Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Balanç de liquidació del pressupost. Estat

​La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix en l'article 37.2 que al projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat s'hi acompanyarà com a documentació complementària un avanç de la liquidació de l'exercici corrent. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat elabora aquesta publicació en compliment de l'article esmentat, diferenciant entre l'avanç de la liquidació del pressupost de l'AGE i el dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics amb crèdits del seu pressupost de despeses de caràcter limitador.