Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Distribució territorial de la inversió del Sector Públic Estatal

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat elabora aquesta publicació en compliment de l'obligació imposada per l'article 135 de la Llei General Pressupostària, de posar a la disposició de la Corts Generals, a través de la seva Oficina Pressupostària, amb periodicitat semestral informació regionalizada sobre el grau d'execució de la inversió real del Sector Públic Estatal.

Aquesta publicació es va començar a elaborar en 2009, en aplicació de l'article 60 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, referint-se a l'Estat i els seus Organismes Autònoms.

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 amplia l'àmbit subjectiu al Sector Públic Estatal.