Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat.

Registre comptable de factures. Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat.

L'òrgan competent en matèria de comptabilitat, a més de les actuacions d'anotació de les factures, tant electròniques com en paper, en el registre comptable de factures, i de la seva distribució als òrgans administratius que en són destinataris, d'acord amb l'article 10 del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, ha de fer les actuacions següents:

  • Requeriments diaris d'actuació respecte de les factures pendents de reconeixement d'obligació, que s’han d’adreçar als òrgans competents.
  • Elaboració d'un informe trimestral amb la relació de les factures respecte de les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s'hagi efectuat el reconeixement de l'obligació per part dels òrgans competents. Aquest informe s’ha de remetre dins els quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern.