Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacions d'execució del pressupost i de les seves modificacions i operacions de tresoreria. Administració general de l'Estat. 2020

Basant-se en l'autorització que preveu l'article 136.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària es publica, amb periodicitat mensual, informació relativa a les operacions d'execució del pressupost de l'Estat i de les seves modificacions, i operacions de tresoreria, i de les altres que es considerin d'interès general.

Any 2020    

    Diciembre 2020

     Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)

    Noviembre 2020

     Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

    Octubre 2020

     Publicación (PDF)                           Cuadros (Excel)

    Septiembre 2020

      Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)