Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendari de publicacions

En aquesta pàgina es mostra el calendari de les publicacions de "Execució Pressupostària" corresponent a cada any natural. Per a cadascun dels informes s'ofereix el dia exacte de publicació en el lloc web de la IGAE i el període de referència de la informació (en format MM/AA excepte indicació en contrari).

En aquest calendari s'ofereix així mateix informació sobre les dates de publicació del "Informe sobre el Període Mitjà de pagament a Proveïdors" i el "Informe sobre el compliment dels terminis legals de pagament", que poden consultar-se a l'apartat "Una altra informació econòmic financera". Finalment, es proporcionen també les dates de publicació del Compte de l'AGE, el Compte General de l'Estat i la d'accés al Registre de Comptes Anuals del Sector Públic.