Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas (COFOG)

​Informe Metodolóxico Estandarizado

 • 1. Contacto
  • 1.1 Organización de contacto
   • Intervención Xeral da Administración do Estado
  • 1.2 Unidade de contacto
   • Oficina Nacional de Contabilidade
  • 1.5 Enderezo postal de contacto
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualización de metadatos
  • 2.1 Última validación de metadatos
   • 26/02/2021
  • 2.2 Última difusión de metadatos
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualización de metadatos
   • 29/11/2021
 • 3. Presentación estatística
  • 3.1 Descrición dos datos
   • O gasto da administración pública por funcións segundo a clasificación COFOG polas súas siglas en inglés (clasificación revisada en 1999, desenvolvida polo OCDE e publicada por Nacións Unidas) está incorporada no Programa de Transmisións SEC 2010.

    A COFOG clasifica os gastos do sector administracións públicas, e dos seus subsectores, rexistrados nas operacións establecidas no SEC de acordo con a finalidade para a que se utilizan. É unha clasificación cruzada das operacións de gasto por natureza económica e por funcións. É un importante instrumento de análise do gasto público, especialmente útil para as comparacións internacionais na medida en que as administracións desempeñan funcións económicas e sociais.

  • 3.2 Sistemas de clasificación
   • Os sistemas de clasificación utilizados son os establecidos no SEC 2010:
   • Sector administracións públicas, e os seus subsectores, establecido no SEC 2010:
    • S.13 Administracións públicas
     • S.1311 Administración central
     • S.1312 Administración rexional
     • S.1313 Administración local
     • S.1314 Fondos da seguridade social
   • Clasificación económica das operacións de gasto establecidas no SEC 2010:
    • D.1 Remuneración de asalariados
    • P.2 Consumos intermedios
    • D.29 Outros impostos sobre a produción
    • D.3 Subvencións
    • D.4 Rendas da propiedade
    • D.51 Impostos sobre a renda
    • D.62 Prestacións sociais distintas das transferencias sociais en especie
    • D.632 Transferencias sociais en especie: produción adquirida no mercado
    • D.7 Outras transferencias correntes
    • P.5 Formación bruta de capital
    • NP Adquisicións menos cesións de activos non producidos
    • D.9 Transferencias de capital, a pagar
   • Clasificación COFOG de Nacións Unidas. Presenta tres niveles de clasificación: divisións, grupos e clases. As divisións, que á súa vez se dividen en grupos, son as seguintes:
    • 01 - Servizos públicos xenerais
    • 02 - Defensa
    • 03 - Servizos públicos xenerais
    • 04 - Asuntos económicos
    • 05 - Protección do medio ambiente
    • 06 - Vivenda e servizos comunitarios
    • 07 - Saúde
    • 08 - Lecer, cultura e relixión
    • 09 - Educación
    • 10 - Protección social
  • 3.3 Cobertura por sectores
   • A información cobre o sector administracións públicas. O SEC 2010 define este sector como o conxunto de unidades institucionais que son produtores non de mercado cuxa produción se destina ao consumo individual ou colectivo, que se financian mediante pagos obrigatorios efectuados por unidades pertencentes a outros sectores e que efectúan operacións de redistribución da renda e da riqueza nacional.
  • 3.4 Conceptos e definicións estatísticos
   • Os conceptos e definicións relativos a operacións económicas atópanse recollidos no SEC 2010
  • 3.5 Unidade estatística
   • A unidade estatística é a unidade institucional tal e como se define no SEC 2010. Nesta operación considéranse as unidades institucionais clasificadas no sector administracións públicas e os seus subsectores.

    Os exemplos que cita o SEC como unidades institucionais incluídas no sector S.13 son os seguintes:

    a) as unidades das administracións públicas creadas legalmente con obxecto de exercer unha autoridade xudicial sobre outras unidades no territorio económico, e administrar e financiar unha serie de actividades, principalmente fornecendo á colectividade bens e servizos non de mercado;

    b) unha institución ou cuasisociedad das administracións públicas, se a súa produción é principalmente non de mercado e está controlada por unha unidade das administracións públicas;

    c) as institucións sen fins de lucro dotadas de personalidade xurídica que son produtores non de mercado e están controladas polas administracións públicas;

    d) os fondos de pensións autónomos, en caso de ter unha obriga legal de contribución, e cando as administracións públicas xestionan os fondos no que respecta á fixación e aprobación das cotizacións e as prestacións.

  • 3.6 Poboación estatística
   • A poboación obxectivo é o sector administracións públicas e os seus subsectores.
  • 3.7 Ambito xeográfico
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • A serie cobre o período 1995-2020​.
  • 3.9 Período basee
   • Non aplicable.
 • 4. Unidade de medida
  • 4.1 Unidade de medida
   • Os datos mídense en millóns de euros.
 • 5. Período de referencia
  • 5.1 Período de referencia
   • O período de referencia é o ano natural.
 • 6. Mandato institucional
  • 6.1 Actos xurídicos e outros acordos
   • A recollida, tratamento e difusión dos datos das operacións estatísticas para fins estatais réxese polo establecido na Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública (LFEP), e na Disposición Adicional Cuarta da Lei 4/1990, do 29 de xuño. Na LFEP establécese que o Plan Estatístico Nacional é o principal instrumento ordenador da actividade estatística da Administración do Estado e contén as estatísticas que han de elaborarse no cuadrienio polos servizos da Administración do Estado ou calquera outras entidades dependentes dela. Todas as estatísticas incluídas no Plan Estatístico Nacional son estatísticas para fins estatais e de enchemento obrigatorio. Esta operación é unha estatística para fins estatais e está incluída no Plan Estatístico Nacional 2021-2024.

    A Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria (LGP) no seu artigo 125.2 g) dispón: A Intervención Xeral da Administración do Estado é o centro xestor da contabilidade pública, ao que compete elaborar as contas nacionais das unidades que compoñen o sector das Administracións públicas, de acordo aos criterios de delimitación institucional e imputación de operacións establecidos no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais. Ademais, no seu artigo 133 establece: Para efectos do disposto nos parágrafos g), h) e i) do apartado 2 do artigo 125, as unidades públicas estarán obrigadas a proporcionar a colaboración e información necesaria para a elaboración das contas Económicas do sector público e canta información, no ámbito da contabilidade nacional das unidades públicas, sexa fixada pola normativa interna e comunitaria.

    A elaboración e transmisión do Gasto das administracións públicas por funcións está establecida no Anexo B do Regulamento (UE) n ° 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea.

  • 6.2 Repartición de datos
   • Os intercambios de datos entre os servizos estatísticos do Estado (INE, departamentos ministeriais, organismos autónomos e entidades públicas da Administración do Estado), así como entre estes e os servizos estatísticos das Comunidades Autónomas para o desenvolvemento das estatísticas a eles encomendadas regúlanse na LFEP. A LFEP establece, tamén, os mecanismos de coordinación estatística entre administracións, así como a celebración de acordos de cooperación cando iso se considere oportuno
 • 7. Confidencialidade
  • 7.1 Política de confidencialidade
   • A Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública obriga ao IGAE como servizo estatístico a non difundir en ningún caso os datos persoais calquera que sexa a súa orixe. Enténdese que son datos persoais os referentes a persoas físicas ou xurídicas que ou ben permitan a identificación inmediata dos interesados, ou ben conduzan pola súa estrutura, contido ou grao de desagregación á identificación indirecta dos mesmos.

    Do mesmo xeito, o Regulamento (CE) nº 223/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo de 2009, relativo á estatística europea establece a necesidade de establecer principios e orientacións comúns que garantan a confidencialidade dos datos utilizados para elaborar estatísticas europeas e o acceso a eses datos confidenciais, tendo en conta do progreso técnico e das necesidades dos usuarios nunha sociedade democrática.

  • 7.2 Tratamento de datos confidenciais
   • Os datos trátanse de forma confidencial durante o proceso de recollida e validación ata a súa publicación.

    Ademais, convén sinalar que a Clasificación funcional do gasto das administracións públicas é unha estatística de síntese na que os datos persoais, neste caso referentes a persoas xurídicas, utilizados preséntanse agregados en sectores ou subsectores das administracións públicas, feito que impide a identificación da información asociada a unidades individuais.

 • 8. Política de difusión
  • 8.1 Calendario de difusión
   • O calendario de datas de difusión das estatísticas publícase no mes de xaneiro na páxina web do IGAE.
  • 8.2 Acceso ao calendario de difusión
  • 8.3 Acceso ao usuario
   • A difusión desta estatística é a mesma para todos os usuarios, no momento da súa publicación.

    No entanto, os datos recolleitos na Clasificación funcional do gasto das administracións públicas proporciónanse previamente á súa publicación, baixo embargo, ao Instituto Nacional de Estatística para a incorporación desta información na Contabilidade Nacional Anual de España e a Eurostat para a súa validación.

 • 9. Frecuencia da difusión
  • 9.1 Frecuencia da difusión
   • Anual.
 • 10. Accesibilidade e claridade
 • 11. Xestión de calidade
  • 11.1 Garantía de calidade
   • Código de Boas Prácticas das Estatísticas Europeas.
  • 11.2 Avaliación de calidade
   • Anualmente, ao transmitir esta información no marco do Programa de Transmisións do SEC 2010, Eurostat avalía a coherencia, consistencia e viabilidade dos datos transmitidos. Neste proceso, remítense aclaracións á evolución dos datos cando son requiridas.

    Eurostat en Visítalas Diálogo que realiza aos Estados membros revisa os datos das estatísticas das finanzas públicas.

 • 12. Relevancia
  • 12.1 Necesidades do usuario
   • En xeral, os principais usuarios desta estatística son analistas institucionais sobre determinadas finalidades do gasto público, tendencias e comparación entre países (ECOFIN e diversos servizos da Comisión, OCDE, etc.).
  • 12.2 Satisfacción do usuario
   • Non dispoñible.
  • 12.3 Exhaustividad
   • Esta operación cumpre os requisitos obrigatorios esixidos no Programa de Transmisións SEC 2010 (clasificación do gasto por divisións para todos os subsectores e por grupos para o total do sector administracións públicas) e voluntarios (clasificación do gasto por grupos COFOG para todos os subsectores).

    Ademais, publícase a clasificación do gasto por divisións COFOG por comunidade autónoma.

 • 13. Acuracidad e fiabilidade
  • 13.1 Acuracidad global
   • Non aplicable.
  • 13.2 Erros de mostraxe
   • Non aplicable.
  • 13.3 Erros alleos á mostraxe
   • Non aplicable.
 • 14. Oportunidade e puntualidade
  • 14.1 Oportunidade
   • A transmisión obrigatoria desta operación é t+12 meses despois do ano de referencia. En t+12 a información do ano t é provisional. En t+24 os datos son definitivos.
  • 14.2 Puntualidade
   • O IGAE publica esta estatística na data establecida no calendario, aproximadamente un mes antes do prazo fixado no Programa de Transmisións.
 • 15. Coherencia e Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad xeográfica
   • A comparabilidad xeográfica desta estatística é con outros países. As operacións económicas rexístranse de acordo con o SEC 2010 o que asegura un alto grao de comparabilidad.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • A serie desta estatística é comparable no tempo, dado que o SEC 2010, e en particular o Programa de Transmisións deste Regulamento, esixe a homoxeneidade desde 1995 (o detalle por grupos COFOG por subsectores é obrigatorio desde 2001, aínda que en España publícanse desde 1995).
  • 15.3 Coherencia - cruce de sectores
   • Os datos das operacións económicas recollidos nesta estatística son consistentes cos rexistrados en todas as estatísticas de finanzas públicas e PDE.
  • 15.4 Coherencia - interna
   • Actualmente está asegurada.
 • 16. Custos e carga
  • 16.1 Custos e carga
   • Os custos asociados á produción desta estatística estímanse en 166,00 miles de euros, previstos no Orzamento do Ministerio de Facenda.
 • 17. Revisión de datos
  • 17.1 Revisión de datos - Política
   • A política xeral de revisión de datos relativos ás Estatísticas das Finanzas Públicas do IGAE é revisar os datos publicados correspondentes ao ano t ata o último trimestre do ano t+2, ano en que os datos incorporados na información estatística teñen o carácter de definitivos.
  • 17.2 Revisión de datos - Práctica
   • Nesta operación estatística, os datos do ano t, publicados en t+12 meses, son provisionais. Os publicados en t+24 teñen o carácter de definitivos.
 • 18. Tratamento estatístico
  • 18.1 Datos de orixe
   • As fontes de información utilizadas para a elaboración desta operación estatística son datos administrativos e información económico-financeira das empresas públicas clasificadas no sector administracións públicas.

    A información cobre o total de unidades clasificadas no sector administracións públicas tal e como se define no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 2010). En particular, os datos de orixe utilizados son a información contable e orzamentaria do Estado e a Seguridade Social; cuestionarios normalizados relativos á información orzamentaria e información contable e extrapresupuestaria de cada administración autonómica e local; estados contables (balances e contas de perdas e ganancias) das unidades non sometidas ao orzamento, pero incluídas no sector administracións públicas (S.13); e a Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.

  • 18.2 Frecuencia da recollida de datos
   • Anual.
  • 18.3 Recollida de datos
   • Os datos administrativos relativos ao Estado están centralizados no Sistema de Información Contable (SIC) e os da Seguridade Social no Sistema de Información Contable da Seguridade Social (SICOSS). Para o resto de unidades que se inclúen no sector público estatal (sector público estatal e fundacional), a información económico-financeira atópase dispoñible na aplicación CICEP.rede que inclúe as contas anuais, informe de auditoría, estados financeiros intermedios, etc. A información económico-financeira necesaria para esta operación estatística cuberta polas Comunidades Autónomas está recollida na Central de Información de Comunidades Autónomas (CIMCA) e a relativa a Corporacións Locais en SICEL (Sistema de Información Contable de Entidades locais). Por último, disponse da Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.
  • 18.4 Validación de datos
   • O proceso de validación consiste en verificacións aritméticas e coherencia coa información relativa ao sector administracións públicas proporcionada no marco das Estatísticas das Finanzas Públicas.
  • 18.5 Compilación de datos
   • Os traballos a realizar para a elaboración desta operación estatística varían en función de dous tipos de unidades, as sometidas a orzamento limitativo e contabilidade pública, e as que están sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade de empresa (privado). No primeiro grupo, a asignación do gasto destas unidades aos diferentes grupos COFOG parte da elaboración das operacións de gasto #de acordo con a metodoloxía establecida no SEC, a partir da clasificación económica do orzamento de gastos. A estrutura funcional e de programas do orzamento sinala as finalidades e obxectivos a alcanzar cos recursos orzamentarios asignados aos centros xestores de gastos. Os programas de gasto das Liquidacións do Orzamento analízanse individualmente con obxecto de coñecer a súa finalidade, para a súa asignación ao correspondente grupo COFOG.

    No caso de unidades sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade de empresa, a clasificación funcional realízase atendendo á súa actividade principal, definida nos seus estatutos e memorias. No entanto, naquelas unidades que realizan varias actividades claramente diferenciadas (por exemplo, no caso de empresas públicas que promoven infraestruturas públicas tanto en educación como en transporte), a asignación do gasto a distintos grupos COFOG realízase segundo dedúzase da información contida nas memorias.

    Por último, analízase a unidade de contrapartida do gasto nas operacións intereses, transferencias correntes e transferencias de capital, de forma que no sector S.13 cada operación é a suma dos datos de cada subsector, excepto para as citadas operacións que se consolidan entre subsectores.

  • 18.6 Axuste
   • Non se realizan axustes.
 • 19. Observacións
  • 19.1 Observacións