Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FAQ

Registre comptable de factures

Punt general d'entrada de factures electròniques i l'AGE (FACe)

Registre administratiu.

Tramitació de factures

Registre comptable de factures

Com funciona?

Les factures es presenten en un registre administratiu, que les remet a l'oficina comptable per a la seva anotació en el registre comptable de factures; en el cas de factures electròniques, a través del punt general d'entrada de factures electròniques de l'AGE, que produeix un assentament en el registre electrònic comú. L'oficina comptable anota en el registre comptable de factures totes les factures, tant en paper com electròniques, amb les exclusions que preveuen la llei i l'ordre de desplegament. Com a conseqüència d'aquesta anotació, es genera un codi d'identificació de la factura en el registre comptable de factures, que s’ha d’adjuntar a la factura en la seva tramitació.

Les factures anotades en el registre comptable de factures i validades per l'oficina comptable es distribueixen a les unitats tramitadores que corresponguin, per tal de tramitar, si escau, el procediment de conformitat amb el lliurament del bé o la prestació del servei realitzada per qui va expedir la factura i procedir a la resta d'actuacions relatives a l'expedient de reconeixement de l'obligació.

Las unidades tramitadoras de los expedientes en que deban integrarse las facturas indicarán o comunicarán al registro contable de facturas su conformidad o disconformidad con la factura, procediendo en el primer caso a la emisión del reconocimiento de la obligación y en el segundo caso a su devolución a través de la oficina contable.

Les unitats tramitadores dels expedients en què s’hagin d'integrar les factures han d’indicar o comunicar al registre comptable de factures la seva conformitat o disconformitat amb la factura. En el primer cas, han de procedir a l'emissió del reconeixement de l'obligació i en el segon cas, a la seva devolució a través de l'oficina comptable.

Qui té accés a l’RCF?

Les oficines comptables, a efectes de l'anotació de les factures en el registre comptable de factures, i de la gestió de requeriments adreçats a les unitats tramitadores.

Les unitats tramitadores, a efectes de la comunicació de la conformitat o disconformitat amb la factura, i per al seguiment dels requeriments.

Com és el mòdul RCF de SIC?

Forma part de SIC'3. Són prestacions addicionals que s'han incorporat a SIC'3.

Quins camps necessita?

La resposta a aquesta qüestió queda establerta en l'article 5 del projecte d'ordre per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures.

Les factures remeses pel registre administratiu les ha de registrar l'oficina comptable en el registre comptable de factures, assignant a cada una un codi d'identificació d'aquesta factura en el registre comptable esmentat, que s’ha d’adjuntar en la seva tramitació.

En el cas de les factures electròniques la informació objecte de registre que ha de ser remesa o posada a disposició pel corresponent Punt general d'entrada de factures electròniques per cada factura és la mateixa factura electrònica, el número d’assentament registral assignat en el registre associat al dit Punt, i la data i l’hora d'aquest assentament registral.

En el cas de les factures en paper, l'oficina comptable ha de generar un apunt en el registre comptable de factures, per cada factura rebuda, i per cada factura ha de capturar almenys la informació següent:

  • Data d'expedició de la factura.
  • Data de presentació de la factura en el registre administratiu.
  • Número d'identificació fiscal o número d'identificació equivalent de l'expedidor de la factura.
  • Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'obligat a expedir la factura.
  • Número de factura i, si escau, sèrie.
  • Import de l'operació, incloent-hi l’IVA (o impost equivalent)
  • Unitat monetària en què està expressat l'import, d'acord amb la codificació ISO 4217 Alpha-3.
  • I codi d'òrgan competent, unitat tramitadora i oficina comptable indicat en la factura, d'acord amb el directori DIR3 d'unitats administratives gestionat per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.

Així mateix es pot associar una còpia digitalitzada de la factura en paper.

Les factures, tant electròniques com en paper, rebudes en el registre comptable de factures, abans de la seva distribució als corresponents òrgans competents per a la seva tramitació, són objecte de validació per l'oficina comptable. Si hi detecta dades incorrectes o que n’impedeixin la distribució a aquests òrgans competents, o que les factures no li corresponen a ella, les ha de rebutjar i les ha de tornar al registre administratiu de procedència amb expressió de la causa d'aquest rebuig, i n’ha de quedar constància en el mateix registre comptable de factures.

Accessos a la intervenció delegada?

D'acord amb l'article 12 del projecte de llei: la IGAE té accés a la documentació justificativa, a la informació que consti en el registre comptable de factures, i a la comptabilitat en qualsevol moment.

Accessos a l'AEAT?

L'AEAT no té accés al registre comptable de factures. Ara bé, d'acord amb l'article 13 del projecte de llei: els registres comptables de factures han de remetre a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per via telemàtica, la informació sobre les factures rebudes, per tal d’assegurar el compliment de les obligacions tributàries i de facturació el control de les quals li correspongui.

¿Cómo se graba la fecha de entrada en el RCF?

En les factures que arribin en suport en paper caldrà capturar la data d'entrada en el registre, així com la resta de dades obligatòries de forma manual.

En el cas de les factures electròniques la data d'entrada en el registre, així com la resta de dades, es farà de manera automàtica.

Com s’enregistra la conformitat/disconformitat i la data de conformitat en el RCF?

La unitat tramitadora anotarà la conformitat o disconformitat i la data corresponent, bé directament sobre el registre comptable de factures de SIC'3 si no té altres mitjans, o sobre SOROLLLA2 que comunicarà automàticament aquesta informació al registre comptable de factures de SIC'3.

Quan s’enregistra la data de reconeixement de l'obligació en el RCF?

L'anotació de la data de reconeixement de l'obligació en el registre comptable de factures de SIC'3 es produirà de manera automàtica en el moment del registre comptable de l'obligació reconeguda, per a la qual cosa és indispensable que el document comptable contingui els codis d'identificació de les factures assignats pel registre comptable de factures.

Quan s’enregistra la data de pagament en el RCF de SIC'3?

L'anotació de la data de pagament en el registre comptable de factures de SIC'3 es produirà de manera automàtica en el moment del pagament material.

Integració del RCF de SIC'3 amb SOROLLA2

SOROLLA2 i el RCF de SIC'3 estan integrats per a la baixada automàtica de les factures electròniques rebudes i validades en el registre comptable de factures que corresponguin a la unitat tramitadora, i per a l'anotació de la conformitat o disconformitat, tant de les electròniques com les de paper, a través de SOROLLA2.

Integració del RCF amb SIC'3

El registre comptable de factures és una part de SIC'3. Per tant totes les operacions comptables d'obligació reconeguda i de pagament queden automàticament reflectides en el registre comptable de factures.

Noves dades a incorporar en les factures per al seu registre en el RCF de SIC'3

D'acord amb la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, introduïda per la disposició final setena de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació de llocs de treball  "en els plecs de clàusules administratives per a la preparació dels contractes que s'aprovin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, s'inclourà la identificació de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, així com la identificació de l'òrgan de contractació i del destinatari, que hauran de constar en la factura corresponent".

Això és més important encara en el cas de la factura electrònica, en què aquestes unitats han de quedar identificades mitjançant el codi DIR3 del directori d'unitats administratives corresponent".

Punt general d'entrada de factures electròniques i l'AGE (FACe)

Registre administratiu.

Tramitació de factures

Integració del RCF de SIC'3 amb FACe

El registre comptable de factures rebrà automàticament les factures electròniques des de FACe, sens perjudici que l'oficina comptable les validi posteriorment.

Actuacions de les unitats tramitadores en FACe

Cada unitat tramitadora que estigui preparada per a la recepció de factures electròniques s’ha d'ocupar que la mateixa unitat tramitadora i els òrgans gestors a què dóna servei estiguin donats d'alta en el directori DIR3 d'unitats administratives, a més de l'oficina comptable que correspongui.

Encara que no estarà disponible al començament de gener, es pretén que FACe assumeixi la informació sobre els òrgans gestors i unitats tramitadores preparades per a la recepció de factures electròniques, mitjançant sincronització automàtica a partir de les taules que es gestionin directament en SIC'3.

No obstant això, aquest procés de sincronització automàtica no estarà disponible a principis de gener, per la qual cosa si l'organisme ho vol s’hauria d'ocupar de tenir donats d'alta en el directori DIR3 d'unitats administratives.

Està  totalment desenvolupada la integració FACe - Sorolla2-RCF?

Durant el mes de gener va estar disponible aquesta interrelació FACe-registre comptable de SIC'3 - SOROLLA2, possiblement amb alguna limitació com la indicada de la sincronització d'unitats del registre comptable de factures amb FACe.

S'adverteix, no obstant això, que SOROLLA2 no s'interrelaciona directament amb FACe, sinó sempre a través del registre comptable de factures de SIC'3.