Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Norma de creació

Registre comptable de factures. Norma de creació

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, publicada al BOE el 28 de desembre de 2013, regula en el seu article 8 la creació amb caràcter obligatori per a totes les administracions públiques d'un registre comptable de factures en els termes següents:

  1. Cadascun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei ha de disposar d'un registre comptable de factures que en faciliti el seguiment, la gestió del qual correspon a l'òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
  2. Aquest registre comptable de factures ha d’estar interrelacionat amb el sistema d'informació comptable o hi ha d’estar integrat.

És a dir, hi ha d’haver un registre comptable de factures per cada entitat pública de les incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei, no per cada Administració pública.