Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comunicació d`informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus

Si desitja posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifraude fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al que es pot accedir a través del següent enllaç.

 

Els aspectes fonamentals del citat canal de comunicació es troben continguts en la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifraude, que pot consultar a l'apartat de normativa i una altra documentació.

Amb caràcter previ a l'eventual remissió d'informació pot vostè plantejar a aquest Servei, a través de la següent adreça de correu electrònic (consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es), les qüestions que estimi oportunes en relació amb la forma i requisits amb els quals la informació ha de ser remesa, el tractament que es donarà a la mateixa, i, en general, qualsevol aspecte relatiu a la remissió d'informació a través del present canal de comunicació.

Anàlisi de la informació remesa
Garantia de confidencialitat
No condició d'interessat