Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Impostos i cotitzacions socials

Informe Metodològic Estandarditzat

 • 1. Contacte
  • 1.1 Organització de contacte
   • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
  • 1.2 Unitat de contacte
   • Oficina Nacional de Comptabilitat
  • 1.5 Adreça postal de contacte
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualització de metadades
  • 2.1 Última validació de metadades
   • 15/02/2023
  • 2.2 Última difusió de metadades
   • 15/02/2023
  • 2.3 Última actualització de metadades
   • 15/02/2023
 • 3. Presentació estadística
  • 3.1 Descripció de les dades
   • Aquesta estadística s'elabora seguint la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010). Proporciona informació detallada dels ingressos per impostos i cotitzacions socials del sector Administracions públiques i dels seus subsectors, d'acord amb la classificació econòmica establerta en el SEC. A més, per a cada rúbrica del SEC, s'especifiquen els ingressos per tipus d'impost i cotització social, seguint la denominació nacional, i subsector receptor dels mateixos. Aquesta taula presenta els ingressos fiscals de manera harmonitzada i comparable entre els diferents Estats membres.

    El detall d'impostos registrats en el subsector Administració regional es mostra també per a cadascuna de les comunitats autònomes a partir de l'any 2012.

    El major nivell d'agregació dels ingressos fiscals que presenta el SEC correspon a les operacions: Impostos sobre la producció i les importacions, Impostos corrents sobre la renda, el patrimoni, etc., Imposats sobre el capital i Cotitzacions socials netes.

  • 3.2 Sistemes de classificació
   • Els sistemes de classificació utilitzats són els establerts en el SEC 2010:
   • Sector administracions públiques i els seus subsectors:
    • S.13 Administracions públiques
     • S.1311 Administració central
     • S.1312 Administració regional
     • S.1313 Administració local
     • S.1314 Fons de la seguretat social
   • Classificació econòmica d'impostos i cotitzacions socials:
    • D.2 IMPOSTOS SOBRE LA PRODUCCIÓ I LES IMPORTACIONS
     • D.21 Impostos sobre els productes
      • D.211 Impostos del tipus valor afegit
      • D.212 Impostos i drets sobre les importacions, exclòs l'IVA
       • D.2121 Drets d'importació
       • D.2122 Impostos sobre les importacions, exclosos l'IVA i els drets d'importació
      • D.214 Impostos sobre els productes, exclosos l'IVA i els impostos sobre les importacions
     • D.29 Altres impostos sobre la producció
    • D.5 IMPOSTOS CORRENTS SOBRE LA RENDA, EL PATRIMONI, Etc.
     • D.51 Impostos sobre la renda
     • D.59 Altres impostos corrents
    • D.91 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL
    • D.611 Cotitzacions socials efectives a càrrec dels ocupadors
    • D.612 Cotitzacions socials imputades a càrrec dels ocupadors
    • D.613 Cotitzacions socials efectives a càrrec de les llars
  • 3.3 Cobertura per sectors
   • La informació cobreix el sector administracions públiques. El SEC 2010 defineix aquest sector com el conjunt d'unitats institucionals que són productors no de mercat la producció del qual es destina al consum individual o col·lectiu, que es financen mitjançant pagaments obligatoris efectuats per unitats pertanyents a altres sectors i que efectuen operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional.

  • 3.4 Conceptes i definicions estadístics
   • Els conceptes i definicions estadístics dels diferents tipus d'impostos i cotitzacions socials es troben recollits en el SEC 2010. Aquesta operació estadística detalla, per a cadascuna de les operacions anteriors, les denominacions nacionals dels recursos del sector administracions públiques, i els seus subsectors, que s'assignen a aquestes operacions econòmiques.

  • 3.5 Unitat estadística
   • La unitat estadística és la unitat institucional tal com es defineix en el SEC 2010. En aquesta operació es consideren les unitats institucionals classificades en el sector administracions públiques i els seus subsectors.

    Els exemples que cita el SEC com a unitats institucionals incloses en el sector S.13 són els següents:

    a) les unitats de les administracions públiques creades legalment a fi d'exercir una autoritat judicial sobre altres unitats al territori econòmic, i administrar i finançar una sèrie d'activitats, principalment subministrant a la col·lectivitat béns i serveis no de mercat;

    b) una institució o cuasisociedad de les administracions públiques, si la seva producció és principalment no de mercat i està controlada per una unitat de les administracions públiques;

    c) les institucions sense finalitats de lucre dotades de personalitat jurídica que són productors no de mercat i estan controlades per les administracions públiques;

    d) els fons de pensions autònoms, en cas de tenir una obligació legal de contribució, i quan les administracions públiques gestionen els fons pel que fa a la fixació i aprovació de les cotitzacions i les prestacions.

  • 3.6 Població estadística
   • La població estadística objectiu d'aquesta operació estadística són les unitats incloses en el sector administracions públiques, classificades per subsectors.

  • 3.7 Ámbit geogràfic
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • La sèrie imposats i cotitzacions socials publicada l'any t cobreix el període comprès entre 1995 i l'any t-1.

    Les dades per comunitat autònoma es publiquen des de l'any 2012 d'ara endavant.

  • 3.9 Període basi
   • No aplicable.
 • 4. Unitat de mesura
  • 4.1 Unitat de mesura
   • Es tracta d'una operació estadística que mesura nivells d'ingressos fiscals, d'acord amb les definicions del SEC, expressats en milions d'euros, per subsectors del sector administracions públiques. Aquesta taula també es publica en percentatges del PIB per facilitar el seu comparabilidad.

 • 5. Període de referència
  • 5.1 Període de referència
   • El període de referència és l'any natural.
 • 6. Mandat institucional
  • 6.1 Actes jurídics i altres acords
   • La recollida, tractament i difusió de les dades de les operacions estadístiques per a finalitats estatals es regeix per l'establert en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública (LFEP), i en la Disposició Addicional Quarta de la Llei 4/1990, de 29 de juny. En la LFEP s'estableix que el Pla Estadístic Nacional és el principal instrumento ordinador de l'activitat estadística de l'Administració de l'Estat i conté les estadístiques que han d'elaborar-se en el quadrienni pels serveis de l'Administració de l'Estat o qualssevol altres entitats depenents d'ella. Totes les estadístiques incloses en el Pla Estadístic Nacional són estadístiques per a finalitats estatals i d'emplenament obligatori. Aquesta operació és una estadística per a finalitats estatals i està inclosa en el Pla Estadístic Nacional 2021-2024.

    La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP) en el seu article 125.2 g) disposa: La Intervenció General de l'Administració de l'Estat és el centre gestor de la comptabilitat pública, al que competeix elaborar els comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les Administracions públiques, d'acord als criteris de delimitació institucional i imputació d'operacions establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. A més, en el seu article 133 estableix: A l'efecte del que es disposa en els paràgrafs g), h) i i) de l'apartat 2 de l'article 125, les unitats públiques estaran obligades a proporcionar la col·laboració i informació necessària per a l'elaboració dels comptes Econòmics del sector públic i quanta informació, en l'àmbit de la comptabilitat nacional de les unitats públiques, sigui fixada per la normativa interna i comunitària.

    L'elaboració i transmissió dels Impostos i cotitzacions socials del sector administracions públiques juntament amb els quals són recurs del subsector Institucions i organismes de la Unió Europea està establerta en l'Annex B del Reglament (UE) n° 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (Taula 9).

  • 6.2 Repartiment de dades
   • Els intercanvis de dades entre els serveis estadístics de l'Estat (INE, departaments ministerials, organismes autònoms i entitats públiques de l'Administració de l'Estat), així com entre aquests i els serveis estadístics de les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de les estadístiques a ells encomanades es regulen en la LFEP. La LFEP estableix, també, els mecanismes de coordinació estadística entre administracions, així com la celebració d'acords de cooperació quan això es consideri oportú.

 • 7. Confidencialitat
  • 7.1 Política de confidencialitat
   • La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública obliga a la IGAE com a servei estadístic a no difondre en cap cas les dades personals qualsevol que sigui el seu origen. S'entén que són dades personals els referents a persones físiques o jurídiques que o bé permetin la identificació immediata dels interessats, o bé condueixin per la seva estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta dels mateixos.

    De la mateixa manera, el Reglament (CE) nº 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea estableix la necessitat d'establir principis i orientacions comunes que garanteixin la confidencialitat de les dades utilitzades per elaborar estadístiques europees i l'accés a aquestes dades confidencials, tenint en compte del progrés tècnic i de les necessitats dels usuaris en una societat democràtica.

  • 7.2 Tractament de dades confidencials
   • Les dades es tracten de forma confidencial durant el procés de recollida i validació fins a la seva publicació.

    A més, convé assenyalar que els Impostos i cotitzacions socials recursos de les administracions públiques és una estadística de síntesi en la qual les dades personals, en aquest cas referents a persones jurídiques, utilitzats es presenten agregats en sectors o subsectors de les administracions públiques, fet que impedeix la identificació de la informació associada a unitats individuals.

 • 8. Política de difusió
  • 8.1 Calendari de difusió
   • El calendari de dates de difusió de les estadístiques es publica en el mes de gener a la pàgina web de la IGAE.
  • 8.2 Accés al calendari de difusió
  • 8.3 Accés a l'usuari
   • La difusió d'aquesta estadística és la mateixa per a tots els usuaris, al moment de la seva publicació.

    No obstant això, les dades recollides en Impostos i cotitzacions socials del sector administracions públiques es proporcionen prèviament a la seva publicació, sota embargament, a l'Institut Nacional d'Estadística per a la incorporació d'aquesta informació en la Comptabilitat Nacional Anual d'Espanya i a Eurostat per a la seva validació.

 • 9. Freqüència de la difusió
  • 9.1 Freqüència de la difusió
   • Anual.

 • 10. Accessibilitat i claredat
 • 11. Gestió de qualitat
  • 11.1 Garantia de qualitat
   • Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees.
  • 11.2 Avaluació de qualitat
   • Anualment, en transmetre aquesta informació en el marc del Programa de Transmissions del SEC 2010, Eurostat avalua la coherència, consistència i viabilitat de les dades transmeses. En aquest procés, es remeten aclariments a l'evolució de les dades o classificació d'impostos quan són requerides.

    Eurostat en les Visites Diàleg que realitza als Estats membres revisa les dades de les estadístiques de les finances públiques.

 • 12. Rellevància
  • 12.1 Necessitats de l'usuari
   • La informació sobre ingressos per impostos i cotitzacions socials és determinant per a l'anàlisi de la política fiscal. Les dades recollides en aquesta taula permeten determinar tant la càrrega fiscal de l'economia com la seva distribució per bases fiscals. Els principals usuaris són els analistes de la política fiscal, la DG TAXUD, etc

  • 12.2 Satisfacció de l'usuari
   • No disponible.
  • 12.3 Exhaustivitat
   • Aquesta operació compleix els requisits obligatoris exigits al Programa de Transmissions SEC 2010 relatius als impostos i cotitzacions socials del sector administracions públiques i els seus subsectors.

    A més, la informació del subsector administració regional es publica per comunitat autònoma

 • 13. Acuracidad i fiabilitat
  • 13.1 Acuracidad global
   • Impostos i cotitzacions socials és una operació estadística de síntesi que s'elabora amb informació pressupostària i Comptes generals de totes les unitats classificades en el sector administracions públiques sotmeses a pressupost limitatiu i Pla General de Comptabilitat pública, i un nombre molt reduït d'unitats subjectes al Pla General de Comptabilitat d'empreses. Les dades s'associen amb un alt nivell de acuracidad global.

  • 13.2 Errors de mostreig
   • No aplicable.
  • 13.3 Errors aliens al mostreig
   • No aplicable.
 • 14. Oportunitat i puntualitat
  • 14.1 Oportunitat
   • La transmissió obligatòria d'aquesta operació és t+9 mesos després de l'any de referència. En t+9, la informació de l'any t és provisional. En t+21 les dades són definitives.

  • 14.2 Puntualitat
   • La IGAE publica aquesta estadística en la data establerta al calendari, coincidint amb el termini fixat al Programa de Transmissions.

 • 15. Coherència i Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad geogràfica
   • El SEC 2010 adopta la forma de reglament del Parlament Europeu i del Consell per garantir que els conceptes, metodologia i regles comptables s'apliquin estrictament i d'aquesta manera assegurar la comparabilidad entre els Estats membres. Els impostos i cotitzacions socials es registren d'acord amb l'establert en el SEC 2010, la qual cosa assegura un alt grau de comparabilidad.

  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • La sèrie d'aquesta estadística és comparable en el temps, atès que el SEC 2010, i en particular el Programa de Transmissions d'aquest Reglament, exigeix l'elaboració de la taula d'ingressos per Impostos i cotitzacions socials, per al sector administracions públiques i els seus subsectors, des de l'any 1995.

    La informació complementària que publica la IGAE, proporcionant les dades per comunitat autònoma, comença l'any 2012.

  • 15.3 Coherència - creui de sectors
   • Les dades d'ingressos per impostos i cotitzacions socials recollits en aquesta estadística són consistents amb els registrats en totes les estadístiques de finances públiques i PDE. A més, aquesta informació d'impostos i cotitzacions socials s'incorpora en la Comptabilitat Nacional.

  • 15.4 Coherència - interna
   • La coherència interna està assegurada

 • 16. Costos i càrrega
  • 16.1 Costos i càrrega
   • L'estimació del crèdit pressupostari necessari per elaborar aquesta operació ascendeix 41,40 milers d'euros, prevists al Pressupost del Ministeri d'Hisenda.

 • 17. Revisió de dades
  • 17.1 Revisió de dades - Política
   • La política general de revisió de dades relatives a les Estadístiques de les Finances Públiques de la IGAE és revisar les dades publicades en t+1, corresponents a l'any t, fins a l'últim trimestre de l'any t+2, any en què les dades incorporades en la informació estadística tenen el caràcter de definitius.

  • 17.2 Revisió de dades - Pràctica
   • En aquesta operació estadística, les dades de l'any t, publicats en t+9, són provisionals. Els publicats en t+21 tenen el caràcter de definitius.

 • 18. Tractament estadístic
  • 18.1 Dades d'origen
   • Les fonts d'informació utilitzades per a l'elaboració d'aquesta operació estadística són dades administratives i informació economicofinancera de les empreses públiques classificades en el sector administracions públiques.

    La informació cobreix el total d'unitats classificades en el sector administracions públiques tal com es defineix en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010). En particular, les dades d'origen utilitzats són la informació comptable i Pressupost d'ingressos de l'Estat i de la Seguretat Social; qüestionaris normalitzats relatius a la informació pressupostària i informació comptable i extrapresupuestaria de cada administració autonòmica i local; estats comptables (balanços i comptes de pèrdues i guanys) de les unitats no sotmeses a pressupost, però incloses en el sector administracions públiques (S.13); i el Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.

  • 18.2 Freqüència de la recollida de dades
   • Anual.

  • 18.3 Recollida de dades
   • Les dades administratives relatives a l'Estat estan centralitzats en el Sistema d'Informació Comptable (SIC) i els de la Seguretat Social en el Sistema d'Informació Comptable de la Seguretat Social (SICOSS). Per a la resta d'unitats que s'inclouen en el sector públic estatal (sector públic estatal i fundacional), la informació economicofinancera es troba disponible en l'aplicació CICEP.xarxa que inclou els comptes anuals, informe d'auditoria, estats financers intermedis, etc. La informació economicofinancera necessària per a aquesta operació estadística emplenada per les Comunitats Autònomes està recollida en la Central d'Informació de Comunitats Autònomes (CIMCA) i la relativa a Corporacions Locals en SICEL (Sistema d'Informació Comptable d'Entitats Locals). Finalment, es disposa del Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.

  • 18.4 Validació de dades
   • El procés de validació consisteix en verificacions aritmètiques i coherència amb la informació relativa al sector administracions públiques proporcionada en el marc de les Estadístiques de les Finances Públiques.

  • 18.5 Compilació de dades
   • L'assignació dels ingressos pressupostaris a les diferents operacions d'Impostos i Cotitzacions Socials previstes en el SEC es basa en la classificació econòmica del pressupost, i en l'anàlisi de la normativa pròpia de cada recurs. Així, en primer lloc, els diferents conceptes/subconceptes d'ingressos recollits al Pressupost s'assignen a les operacions d'Impostos i Cotitzacions Socials definides en el SEC, atenent a la seva naturalesa econòmica, per a això s'estudia la classificació pressupostària i, si escau, la normativa específica de cada ingrés.

    En particular, el recollit al pressupost d'ingressos de les diferents unitats en els capítols 1 Impostos directes i cotitzacions socials i 2 Impostos indirectes es classifica com a impost (o cotitzacions socials en el cas de la Seguretat Social) d'acord amb les categories establertes en el SEC 2010 i les seves normes de valoració. Si escau, s'estudia la normativa pròpia de cada ingrés per realitzar aquesta assignació.

    Les taxes registrades en el capítol 3 s'analitzen per determinar si, segons els criteris establerts en el SEC, suposen un impost o una compra de serveis a l'administració. Aquelles classificades com a impostos, posteriorment, s'assignen a les corresponents rúbriques del SEC.

    En certs casos, determinats ingressos dels capítols 4 i 5 es registren com a impostos. Un exemple seria els ingressos per subhastes de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle que es classifiquen en comptabilitat nacional en l'operació D.29 Altres impostos sobre la producció.

    En una segona etapa, les operacions d'Impostos i Cotitzacions Socials es quantifiquen cada any, aplicant els criteris de registre establerts en el SEC. Per a això es parteix dels imports recollits com a drets liquidats i recaptació en els diferents conceptes/subconceptes de la classificació econòmica del Pressupost d'ingressos.

    Amb caràcter general és possible assignar cada concepte/subconcepte del pressupost d'ingressos a una operació concreta definida en el SEC. No obstant això, poden donar-se situacions especials, en les quals una determinada figura impositiva, recollida en un únic concepte/subconcepte pressupostari, greu fets econòmics diferenciats que, segons el SEC, han d'assignar-se a operacions diferents. Per exemple, en el subsector administració local, els ingressos de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica segons el SEC han d'assignar-se a l'operació D.29 Altres impostos sobre la producció si el vehicle s'utilitza en el procés de producció i en l'operació D.59 Altres impostos corrents si el vehicle és propietat d'una llar que ho utilitza amb finalitats no productives. En aquests casos, la distribució de l'impost en diferents operacions es realitza a partir de l'anàlisi concreta de cada situació. En particular, el repartiment de l'IVTM, es realitza atenent a l'estadística elaborada per la Direcció general de trànsit en relació amb el parc de vehicles existent.

    Excepcionalment, algunes entitats públiques, sotmeses al Pla General de Comptabilitat de l'Empresa Espanyola o a alguna de les seves adaptacions, que estan classificades en el sector administracions públiques recapten ingressos que, conforme als criteris del SEC, han de registrar-se com a impostos. En aquest cas, la classificació d'aquests ingressos es realitza atenent a la normativa reguladora dels mateixos i a l'activitat de la unitat, descrita en la Memòria. La quantificació es realitza amb la informació que figura en el compte de pèrdues i guanys, estats de fluxos d'efectiu i qüestionaris addicionals, quan escaigui. Est seria el cas, per exemple, del Fons de Garantia de Dipòsits de les Entitats de Crèdit en el qual els ingressos percebuts es registren en comptabilitat nacional com a impostos.

  • 18.6 Ajust
   • No aplicable.

 • 19. Observacions
  • 19.1 Observacions