Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Serveis per a la interoperabilitat de l’RCF

El registre comptable de factures de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes públics. Serveis Web per a la interoperabilitat del RCF

L'Oficina d'Informàtica pressupostària (d'ara endavant OIP) de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (d'ara endavant IGAE) han desenvolupat serveis web per a la interoperabilitat de les aplicacions de gestió dels àmbits funcionals dels Centres directius que componen l'Administració pressupostària.

Aquests serveis WEB permeten la descàrrega de factures i el seu canvi d'estat des de qualsevol aplicació de gestió externa al sistema d'informació comptable SIC3, mitjançant els següents mètodes:

Métodos del servicio Web del RCF Descripción del método
SolicitudNuevasFacturasSol·licitud de les factures que encara no han estat descarregades pel sistema de gestió
descargarFacturaDescàrrega del fitxer amb la factura i documents annexos
descargarFactura2Igual al mètode descargarFactura però proporciona més dades de la factura descarregada
confirmarDescargaFacturaConfirmar la descàrrega d'una factura
confirmarDescargaListadoFacturas Confirmar la descàrrega d'una llista de factures
cambiarEstadoFactura2Canviar l'estat d'una factura
cambiarEstadoListadoFacturas Canviar l'estat d'una llista de factures
anotarPagoFacturaDeAbono Anotar pagament de factura d'abonament
solicitudNuevasPropuestasAnulacionSol·licitud de les propostes d'anul·lació rebudes
cambiarEstadoPropuestaAnulacionCanviar l'estat de la proposta d'anul·lació d'una factura
capturarDatosAdicionalesAceptacionComunicar les dades addicionals d'acceptació d'una factura
eliminarDatosAdicionalesAceptacionEliminar les dades addicionals de d'acceptació d'una factura
consultarFacturas Consultar factures
consultaGenérica Consulta genèrica

La descripció dels mateixos pot consultar-se en "el Manual dels Serveis Web del RCF"

Requisits previs a la sol·licitud dels serveis web

L'accés als serveis Web corporatius dels OIP es realitzarà des dels servidors d'aplicacions de la Unitat que ho necessiti, utilitzant com a mitjà de comunicació la Intranet administrativa o xarxa SARA. Només excepcionalment es permetrà l'accés per Internet.

Els serveis Web clients s'autenticaran mitjançant un certificat de segell (article 13.3.d i 18.1.a de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics) emès per algun dels prestadors de serveis de certificació reconeguts per la plataforma @signa de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques. Es pot obtenir informació actualitzada sobre els certificats reconeguts en l'adreça d'Internet:

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma/descargas#.XRX_4tozaUk

Procediment de sol·licitud d'accés dels serveis web

Les Unitats de les Administracions públiques que necessitin establir un diàleg entre aplicacions hauran d'enviar un escrit de petició al Responsable de fitxer de l'Administració pressupostària competent en cada cas concret. Per saber a qui dirigir l'escrit, s'accedirà al catàleg de sistemes d'informació publicat al portal d'Internet de l'Administració pressupostària https://www.pap.hacienda.gob.es, a través de l'opció “Catàleg de Sistemes d'Informació” de l'oficina virtual.

A partir de la pantalla que apareix  se selecciona l'opció “Sistemes d'informació accessibles per a usuaris externs”.

A continuació es presenta una pantalla que mostra la relació de sistemes accessibles pels usuaris externs i associat a cadascun d'ells el Responsable de fitxer competent per autoritzar l'accés als sistemes d'informació.

L'escrit de sol·licitud s'enviarà, signat electrònicament, al compte electrònic de correu del Responsable que figura en la columna “Responsable de fitxer, o mitjançant correu convencional en suport paper signat de forma manuscrita, si el Responsable de fitxer accepta aquesta possibilitat. Així mateix, s'acompanyarà la informació sobre la persona o persones de contacte a nivell tècnic informàtic de la Unitat o, si escau, de l'empresa de serveis contractada a aquest efecte.

El Responsable de fitxer del sistema d'informació amb el qual es desitja interoperar, una vegada prestada la seva conformitat, subministrarà la informació de contacte tècnic al compte electrònic de correu del Responsable de centre de la Divisió IV d'Explotació de la OIP.

La citada Divisió IV d'Explotació de la OIP remetrà a la persona o persones de contacte la documentació tècnica i les dades de les persones de suport tècnic que ajudaran a establir la connexió.

En un primer moment es facilitarà la connexió a una plataforma de proves i, una vegada donada la conformitat per ambdues parts, s'establirà la connexió a la plataforma real.

Procediment tècnic de les proves dels accessos a web services per a la seva posterior posada en producció

Una vegada aprovada la petició, la sol·licitud de la qual s'ha descrit en el paràgraf anterior, el personal tècnic de la Divisió IV d'Explotació de la OIP es posarà en contacte amb les persones facilitades per l'organisme peticionari, a fi d'iniciar la col·laboració per aconseguir l'intercanvi de la informació.

El departament tècnic de l'Administració, òrgan o entitat pública interessada o de l'empresa de serveis contractada a aquest efecte farà arribar el certificat de segell d'Administració, òrgan o entitat de dret públic per a actuació administrativa automatitzada o un altre similar de l'empresa de serveis (exportat només amb la clau pública) en què figura el CIF de l'organisme de l'administració si és el propi organisme el que efectua el desenvolupament (o el de l'empresa que efectua el desenvolupament), mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça que li comuniqui l'Àrea d'Integració de Sistemes de la Divisió IV d'Explotació de la OIP.

Una vegada rebut el certificat, aquesta unitat, comprovarà l'adequació i autenticitat del mateix i remetrà, per correu electrònic, el MANUAL TECNICO DETALLAT. En aquest manual es concreten les informacions tècniques necessàries, així com els programes d'exemple en JAVA i .NET i, addicionalment, la manera d'obtenir suport tècnic durant aquesta fase de proves. Així mateix, la Divisió I d'Aplicacions de Comptabilitat i Control de la OIP farà arribar el document INTEROPERABILITAT D'APLICACIONS EXTERNES AMB EL SISTEMA DE INFORMACION amb el qual es desitja connectar, amb els requisits per a l'intercanvi d'informació.

Una vegada finalitzades les proves correctament, es passarà a la seva posada en producció.

El departament tècnic de l'Administració, òrgan o entitat pública interesadaen la connexió farà arribar el certificat de segell (exportat només amb la clau pública) en què figura el CIF de l'organisme a l'Àrea d'Integració de Sistemes de la Divisió IV d'Explotació de la OIP. Aquesta unitat, una vegada comprovada l'adequació i autenticitat del certificat remetrà, per correu electrònic, el MANUAL TECNICO DETALLAT. En aquest es detallen les informacions tècniques necessàries, així com els programes d'exemple en JAVA i .NET i, addicionalment, la manera d'obtenir suport tècnic durant aquesta fase de posada en producció.