Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Empro públic

Es pot accedir a través d'aquest apartat a la informació que el Ministeri d'Hisenda Pública disposa sobre ofertes d'ocupació i concursos de personal funcionari i laboral, així com a informació sobre els processos selectius per a ingrés en els cossos superior d'interventors i auditors de l'Estat i tècnic d'auditoria i comptabilitat.

Oferta d'Ocupació Pública 2020

Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre («BOE» del 29 de octubre), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Resum de places de la OEP adscrites a l'Administració Pressupostària

Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat: Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat:
15 places d'accés lliure i 25 places de promoció interna92 places d'accés lliure i 5 places de promoció interna

Información del procés selectiu:

Información del procés selectiu: