Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Avance de liquidación do Orzamento. Estado

​A Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece no artigo 37.2 que ao proxecto de Lei de orzamentos xerais de Estado se acompañará, como documentación complementaria, un avance da liquidación do exercicio corrente. A Intervención Xeral da Administración do Estado elabora esta publicación en cumprimento do citado artigo, na que diferencia entre o avance da liquidación do orzamento da AXE e o dos organismos autónomos, axencias estatais e outros organismos públicos con créditos do seu orzamento de gastos de carácter limitativo.