Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacions d'execució del pressupost i de les seves modificacions i operacions de tresoreria. Administració general de l'Estat. 2007

Basant-se en l'autorització que preveu l'article 136.5 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària es publica, amb periodicitat mensual, informació relativa a les operacions d'execució del pressupost de l'Estat i de les seves modificacions, i operacions de tresoreria, i de les altres que es considerin d'interès general.