Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Liquidació del pressupost. Explotació i capital

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix en l'article 37.2 que al projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat s'hi acompanyarà com a documentació complementària la liquidació dels pressupostos de l'any anterior. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat elabora aquesta publicació en compliment de l'article esmentat, diferenciant entre la liquidació del pressupost de l'AGE, la dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics amb crèdits del seu pressupost de despeses de caràcter limitador i la corresponent als pressupostos d'explotació i capital.

Any 2020

     Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (PDF)

     Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (Excel). zip

Exercicis anteriors

     Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (PDF)

     Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (Excel). zip 

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2016 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestosde explotación y capital. Ejercicio 2016 (Excel). zip