Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost de despeses de l'Estat. Avenç comentat. Administració general de l'Estat. 2009

Aquesta publicació es fa basant-se en les exigències que estableix l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics sobre millores en la transparència en l'àmbit de la informació econòmica i estadística elaborada pel Govern, i conté informació sobre els pagaments duts a terme mensualment, així com a nivell acumulat, des del començament de l'exercici i fins al final del període a què faci referència.