenen els Comitès Antifrau

Los Comités Antifraude se crean con el Plan de Medidas Antifraude que todas las entidades, decisoras o ejecutores e instrumentales, deben aprobar para garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos del PRTR se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. (artículo 6, Orden 1030/2021, de 29 de septiembre).

Tenen competències sobre la gestió i manteniment del Pla, l'aprovació de criteris i directrius d'actuació, seguiment de les mesures aprovades i del desenvolupament del Pla i la seva revisió periòdica, entre unes altres.

En el procedimiento de resolución de las banderas rojas que se puedan producir en el análisis de riesgo de conflicto de interés deben emitir informe sobre su resolución, a petición del responsable de operación, pudiendo, en su caso, solicitar asesoramiento a la unidad especializada en materia de conflicto de interés de la IGAE (UACI), para la emisión del citado informe.

Que funció té la Unitat especialitzada d'assessorament en matèria de CI (UACI)

Aquesta Unitat es crea amb la D.A.112 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, que al seu apartat 9 disposa que integrada en la Intervenció General de l'Administració de l'Estat existirà una unitat especialitzada d'assessorament en matèria d'anàlisi del risc de conflicte d'interès.

La funció d'assessorament d'aquesta Unitat se circumscriu a informar als Comitès Antifrau que consultin en el desenvolupament del procediment a aplicar en el cas d'identificació del risc de conflicte d'interès (bandera vermella) per l'eina informàtica Minerva (article 6.3 Ordre HFP 55/2023).

La consulta es realitza en el lloc web de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat assignat a la UACI, a través del

formulari

que es posa a la disposició dels Comitès Antifrau.

Altres funcions que se li assignen a la UACI són:

 • La difusió de bones pràctiques per evitar i prevenir conflictes d'interès
 • Elaboració de manuals pràctics sobre la identificació i la forma d'abordar situacions de conflicte d'interès, dirigits tant als comitès antifrau com als gestors.
 • Informar amb caràcter previ qualsevol disposició que es dicti o procediment que s'estableixi per evitar els conflictes d'interès

Procediment exdavant d'anàlisi de risc de CI

Al fet que procediments administratius s'aplica l'anàlisi sistemàtica de risc de CI

El procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc del conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) es durà a terme en els procediments d'adjudicació de contractes i de concessió de subvencions vinculats a l'execució del citat PRTR, a fi de verificar l'absència de conflicte d'interès entre els membres dels òrgans de contractació i de concessió de subvencions, i els participants en els citats procediments en les diferents fases del mateix, en els termes establerts en la disposició addicional centena desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023.

Llegir més

L'apartat 2 de la citada Disposició Addicional estableix que els contractes i les subvencions constitueixen l'àmbit objectiu d'aplicació de l'anàlisi sistemàtica de risc de CI, sense condicionar tal aplicació al tipus de regulació d'aquests instruments jurídics. Per tant, contractes com els patrimonials o els de personal i en general tots aquells als quals no els és aplicable la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, també estan subjectes a l'anàlisi sistemàtica exdavant de risc de conflicte d'interès. El mateix es pot dir de tots procediments amb naturalesa de subvenció, encara que no estiguin regulats per la Llei 38/2003, General de Subvencions.

En el mateix sentit s'ha d'entendre la referència que es fa a l'apartat 3 de la citada norma, així com en article 3 de l'Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En ambdues normes s'estableix que el seu àmbit subjectiu inclou a aquelles persones que realitzen funcions assimilables a les previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a les fases de valoració, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte, que són les que se sotmeten a consulta en Minerva, encara que els procediments en què intervinguin aquestes persones no es regeixin per aquesta Llei. Les citades normes s'expressen en el mateix sentit en el cas de les persones que realitzen funcions assimilables a les de valoració de sol·licituds i resolució de concessió de la subvenció, encara que aquest procediment no es regeixi per la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Com es realitza l'anàlisi de risc de CI

Es realitza a través de l'eina informàtica de mineria de dades, amb seu en l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya, Minerva, que es posa a la disposició de totes les entitats decisoras, entitats executores i entitats instrumentals participants en el PRTR, així com de tots aquells al servei d'entitats públiques que participin en l'execució del PRTR i dels òrgans de control competents del MRR.

L'anàlisi consisteix a confrontar les dades (NIF) de les persones (decisores)que intervenen en els procediments de contractació i de concessió de subvencions, amb les dades (NIF) dels participants en aquestes licitacions o convocatòria de subvencions, a fi de comprovar que no existeixen relacions familiars o vinculacions societàries entre els components de tots dos grups.

Quan s'inicia el procediment d'anàlisi de risc de CI

Els responsables d'operació iniciaran el procediment d'anàlisi exdavant de risc de conflicte d'interès, amb caràcter previ a la valoració de les ofertes o sol·licituds en cada procediment i siguin coneguts els participants en ells, en els termes definits en l'Ordre 55/2023, de 24 de gener, per a això accediran a l'aplicació Minerva, en la qual hauran d'incorporar les dades que procedeixi per a la realització d'aquesta anàlisi.

Que succeeix si no es realitza l'anàlisi de risc de CI abans de la valoració de les ofertes o sol·licituds

Es produeix una deterioració del sistema de prevenció i detecció del conflicte d'interès i per tant del sistema de salvaguarda dels interessos financers de la Unió Europea que pot tenir conseqüències negatives en el desenvolupament del PRTR.

En aquests casos és recomanable realitzar aquesta anàlisi al més aviat possible, indicant les circumstàncies que van impedir o van motivar no fer-ho al seu moment.

S'ha de recalcar que el minvament en la fiabilitat i en la confiança de l'anàlisi de risc de CI creix en la mesura en què el lapse de temps transcorregut des que es va haver d'efectuar sigui major. La raó principal d'això és la major possibilitat de canvis en la composició dels administradors i/o dels titulars reals de les entitats que concorren al procediment que s'està tramitant. Els canvis de persones donarien lloc a diferents creus d'informació en Minerva respecte dels quals s'haguessin realitzat d'aplicar l'anàlisi al moment que marca l'Ordre 55/2023.

El gestor ha de decidir si realitza alguna actuació que mitigui el risc de diferències en els resultats que pot oferir Minerva. En aquest sentit s'ha de valorar el temps transcorregut fins a la realització de l'anàlisi i les característiques de les entitats concurrents que puguin representar majors possibilitats de canvis en la seva composició personal i puguin aconsellar consultar amb elles si s'han produït aquests possibles canvis esmentats i actuar en conseqüència.

De totes aquestes actuacions s'ha de deixar constància en l'expedient per a la seva consideració pels auditors.

Que informació és necessària per iniciar el procediment d'anàlisi en Minerva

El responsable de operación accede a Minerva y se identifica con su NIF, mediante certificado electrónico o mediante el sistema clave, identificando a continuación la operación sobre la que se realizará el análisis mediante el código de referencia de la operación (CRO).

La informació a introduir per realitzar l'anàlisi de risc de CI és:

 • Els nombres d'identificació fiscal de les persones subjectes a l'anàlisi (decisores de l'operació), juntament amb el seu nom i cognoms (llista de decisores).
 • Els nombres d'identificació fiscal de les persones físiques o jurídiques participants en cada procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les primeres i raó social en el cas de les segones (llista de potencials beneficiaris).

Que persones són objecte de l'anàlisi de risc de CI

L'anàlisi sistemàtica i automatitzat del risc de conflicte d'interès es durà a terme en cada procediment per a les persones que realitzin les següents funcions o assimilables:

En contractes, l'òrgan de contractació unipersonal i membres de l'òrgan de contractació col·legiat, així com membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació.

Per a subvencions, l'òrgan competent per a la concessió i els membres dels òrgans col·legiats de valoració de sol·licituds.

L'anàlisi del conflicte d'interès es realitzarà sobre aquests empleats, formin part o no d'una entitat executora o d'una entitat instrumental del PRTR. En tots els casos se'ls considera decisores a l'efecte d'aquests procediments.

Legir mes

En les fases de valoració també intervenen tècnics o experts que de forma individual o a través d'una comissió constituïda a aquest efecte realitzen informes i dictàmens que tenen una incidència significativa en el procediment en qüestió i per tant han de considerar-se decisores i ser sotmesos a l'anàlisi sistemàtica de risc de CI.

Aquestes persones poden ser emprats que desenvolupen la seva labor en l'entitat executora o instrumental, o pertànyer a altres entitats públiques amb les quals s'ha establert una cooperació a través dels oportuns convenis o encàrrecs. En aquests casos s'entén que, almenys, la persona que ferma o es fa responsable de l'informe de valoració o del dictamen emès ha de ser inclòs en l'anàlisi sistemàtica de risc de CI.

La redacció de l'article 3 de l'Ordre 55/2023 dona motiu/dóna motiu a considerar en aquest grup als assessors externs que emetin aquests informes o dictàmens, atès que el fet de no ser emprats de l'entitat executora o instrumental no suposa un obstacle a la seva consideració com decisores, i la relació contractual que dona suport al seu servei a l'òrgan decisor (de la contractació o de concessió de la subvenció) sembla suficient base perquè els responsable o signataris dels informes o dictàmens s'incloguin entre els decisores sobre els quals realitzar l'anàlisi sistemàtica de risc de CI.

Tots aquests decisores han d'emetre la corresponent DACI en el model aprovat en l'Ordre 55/2023.

En què fases de la tramitació administrativa es requereix l'anàlisi sistemàtica de risc de CI

L'anàlisi del conflicte d'interès es realitzarà per als procediments de contractació en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació del contracte.

En el cas de les subvencions es realitzarà en les fases de valoració de sol·licituds i resolució de concessió.

Els qui tenen obligació de realitzar una DACI

Les persones (decisores) que participen en els procediments contractuals i de concessió de subvencions són les obligades a signar electrònicament les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) ) respecte dels participants en els procediments de contractació o de concessió de subvencions. Aquesta formulació es realitzarà una vegada coneguts dits participants.

Llegir més En el cas dels procediments de contractació tant els òrgans col·legiats com l'òrgan de contractació unipersonal realitzaran aquesta declaració per una sola vegada per a cada licitació, a l'inici de la primera reunió i es deixarà constància en l'acta. En aquest sentit es va pronunciar la JCCE en la seva Instrucció de 23 de desembre de 2021.

Que possibles relacions són objecte d'anàlisi.

A través de l'eina Minerva, s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals pugui haver-hi un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones decisoras i els participants en cada procediment.

Es considera vinculació societària susceptible de generar un conflicte d'interès quan aquesta suposi titularitat real, o relació de vinculació de tipus administrador, directiu, o pertinença al consell d'administració de l'empresa en qüestió.

Qui és responsable d'iniciar l'anàlisi de risc de CI

L'òrgan de contractació o l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció seran els qui hagin d'iniciar el procediment d'anàlisi exdavant de risc de conflicte d'interès. A aquests efectes se'ls considera responsables d'operació integrada en algun projecte o subprojecte (inclosos els instrumentals) del PRTR.

En el cas d'òrgans col·legiats que realitzin les funcions anteriors, el seu president és qui realitza l'anàlisi, en la seva qualitat de representant de l'òrgan col·legiat, tal com disposa l'article 19 de la LRJSP.

En el sistema estatal de contractació centralitzada quan l'òrgan de contractació dels contractes basats en un acord marc o dels contractes específics en un sistema dinàmic d'adquisició sigui la Junta de Contractació Centralitzada, el responsable d'operació serà el competent per elevar la proposta d'adjudicació de l'organisme destinatari del contracte.

Prèviament a l'inici d'anàlisi de risc de conflicte d'interès, el responsable d'operació s'assegurarà d'haver rebut el codi de referència per a la mateixa(CRO) generat per l'aplicació CoFFEE , necessari per iniciar la consulta en l'aplicació Minerva.

Com es realitza el procediment d'anàlisi sistemàtica de risc de CI

Els responsables d'operació accediran a Minerva identificant-se amb el seu NIF, mitjançant certificat electrònic qualificat o mitjançant el sistema Cl@ve. A continuació de forma automàtica Minerva comprova en CoFFEE que el responsable d'operació està autoritzat per realitzar la consulta respecte d'una o diverses operacions.

Els responsables d'operació hauran d'incorporar en Minerva el codi de referència d'operació (CRO) sobre la qual volen realitzar l'anàlisi i la informació relativa als intervinents en els procediments per poder realitzar exdavant l'anàlisi del risc de conflicte d'interès, amb la següent informació:

 • Els nombres d'identificació fiscal de les persones subjectes a l'anàlisi (decisores de l'operació), juntament amb el seu nom i cognoms.
 • Els nombres d'identificació fiscal de les persones físiques o jurídiques participants en cada procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les primeres i raó social en el cas de les segones, que concorrin al mateix com a licitadores o sol·licitants. En el cas de subvencions de concurrència massiva (més de cent sol·licituds) l'anàlisi de risc de conflicte d'interès es realitzarà seguint l'establert en l'annex III de l'Ordre 55/2023, de 24 de gener.

Quins resultats pot donar l'anàlisi de risc de CI

Una vegada realitzat l'encreuament de dades, Minerva oferirà el resultat de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès al responsable d'operació, l'endemà de la consulta.

Els possibles resultats són

 • No s'han detectat banderes vermelles. No es detecta risc de conflicte d'interès i el procediment pot continuar.
 • S'ha detectat una/vàries banderes vermelles. En aquest cas, s'han detectat circumstàncies que posen de manifest l'existència de risc de conflicte d'interès. El procediment ha de paralitzar-se fins a la resolució de la bandera vermella. El resultat de Minerva reflectirà el NIF del decisor afectat i el NIF de la seva parella de risc de conflicte d'interès (licitador o sol·licitant). El responsable d'operació ha de posar la bandera vermella en coneixement del decisor afectat i del seu superior jeràrquic, a fi que, si escau, s'abstingui.
 • S'ha detectat una/vàries banderes / negra/s. Aquest resultat indica que no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant, circumstància que impedeix l'anàlisi del conflicte d'interès complet. Aquest supòsit no implica la suspensió automàtica del procediment en curs. D'altra banda, la bandera negra pot donar-se simultàniament amb qualsevol dels altres dos resultats possibles, bandera vermella o absència de banderes vermelles. Per intentar resoldre la manca d'informació sobre la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant s'aplicarà el procediment previst en l'article 7 de l'Ordre 55/2023, de 24 de gener.

Que actuacions ha de realitzar el responsable d'operació davant els resultats de la consulta sobre el risc de CI

L'òrgan responsable d'operació rebrà el resultat de l'anàlisi del conflicte d'interès. Al seu torn, ho farà arribar als òrgans gestors dels projectes i subprojectes (o del seu equivalent en cas d'instrumentals) en els quals s'integri l'operació en el sistema d'informació de gestió del PRTR.

Així mateix, el resultat de l'anàlisi serà traslladat pel responsable d'operació a les persones subjectes a l'anàlisi del risc del conflicte d'interès, a fi que s'abstinguin si, pel que fa a les mateixes, ha estat identificada l'existència d'una situació de risc de conflicte d'interès, senyalitzada amb una bandera vermella. També farà arribar aquest resultat al superior jeràrquic del decisor afectat.

En tot cas, el responsable d'operació haurà d'assegurar que els resultats de l'anàlisi realitzada quedin registrats en l'aplicació CoFFEE , a l'efecte de les possibles auditories a dur a terme per les autoritats d'auditoria del MRR competents.

Que significa “no s'han detectat banderes vermelles”

Que no s'ha detectat cap circumstància que posi de manifest l'existència de risc de conflicte d'interès i el procediment pot seguir el seu curs.

Que suposa que es detectin una o diverses banderes vermelles

Que s'han detectat circumstàncies que posen de manifest l'existència de risc de conflicte d'interès. En aquest cas el responsable d'operació haurà de posar la bandera vermella en coneixement del decisor afectat i del superior jeràrquic d'est, a fi que, si escau, s'abstingui.

En aquest cas el procediment ha de paralitzar-se fins a la resolució de la bandera vermella.

En el cas que no es produeixi l'abstenció del decisor afectat s'aplicarà el procediment previst en l'article 6 de l'Ordre 55/2023, de 24 de gener.

Que procediment s'ha d'aplicar una vegada detectat un risc de CI (bandera vermella)

El desenvolupat en l'article 6 de l'Ordre 55/2023, de 24 de gener.

1) Una vegada rebuda la informació relativa a la identificació d'un risc de conflicte d'interès concretat en una bandera vermella de Minerva, en el termini de dos dies hàbils, el decisor afectat podrà abstenir-se.

En aquest per ventura l'anàlisi del risc de conflicte d'interès es tornarà a dur a terme respecte de qui substitueixi a la persona que, en compliment d'aquest procés, s'hagi abstingut en el procediment.

2) Si la persona afectada per la identificació d'un risc de conflicte d'interès, concretat en una bandera vermella, al·legués de forma motivada, davant el seu superior jeràrquic, que no reconeix la validesa de la informació, haurà de ratificar la seva manifestació d'absència de conflicte d'interès, mitjançant la signatura, en aquest moment, d'una confirmació d'absència de conflicte d'interès (Annex II de l'Ordre 55/2023), la redacció de la qual reflectirà degudament la situació plantejada i l'absència de conflicte d'interès. Tot això haurà de dur-se a terme en el termini de dos dies hàbils.

En aquest cas el responsable d'operació sol·licitarà a Minerva informació addicional dels riscos detectats, indicant, com a justificació per a l'obtenció d'aquestes dades, que l'abstenció no s'ha produït.

La informació addicional que en aquesta consulta proporcioni Minerva no incorporarà la identificació de terceres persones, sinó únicament una descripció dels riscos. Aquesta informació addicional es traslladarà pel responsable d'operació al superior jeràrquic del decisor.

A la vista de la informació addicional proporcionada per Minerva, de l'al·legació motivada del decisor afectat i si escau, de l'informe del Comitè Antifrau, el superior jeràrquic del decisor afectat resoldrà, de forma motivada:

 • Acceptar la participació en el procediment del decisor assenyalat en la bandera vermella.
 • Ordenar al decisor assenyalat en la bandera vermella que s'abstingui. En aquest cas, l'òrgan responsable d'operació repetirà el procés, de manera que l'anàlisi del risc de conflicte d'interès es tornarà a dur a terme respecte de qui substitueixi a la persona que, en compliment d'aquest procés, s'hagi abstingut en el procediment.
 1. 3)En el cas que el responsable d'operació, d'ofici o a instàncies del superior jeràrquic corresponent, acudeixi al Comitè Antifrau, est haurà d'emetre el seu informe en el termini de dos dies, indicant si escau o no l'abstenció en el cas plantejat .

Per la seva banda, el Comitè Antifrau podrà sol·licitar informe amb l'opinió de la unitat (UACI) de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a la qual es fa referència en l'article 8 de l'Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, a l'efecte d'emetre el seu informe. En aquest cas, l'opinió haurà d'emetre's en el termini de dos dies hàbils que s'afegiran al termini contemplat en el paràgraf anterior.

Al final d'aquest procés el responsable d'operació serà responsable que es doni de alta en l'aplicació CoFFEE la documentació relativa a l'al·legació motivada d'absència de conflicte d'interès, la circumstància de l'abstenció, la informació addicional proporcionada per MINERVA, l'informe del Comitè Antifrau i la decisió adoptada pel superior jeràrquic, a l'efecte de les possibles auditories a dur a terme per les autoritats d'auditoria del MRR competents.

Que succeeix si el decisor afectat per una bandera vermella no reconeix el CI

Si la persona afectada per la identificació d'un risc de conflicte d'interès, concretat en una bandera vermella, al·legués de forma motivada, davant el seu superior jeràrquic, que no reconeix la validesa de la informació, haurà de ratificar la seva manifestació d'absència de conflicte d'interès, mitjançant la signatura, en aquest moment, d'una nova (DACI), la redacció de la qual reflectirà degudament la situació plantejada i l'absència de conflicte d'interès. Tot això haurà de dur-se a terme en el termini de dos dies hàbils. S'haurà de seguir a tal fi el model previst en l'annex II de l'Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener.

Que informació addicional proporciona Minerva en la nova consulta en cas de no abstenció.

En cas de bandera vermella i de no produir-se l'abstenció del decisor afectat, la nova consulta a Minerva proporciona únicament una descripció dels riscos identificats, mai una identificació de terceres persones.

Qui ha de resoldre la situació en cas de risc de CI si el decisor no s'absté.

És responsabilitat del superior jeràrquic del decisor afectat decidir sobre el risc de conflicte d'interès.

L'article 61.2 del Reglament (EU, Euratom) 2018/1046, reglament financer o “RF 2018”, així ho disposa:

Quan existeixi el risc de conflicte d'interès que impliqui a un membre del personal d'una autoritat nacional, la persona en qüestió remetrà l'assumpte al seu superior jeràrquic…

El superior jeràrquic confirmarà per escrit si es considera que existeix conflicte d'interès. En aquest cas l'autoritat pertinent vetllarà perquè la persona que es tracta cessi tota activitat en aquest assumpte.

De la mateixa manera l'article 6 de l'Ordre 55/2023, disposa que el superior jeràrquic del decisor afectat resoldrà, de forma motivada:

 • Aceptar la participación en el procedimiento del decisor señalado en la bandera roja.
 • Ordenar al decisor señalado en la bandera roja que se abstenga. .

Que elements es tenen en compte per a la resolució del risc de CI

Amb caràcter general el superior jeràrquic considerarà la informació addicional facilitada des de Minerva sobre la descripció dels riscos detectats, l'al·legació motivada que al seu moment va realitzar el decisor afectat sobre la seva no abstenció del procediment, i l'informe que, si escau, hagi emès el Comitè Antifrau.

Llegir més

Entre la informació produïda en el desenvolupament del procés de resolució de la bandera vermella, previst en l'article 6 de l'Ordre 55/2023, pot ser determinant la descripció del risc identificat per Minerva en la segona consulta realitzada a aquest sistema. A la vista d'aquesta informació addicional el decisor pot confirmar la seva abstenció o el superior jeràrquic decidir en aquest sentit.

En els casos en què una vegada esgotat el procediment de l'article 6, de l'Ordre 55/2023, persisteixin dubtes sobre la realitat del risc de conflicte d'interès, el superior jeràrquic podrà tenir en compte aspectes tals com si es tracta d'un decisor unipersonal o d'un membre d'un òrgan col·legiat o comitè d'experts, o verificar si la situació que es valora ha pogut produir-se en ocasió de la tramitació de procediments anteriors i, si escau, com es van resoldre.

Quan intervé el Comitè antifrau i, si escau, la Unitat especialitzada d'assessorament en matèria de CI (UACI).

Ho farà quan el responsables d'operació, bé d'ofici o a instàncies del superior jeràrquic corresponent, acudeixi a ell perquè emeti informe sobre el cas que se li planteja. El Comitè Antifrau pot demanar l'assessorament de la unitat especialitzada de la IGAE en aquesta matèria. L'informe ha de produir-se en el termini de dos dies que s'elevessin a un màxim de quatre si se sol·licita l'assessorament esmentat.

El Comitè Antifrau pot realitzar la seva consulta a través del formulari que existeix a tal fi en el lloc web de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat assignat a la UACI.

Que succeeix quan l'afectat pel risc de CI decideix no seguir en el procediment o el superior jeràrquic decideix en aquest sentit.

En el cas d'abstenció del decisor afectat l'anàlisi del risc de conflicte d'interès es tornarà a dur a terme respecte de qui li substitueixi en el procediment.

En el caso de que sea el superior jerárquico quien decida de forma motivada la abstención del decisor afectado corresponderá al responsable de operación dar de alta en la aplicación CoFFEE la documentación relativa a la alegación motivada de ausencia de conflicto de interés, la circunstancia de la abstención, la información adicional proporcionada por Minerva, el informe del Comité Antifraude y la decisión adoptada por el superior jerárquico, a los efectos de las posibles auditorías a llevar a cabo por las autoridades de auditoría del MRR competentes.

Addicionalment el responsable d'operació repetirà el procés, de manera que l'anàlisi del risc de conflicte d'interès es tornarà a dur a terme respecte de qui substitueixi a la persona que, en compliment d'aquest procés, s'hagi estat apartada del procediment.

Com ha d'actuar el responsable d'operació una vegada resolta la situació de risc de CI.

Si el risc de conflicte d'interès (bandera vermella) no implica l'abstenció del decisor afectat el procediment podrà continuar, actuant en tal sentit el responsable d'operació.

En el cas que es produeixi l'abstenció del decisor afectat, bé en conèixer-se la bandera vermella, bé al final del procés previst en l'article 6 de l'Ordre 55/2023, el responsable d'operació haurà de procedir a l'anàlisi de risc de conflicte d'interès del substitut del decisor afectat.

En tot caso el responsable d'operació haurà de donar de alta en CoFFEE la documentació relativa a l'al·legació motivada d'absència de conflicte d'interès, la circumstància de l'abstenció, la informació addicional proporcionada per Minerva, l'informe del Comitè Antifrau i la decisió adoptada pel superior jeràrquic, a l'efecte de les possibles auditories a dur a terme per les autoritats d'auditoria del MRR competents.

Que significa l'aparició d'una bandera negra en la consulta a Minerva.

Significa que no hi ha informació sobre risc de conflicte d'interès d'algun dels participants, per tractar-se d'una entitat sobre la qual no es disposa de dades.

Tenint en compte l'anàlisi realitzada a través de Minerva, no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant, circumstància que impedeix l'anàlisi del conflicte d'interès complet.

Aquest supòsit no implicarà la suspensió automàtica del procediment en curs.

Llegir mes

Tant la D.A. 112 de la Llei 31/2022, com l'Ordre 55/2023, es refereixen a la titularitat real de les persones jurídiques com una dada essencial a tenir en compte en l'anàlisi sistemàtica de risc de CI.

El Reglament (UE) 2021/241, del MRR, en el seu article 22.2.d.iii) es remitent a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, sobre lluita per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, que en el seu article 3.6 delimita les condicions per considerar a una persona física com a titular real.

La llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, trasllada les normes de la citada Directiva i en el seu article 4.2 determina què s'entén per titular real. En síntesi, són titulars reals:

 • - Les persones físiques actuant en nom propi.
 • - La persona o persones físiques que posseeixen, directa o indirectament, més del 25% del capital o drets de vot d'una societat.
 • - Quan no existeixi una persona física com a titular real, es considera que l'administrador o administradors de l'entitat són titulars reals assimilats.

Com s'actua en cas de bandera negra en una consulta a Minerva

L'aparició d'una bandera negra en l'informe de Minerva no paralitza el procediment en curs.

Quan la falta d'informació sobre la titularitat real d'una societat correspongui a una entitat estrangera, l'AEAT activarà el protocol d'obtenció d'informació que a l'afecte hagi convingut amb els organismes corresponents, i en particular, amb el Consell General del Notariat.

Una vegada rebuda tal informació en l'AEAT, quedarà custodiada per la mateixa, per al seu ús en el marc de les auditories expost que dugui a terme la IGAE com a Autoritat de Control del MRR, com para posteriors peticions d'anàlisis de risc de conflicte d'interès a Minerva respecte d'aquesta empresa.

D'altra banda, s'habilita als òrgans de contractació i als òrgans de concessió de subvencions a sol·licitar als participants en els procediments, la informació de la seva titularitat real. Aquesta informació haurà d'aportar-se a l'òrgan de contractació o de concessió de subvencions en el termini de cinc dies hàbils des que es formuli la sol·licitud d'informació.

Cas d'obtenir-se la informació sol·licitada, el responsable d'operació durà a terme un nou control exdavant del risc de conflicte d'interès, indicant, en lloc del licitador/sol·licitant, els titulars reals recuperats pels òrgans de contractació o concessió de subvencions.

Llegir més

Amb l'objecte de facilitar l'obtenció de la titularitat real dels potencials beneficiaris en futures operacions, el manual d'usuari de Minerva inclou unes recomanacions de bones pràctiques que poden utilitzar els gestors de les operacions en el cas de persones jurídiques sense NIF espanyol, traslladant als potencials beneficiaris dues possibilitats d'actuació:

a) Obtenir un NIF espanyol, mitjançant la presentació (telemàtica) del model 036 vigent.

b) Comunicar el titular real al Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) del Ministeri de Justícia, d'acord amb les instruccions que sobre este tema figuren en aquest manual.

L'obtenció d'un NIF espanyol també és recomanable per al cas de persones físiques estrangeres.

Finalment, si l'empresa participant és cotitzada en un mercat oficial, no és necessari que proporcionin els NIF dels titulars reals, ja que els mateixos són públics i notoris. En aquest cas, si es produeix una bandera negra, es recomana que, en lloc dels NIF dels titulars reals, es remeti un correu electrònic a l'adreça que apareix en MINERVA, indicant aquest extrem.

Com s'actua en cas de bandera negra si no s'atén la petició d'informació sobre titularitat real

L'aparició d'una bandera negra en l'informe de Minerva significa que no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica sol·licitant, però la resta de creus que realitza Minerva s'han completat amb resultat favorable si no existeixen banderes vermelles, a més de la negra reportada.

El procediment pot continuar el seu curs i, paral·lelament, el gestor pot sol·licitar a l'entitat en qüestió la informació sobre la seva titularitat real.

De rebre aquesta informació tornarà a realitzar l'anàlisi en Minerva, introduint en aquest cas les dades facilitades per l'entitat requerida.

En cas de no rebre aquesta informació en el termini de cinc dies, podrà excloure a l'entitat del procediment en curs, sempre que així ho hagi estipulat en els plecs rectors del contracte o en la convocatòria de la subvenció. En cas contrari no podrà excloure a aquesta entitat, havent de seguir amb el procediment en curs.

Llegir més

En cas que sigui proposada com a adjudicatària o beneficiària final de la subvenció una entitat amb bandera negra és recomanable resoldre aquesta situació i realitzar la consulta en Minerva abans que l'adjudicació o la concessió de la subvenció siguin definitives. Addicionalment s'ha de tenir en compte que en aquesta fase del procediment s'ha d'obtenir la informació sobre les dades identificatives del titular real, tal com estableix l'article 22.2.d.iii) del Reglament del MRR i l'article 10 de l'Ordre 1031/2021, de 29 de setembre, podent constituir motiu de la seva exclusió si no els facilita, en incomplir una norma d'aquest Reglament.

Si finalment s'aconsegueix la informació sobre la titularitat real haurà de fer-se l'anàlisi en Minerva, actuant en funció del resultat d'aquesta anàlisi.

Que documents serveixen per acreditar la titularitat real

El mitjà més comú és la declaració responsable. Així ho estableix l'article 9.1 del Reglament sobre prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, Reial decret 304/2014:

“La identificació i comprovació de la identitat del titular real podrà realitzar-se, amb caràcter general, mitjançant una declaració responsable del client o de la persona que tingui atribuïda la representació de la persona jurídica…”

La declaració responsable pot fer-se davant l'òrgan gestor que ho sol·licita, davant notari o fedatari públic, convertint-se en un acta notarial de titularitat real, o bé realitzar-se al moment del dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil, en el cas de totes les societats obligades al dipòsit dels seus comptes, excepte les cotitzades en un mercat regulat que estan exemptes de realitzar aquesta declaració.

Tant l'acta notarial, com el certificat del Registre Mercantil, poden acreditar la titularitat real de l'entitat.

També existeix la possibilitat de presentar el certificat emès pel Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), com especifica l'article 5 del Reial decret 609/2023, d'11 de juliol, pel qual es crea el RCTIR i s'aprova el seu Reglament.

En el cas de certificats de registres públics i d'actes notarials, és recomanable sol·licitar una declaració responsable sobre la vigència de la situació reflectida en aquests documents.

Llegir més

En el cas d'entitats estrangeres, també la declaració responsable dels administradors o representants de l'entitat, o la certificació emesa per un òrgan amb competències per a això conformement a la seva normativa nacional, poden ser els mitjans vàlids per establir la titularitat real d'aquestes entitats.

L'AEAT, a l'apartat 9 del manual de Minerva, recomana com a bona pràctica que quan els òrgans gestors es dirigeixin a persones jurídiques estrangeres sense NIF espanyol, per obtenir la seva titularitat real, els recomanin una d'aquestes dues actuacions, amb l'objecte d'evitar aquest tipus de peticions en altres procediments als quals concorrin:

 • - Obtenir un NIF espanyol, mitjançant la presentació (telemàtica) del model 036 vigent.
 • - Comunicar el titular real al RCTIR segons s'estableix en el present apartat 9 (del manual).