Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost. Administració general de l'Estat. 2014

L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix que, sense perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol•licitar del Govern la informació que estimin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, posarà a disposició de les comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat informació sobre l'execució dels pressupostos. Per acomplir aquest precepte s'elabora aquesta publicació basant-se en el contingut que estableix l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.