Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat.

​Registre comptable de factures. Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat.

L'òrgan competent en matèria de comptabilitat, a més de les actuacions d'anotació de les factures, tant electròniques com en paper, en el registre comptable de factures, i de la seva distribució als òrgans administratius que en són destinataris, d'acord amb l'article 10 del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, ha de fer les actuacions següents:

  • Requeriments diaris d'actuació respecte de les factures pendents de reconeixement d'obligació, que s’han d’adreçar als òrgans competents.
  • Elaboració d'un informe trimestral amb la relació de les factures respecte de les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi efectuat el reconeixement de l'obligació per part dels òrgans competents. Aquest informe s’ha de remetre dins els quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern.