Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comunicación información sobre feitos ou irregularidade que afecten a fondos da Unión Europea

Se desexa pór en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, pode utilizar a canle habilitada para o efecto polo citado Servizo, e ao que se pode acceder a través da seguinte ligazón.

 

Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse contidos na Comunicación 1/2017, de 6 de abril, do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, que puede consultar en el apartado de normativa y otra documentación.

Con carácter previo a la eventual remisión de información puede usted plantear a dicho Servicio, a través de la siguiente dirección de correo electrónico (consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es), las cuestiones que estime oportunas en relación con la forma y requisitos con los que la información debe ser remitida, el tratamiento que se dará a la misma, y, en general, cualquier aspecto relativo a la remisión de información a través del presente canal de comunicación.

Expandir lista/Contraer listaAnálise da información remitida

  • O Servizo Nacional de Coordinación Antifraude analizará a información recibida a efectos de determinar o tratamento que deba darse á mesma, realizando as verificacións e actuacións que considere necesarias.
  • No entanto, non se dará curso á información recibida cando a mesma estivese manifestamente infundada ou cando a escaseza da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falta de elementos de proba fornecidos non permitan ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude realizar unha verificación razoable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados, ademais de en o resto de supostos contemplados na Comunicación 1/2017, de 6 de abril.

Expandir lista/Contraer listaGarantía de confidencialidade

  • Salvo cando a persoa que comunique a información solicite expresamente o contrario, o Servizo Nacional de Coordinación Antifraude gardará total confidencialidade respecto da súa identidade, de forma que a mesma non será revelada a persoa algunha.
  • A tal fin, en todas as comunicacións, actuacións de verificación ou solicitudes de documentación que leven a cabo polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, se omitirán os datos relativos á identidade da persoa que remitise a información, así como calquera outros que puidesen conducir total ou parcialmente á súa identificación.
  • Así mesmo, cando o Servizo Nacional de Coordinación Antifraude tivese que trasladar as actuacións a outros órganos para que por estes tramítense os procedementos que correspondan, será de aplicación o disposto no parágrafo anterior á documentación que se remita a eses outros órganos, salvo cando se trate de órganos xurisdicionais ou do Ministerio Fiscal e a normativa reguladora do procedemento xudicial esixa outra cousa. Neste último caso, a identidade da persoa informante comunicarase unicamente ás persoas ou órganos aos que resulte imprescindible.
  • Por último, e na medida en que a normativa reguladora do procedemento de que se trate así o permita, será o propio Servizo Nacional de Coordinación Antifraude o que realizará ante o órgano ao que se remitiron as actuacións os trámites necesarios para que devandito procedemento poida desenvolverse adecuadamente, de forma que, no seu caso, a comunicación entre o devandito órgano e a persoa que remitise a información ao citado Servizo #realizar a través deste, a efectos de garantir a confidencialidade da identidade daquela.

Expandir lista/Contraer listaNon condición de interesado

  • A remisión de información a través da presente canle de comunicación non atribúe á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que se poidan derivar da información proporcionada, nin lle outorga dereito a ser informado o seu resultado, nin legitimación para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados das devanditas actuacións.