Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Àmbit objecte i subjectiu de l’RCF

Registre comptable de factures. Àmbit objecte i subjectiu de l’RCF

L'article 2 del projecte de Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el sector públic regula l'àmbit d'aplicació de la Llei, i per tant de l’RCF, en els termes següents:

El que preveu aquesta Llei és aplicable a les factures emeses (tant en paper com electròniques) en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques.

Tenen la consideració d'administracions públiques, als efectes del que preveu aquesta Llei, els ens, organismes i entitats a què es refereix l'article 3.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és a dir:

  • L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l'Administració local.
  • Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.
  • Els organismes autònoms.
  • Les universitats públiques.
  • Les entitats de dret públic que, amb independència funcional o amb una especial autonomia reconeguda per la Llei, tinguin atribuïdes funcions de regulació o control de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat, i
  • Les entitats de dret públic vinculades a una o diverses administracions públiques o dependents d’aquestes que compleixin alguna de les característiques següents:
    1.  1. que la seva activitat principal no consisteixi en la producció en règim de mercat de béns i serveis destinats al consum individual o col•lectiu, o que efectuïn operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional, en tot cas sense finalitat de lucre, o
    2.  2. que no es financin majoritàriament amb ingressos, sigui quin sigui la seva naturalesa, obtinguts com a contrapartida al lliurament de béns o a la prestació de serveis.

L'article 9.1 del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació de registre comptable en el sector públic ha previst una exclusió per via reglamentària: l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis de Madrid i Barcelona poden excloure reglamentàriament d'aquesta obligació d'anotació en el registre comptable les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros, així com les factures emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior de qualsevol Administració pública fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l'exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests serveis.

Als efectes del tipus de factura objecte d'anotació en el registre comptable de factures és rellevant el que disposa a aquest efecte l'article 4 d'aquest projecte de llei, en relació amb l'ús de la factura electrònica en el sector públic, que obliga (a partir del 15 de gener de 2015 i en l'àmbit objectiu de la llei) a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del Punt general d'entrada que correspongui a les entitats que ja ho estan per a la remissió telemàtica d'informació a l'AEAT: a) societats anònimes; b) societats de responsabilitat limitada; c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola; d) establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària; e) unions temporals d'empreses; f) agrupació d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions.

Tot això sense perjudici també de la possibilitat d'exclusió reglamentària, que preveu l'article 4, d'aquesta obligació de facturació electrònica, a les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior de les administracions públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l'exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests serveis.

El que s’ha indicat anteriorment no exclou la possibilitat que un proveïdor no obligat a l'ús de la factura electrònica la pugui presentar, però en tot cas ho ha de fer a través del Punt general d'entrada que correspongui.