Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Norma de creació

Registre comptable de factures. Norma de creació

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, publicada al BOE el 28 de desembre de 2013, regula en el seu article 8 la creació amb caràcter obligatori per a totes les administracions públiques d'un registre comptable de factures en els termes següents:

  1. Cadascun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei ha de disposar d'un registre comptable de factures que en faciliti el seguiment, la gestió del qual correspon a l'òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
  2. Aquest registre comptable de factures ha d’estar interrelacionat amb el sistema d'informació comptable o hi ha d’estar integrat.

És a dir, hi ha d’haver un registre comptable de factures per cada entitat pública de les incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei, no per cada Administració pública.