Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Format admès de factura electrònica en l’RCF

Registre comptable de factures. Format admès de factura electrònica en l’RCF

L'article 5 del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el sector públic estableix el format de les factures electròniques i la seva signatura electrònica en els termes següents:

Les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques han de tenir un format estructurat i han d’estar signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Per Ordre de la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència, a proposta conjunta del Ministre d'Hisenda i Funció Pública i del Ministre d'Indústria, Energia i Turisme, es determinarà el format estructurat de la factura electrònica, sentit el Comitè Sectorial d'Administració Electrònica. També s'admet el segell electrònic avançat basat en un certificat reconegut que reuneixi els requisits següents:

  1. El certificat ha d'identificar la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica que segelli la factura electrònica, a través de la seva denominació o raó social i el seu número d'identificació fiscal.
  2. La sol•licitud del segell electrònic avançat es pot formular, o bé mitjançant la compareixença presencial d'una persona física que acrediti la seva representació, o bé per mitjans electrònics mitjançant el DNI electrònic i la remissió dels documents que acreditin el seu poder de representació en format paper o electrònic.

La disposició adicional primera del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el sector públic estableix que mentre no s'aprovi l'Ordre ministerial de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència esmentada anteriorment, les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques s'han d’ajustar al format estructurat de la factura electrònica Facturae, versió 3.2, i de signatura electrònica de conformitat amb l'especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

D'altra banda la disposició transitòria segona de la mateixa Llei regula que en tant no es desenvolupi el contingut del segell electrònic avançat basat en un certificat electrònic reconegut, les factures electròniques que es presentin davant les Administracions Públiques podran garantir la seva autenticitat i integritat mitjançant un certificat que resulti vàlid en la plataforma de validació de certificats electrònics @signatura del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.