Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost. Organisme

​L'article 135 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària estableix que, sens perjudici de la facultat de les Corts Generals de sol•licitar del Govern la informació que considerin oportuna, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb periodicitat mensual, ha de posar a disposició de les Corts Generals, a través de la seva Oficina Pressupostària, informació sobre l'execució dels pressupostos. Per acomplir aquest precepte s'elabora aquesta publicació partint del contingut establert per l'Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la instrucció de comptabilitat per a l'Administració institucional de l'Estat.