Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendari d'obligatorietat de l’RCF

Registre comptable de factures. Calendari d'obligatorietat de l’RCF

D'acord amb la disposició final vuitena del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic l'anotació de les factures en el registre comptable de factures entrarà en vigor l'1 de gener de 2014. Aquesta mateixa disposició final ajorna les obligacions de presentació de factures electròniques al 15 de gener de 2015. Tot això sens perjudici de l'entrada en vigor de la llei al cap de 20 dies de la seva publicació al BOE.