Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Classificació funcional de la despesa de les Administracions Públiques (COFOG)

Informe Metodològic Estandarditzat

 • 1. Contacte
  • 1.1 Organització de contacte
   • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
  • 1.2 Unitat de contacte
   • Oficina Nacional de Comptabilitat
  • 1.5 Adreça postal de contacte
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualització de metadades
  • 2.1 Última validació de metadades
   • 26/02/2021
  • 2.2 Última difusió de metadades
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualització de metadades
   • 29/11/2021
 • 3. Presentació estadística
  • 3.1 Descripció de les dades
   • La despesa de l'administració pública per funcions segons la classificació COFOG per les seves sigles en anglès (classificació revisada en 1999, desenvolupada per l'OCDE i publicada per Nacions Unides) està incorporada al Programa de Transmissions SEC 2010.

    La COFOG classifica les despeses del sector administracions públiques, i dels seus subsectors, registrats en les operacions establertes en el SEC d'acord amb la finalitat per la qual s'utilitzen. És una classificació creuada de les operacions de despesa per naturalesa econòmica i per funcions. És un important instrument d'anàlisi de la despesa pública, especialment útil per a les comparacions internacionals en la mesura en què les administracions exerceixen funcions econòmiques i socials.

  • 3.2 Sistemes de classificació
   • Els sistemes de classificació utilitzats són els establerts en el SEC 2010:
   • Sector administracions públiques, i els seus subsectors, establert en el SEC 2010:
    • S.13 Administracions públiques
     • S.1311 Administració central
     • S.1312 Administració regional
     • S.1313 Administració local
     • S.1314 Fons de la seguretat social
   • Classificació econòmica de les operacions de despesa establertes en el SEC 2010:
    • D.1 Remuneració d'assalariats
    • P.2 Consums intermedis
    • D.29 Altres impostos sobre la producció
    • D.3 Subvencions
    • D.4 Rendes de la propietat
    • D.51 Impostos sobre la renda
    • D.62 Prestacions socials diferents de les transferències socials en espècie
    • D.632 Transferències socials en espècie: producció adquirida al mercat
    • D.7 Altres transferències corrents
    • P.5 Formació bruta de capital
    • NP Adquisicions menys cessions d'actius no produïts
    • D.9 Transferències de capital, a pagar
   • Classificació COFOG de Nacions Unides. Presenta tres nivells de classificació: divisions, grups i classes. Les divisions, que al seu torn es divideixen en grups, són les següents:
    • 01 - Serveis públics generals
    • 02 - Defensa
    • 03 - Serveis públics generals
    • 04 - Assumptes econòmics
    • 05 - Protecció del medi ambient
    • 06 - Habitatge i serveis comunitaris
    • 07 - Salut
    • 08 - Oci, cultura i religió
    • 09 - Educació
    • 10 - Protecció social
  • 3.3 Cobertura per sectors
   • La informació cobreix el sector administracions públiques. El SEC 2010 defineix aquest sector com el conjunt d'unitats institucionals que són productors no de mercat la producció del qual es destina al consum individual o col·lectiu, que es financen mitjançant pagaments obligatoris efectuats per unitats pertanyents a altres sectors i que efectuen operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional.
  • 3.4 Conceptes i definicions estadístics
   • Els conceptes i definicions relatius a operacions econòmiques es troben recollits en SEC 2010
  • 3.5 Unitat estadística
   • La unitat estadística és la unitat institucional tal com es defineix en el SEC 2010. En aquesta operació es consideren les unitats institucionals classificades en el sector administracions públiques i els seus subsectors.

    Els exemples que cita el SEC com a unitats institucionals incloses en el sector S.13 són els següents:

    a) les unitats de les administracions públiques creades legalment a fi d'exercir una autoritat judicial sobre altres unitats al territori econòmic, i administrar i finançar una sèrie d'activitats, principalment subministrant a la col·lectivitat béns i serveis no de mercat;

    b) una institució o cuasisociedad de les administracions públiques, si la seva producció és principalment no de mercat i està controlada per una unitat de les administracions públiques;

    c) les institucions sense finalitats de lucre dotades de personalitat jurídica que són productors no de mercat i estan controlades per les administracions públiques;

    d) els fons de pensions autònoms, en cas de tenir una obligació legal de contribució, i quan les administracions públiques gestionen els fons pel que fa a la fixació i aprovació de les cotitzacions i les prestacions.

  • 3.6 Població estadística
   • La població objectiu és el sector administracions públiques i els seus subsectors.
  • 3.7 Ambito geogràfic
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • La sèrie cobreix el període 1995-2020.
  • 3.9 Període basi
   • No aplicable.
 • 4. Unitat de mesura
  • 4.1 Unitat de mesura
   • Les dades es mesuren en milions d'euros.
 • 5. Període de referència
  • 5.1 Període de referència
   • El període de referència és l'any natural.
 • 6. Mandat institucional
  • 6.1 Actes jurídics i altres acords
   • La recollida, tractament i difusió de les dades de les operacions estadístiques per a finalitats estatals es regeix per l'establert en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública (LFEP), i en la Disposició Addicional Quarta de la Llei 4/1990, de 29 de juny. En la LFEP s'estableix que el Pla Estadístic Nacional és el principal instrumento ordinador de l'activitat estadística de l'Administració de l'Estat i conté les estadístiques que han d'elaborar-se en el quadrienni pels serveis de l'Administració de l'Estat o qualssevol altres entitats depenents d'ella. Totes les estadístiques incloses en el Pla Estadístic Nacional són estadístiques per a finalitats estatals i d'emplenament obligatori. Aquesta operació és una estadística per a finalitats estatals i està inclosa en el Pla Estadístic Nacional 2021-2024.

    La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP) en el seu article 125.2 g) disposa: La Intervenció General de l'Administració de l'Estat és el centre gestor de la comptabilitat pública, al que competeix elaborar els comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les Administracions públiques, d'acord als criteris de delimitació institucional i imputació d'operacions establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. A més, en el seu article 133 estableix: A l'efecte del que es disposa en els paràgrafs g), h) i i) de l'apartat 2 de l'article 125, les unitats públiques estaran obligades a proporcionar la col·laboració i informació necessària per a l'elaboració dels comptes Econòmics del sector públic i quanta informació, en l'àmbit de la comptabilitat nacional de les unitats públiques, sigui fixada per la normativa interna i comunitària.

    L'elaboració i transmissió de la Despesa de les administracions públiques per funcions està establerta en l'Annex B del Reglament (UE) n ° 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.

  • 6.2 Repartiment de dades
   • Els intercanvis de dades entre els serveis estadístics de l'Estat (INE, departaments ministerials, organismes autònoms i entitats públiques de l'Administració de l'Estat), així com entre aquests i els serveis estadístics de les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de les estadístiques a ells encomanades es regulen en la LFEP. La LFEP estableix, també, els mecanismes de coordinació estadística entre administracions, així com la celebració d'acords de cooperació quan això es consideri oportú
 • 7. Confidencialitat
  • 7.1 Política de confidencialitat
   • La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública obliga a la IGAE com a servei estadístic a no difondre en cap cas les dades personals qualsevol que sigui el seu origen. S'entén que són dades personals els referents a persones físiques o jurídiques que o bé permetin la identificació immediata dels interessats, o bé condueixin per la seva estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta dels mateixos.

    De la mateixa manera, el Reglament (CE) nº 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea estableix la necessitat d'establir principis i orientacions comunes que garanteixin la confidencialitat de les dades utilitzades per elaborar estadístiques europees i l'accés a aquestes dades confidencials, tenint en compte del progrés tècnic i de les necessitats dels usuaris en una societat democràtica.

  • 7.2 Tractament de dades confidencials
   • Les dades es tracten de forma confidencial durant el procés de recollida i validació fins a la seva publicació.

    A més, convé assenyalar que la Classificació funcional de la despesa de les administracions públiques és una estadística de síntesi en la qual les dades personals, en aquest cas referents a persones jurídiques, utilitzats es presenten agregats en sectors o subsectors de les administracions públiques, fet que impedeix la identificació de la informació associada a unitats individuals.

 • 8. Política de difusió
  • 8.1 Calendari de difusió
   • El calendari de dates de difusió de les estadístiques es publica en el mes de gener a la pàgina web de la IGAE.
  • 8.2 Accés al calendari de difusió
  • 8.3 Accés a l'usuari
   • La difusió d'aquesta estadística és la mateixa per a tots els usuaris, al moment de la seva publicació.

    No obstant això, les dades recollides en la Classificació funcional de la despesa de les administracions públiques es proporcionen prèviament a la seva publicació, sota embargament, a l'Institut Nacional d'Estadística per a la incorporació d'aquesta informació en la Comptabilitat Nacional Anual d'Espanya i a Eurostat per a la seva validació.

 • 9. Freqüència de la difusió
  • 9.1 Freqüència de la difusió
   • Anual.
 • 10. Accessibilitat i claredat
 • 11. Gestió de qualitat
  • 11.1 Garantia de qualitat
   • Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees.
  • 11.2 Avaluació de qualitat
   • Anualment, en transmetre aquesta informació en el marc del Programa de Transmissions del SEC 2010, Eurostat avalua la coherència, consistència i viabilitat de les dades transmeses. En aquest procés, es remeten aclariments a l'evolució de les dades quan són requerides.

    Eurostat en les Visites Diàleg que realitza als Estats membres revisa les dades de les estadístiques de les finances públiques.

 • 12. Rellevància
  • 12.1 Necessitats de l'usuari
   • En general, els principals usuaris d'aquesta estadística són analistes institucionals sobre determinades finalitats de la despesa pública, tendències i comparació entre països (ECOFIN i diversos serveis de la Comissió, OCDE, etc.).
  • 12.2 Satisfacció de l'usuari
   • No disponible.
  • 12.3 Exhaustivitat
   • Aquesta operació compleix els requisits obligatoris exigits al Programa de Transmissions SEC 2010 (classificació de la despesa per divisions per a tots els subsectors i per grups per al total del sector administracions públiques) i voluntaris (classificació de la despesa per grups COFOG per a tots els subsectors).

    A més, es publica la classificació de la despesa per divisions COFOG per comunitat autònoma.

 • 13. Acuracidad i fiabilitat
  • 13.1 Acuracidad global
   • No aplicable.
  • 13.2 Errors de mostreig
   • No aplicable.
  • 13.3 Errors aliens al mostreig
   • No aplicable.
 • 14. Oportunitat i puntualitat
  • 14.1 Oportunitat
   • La transmissió obligatòria d'aquesta operació és t+12 mesos després de l'any de referència. En t+12 la informació de l'any t és provisional. En t+24 les dades són definitives.
  • 14.2 Puntualitat
   • La IGAE publica aquesta estadística en la data establerta al calendari, aproximadament un mes abans del termini fixat al Programa de Transmissions.
 • 15. Coherència i Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad geogràfica
   • La comparabilidad geogràfica d'aquesta estadística és amb altres països. Les operacions econòmiques es registren d'acord amb el SEC 2010 el que assegura un alt grau de comparabilidad.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • La sèrie d'aquesta estadística és comparable en el temps, atès que el SEC 2010, i en particular el Programa de Transmissions d'aquest Reglament, exigeix l'homogeneïtat des de 1995 (el detall per grups COFOG per subsectors és obligatori des de 2001, encara que a Espanya es publiquen des de 1995).
  • 15.3 Coherència - creui de sectors
   • Les dades de les operacions econòmiques recollits en aquesta estadística són consistents amb els registrats en totes les estadístiques de finances públiques i PDE.
  • 15.4 Coherència - interna
   • Actualment està assegurada.
 • 16. Costos i càrrega
  • 16.1 Costos i càrrega
   • Els costos associats a la producció d'aquesta estadística s'estimen en 166,00 milers d'euros, prevists al Pressupost del Ministeri d'Hisenda.
 • 17. Revisió de dades
  • 17.1 Revisió de dades - Política
   • La política general de revisió de dades relatives a les Estadístiques de les Finances Públiques de la IGAE és revisar les dades publicades corresponents a l'any t fins a l'últim trimestre de l'any t+2, any en què les dades incorporades en la informació estadística tenen el caràcter de definitius.
  • 17.2 Revisió de dades - Pràctica
   • En aquesta operació estadística, les dades de l'any t, publicats en t+12 mesos, són provisionals. Els publicats en t+24 tenen el caràcter de definitius.
 • 18. Tractament estadístic
  • 18.1 Dades d'origen
   • Les fonts d'informació utilitzades per a l'elaboració d'aquesta operació estadística són dades administratives i informació economicofinancera de les empreses públiques classificades en el sector administracions públiques.

    La informació cobreix el total d'unitats classificades en el sector administracions públiques tal com es defineix en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010). En particular, les dades d'origen utilitzats són la informació comptable i pressupostària de l'Estat i la Seguretat Social; qüestionaris normalitzats relatius a la informació pressupostària i informació comptable i extrapresupuestaria de cada administració autonòmica i local; estats comptables (balanços i comptes de pèrdues i guanys) de les unitats no sotmeses al pressupost, però incloses en el sector administracions públiques (S.13); i el Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.

  • 18.2 Freqüència de la recollida de dades
   • Anual.
  • 18.3 Recollida de dades
   • Les dades administratives relatives a l'Estat estan centralitzats en el Sistema d'Informació Comptable (SIC) i els de la Seguretat Social en el Sistema d'Informació Comptable de la Seguretat Social (SICOSS). Per a la resta d'unitats que s'inclouen en el sector públic estatal (sector públic estatal i fundacional), la informació economicofinancera es troba disponible en l'aplicació CICEP.xarxa que inclou els comptes anuals, informe d'auditoria, estats financers intermedis, etc. La informació economicofinancera necessària per a aquesta operació estadística emplenada per les Comunitats Autònomes està recollida en la Central d'Informació de Comunitats Autònomes (CIMCA) i la relativa a Corporacions Locals en SICEL (Sistema d'Informació Comptable d'Entitats Locals). Finalment, es disposa del Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.
  • 18.4 Validació de dades
   • El procés de validació consisteix en verificacions aritmètiques i coherència amb la informació relativa al sector administracions públiques proporcionada en el marc de les Estadístiques de les Finances Públiques.
  • 18.5 Compilació de dades
   • Els treballs a realitzar per a l'elaboració d'aquesta operació estadística varien en funció de dos tipus d'unitats, les sotmeses a pressupost limitatiu i comptabilitat pública, i les que estan sotmeses al Pla General de Comptabilitat d'empresa (privat). En el primer grup, l'assignació de la despesa d'aquestes unitats als diferents grups COFOG part de l'elaboració de les operacions de despesa d'acord amb la metodologia establerta en el SEC, a partir de la classificació econòmica del pressupost de despeses. L'estructura funcional i de programes del pressupost assenyala les finalitats i objectius a aconseguir amb els recursos pressupostaris assignats als centres gestors de despeses. Els programes de despesa de les Liquidacions del Pressupost s'analitzen individualment a fi de conèixer la seva finalitat, per a la seva assignació al corresponent grup COFOG.

    En el cas d'unitats sotmeses al Pla General de Comptabilitat d'empresa, la classificació funcional es realitza atenent a la seva activitat principal, definida en els seus estatuts i memòries. No obstant això, en aquelles unitats que realitzen diverses activitats clarament diferenciades (per exemple, en el cas d'empreses públiques que promouen infraestructures públiques tant en educació com en transport), l'assignació de la despesa a diferents grups COFOG es realitza segons es dedueixi de la informació continguda en les memòries.

    Finalment, s'analitza la unitat de contrapartida de la despesa en les operacions interessis, transferències corrents i transferències de capital, de manera que en el sector S.13 cada operació és la suma de les dades de cada subsector, excepte para les citades operacions que es consoliden entre subsectors.

  • 18.6 Ajust
   • No es realitzen ajustos.
 • 19. Observacions
  • 19.1 Observacions