Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Compte general de l´Estat

​La Intervenció General de l'Administració de l'Estat elabora cada any el Compte general de l'Estat amb els comptes anuals de les entitats que integren el sector públic estatal, i s'eleva al Govern per enviar-lo al Tribunal de Comptes abans del dia 31 d'octubre de l'any següent a què es refereixi. Aquest Compte general subministra informació sobre la situació patrimonial i financera, el resultat econòmic patrimonial i l'execució del pressupost del sector públic estatal.