Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Zerga eta kotizazio sozialak

Txosten Metodologiko Estandarizatuta

 • 1. Kontaktua
  • 1.1 Harremanetan jartzeko erakundea
   • Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra
  • 1.2 Harremanetan jartzeko unitatea
   • Estatuko Kontularitza Bulegoa
  • 1.5 Harremanetan jartzeko helbidea
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Metadatuen eguneraketa
  • 2.1 Metadatuen azken balioztatzea
   • 15/02/2023
  • 2.2 Metadatuen azken zabalpena
   • 15/02/2023
  • 2.3 Metadatuen azken eguneraketa
   • 15/02/2023
 • 3. Aurkezpen estatistikoa
  • 3.1 Datuen azalpena
   • Kontu Nazionalen eta Eskualdekoen Europako Sistemako (SEC 2010) metodologiari jarraikiz prestatzen da estatistika hau. Administrazio publikoen sektoreko eta haren azpisektoreetako zergei eta kotizazio sozialei buruzko informazio zehatza ematen du, SEC-ean ezarritako sailkapen ekonomikoaren arabera. Gainera, SEC-eko errubrika bakoitzerako, zergen eta kotizazio sozialen mota bakoitzeko zehazten dira diru-sarrerak, izendapen nazionalari jarraikiz, baita haiek jasotzen dituen azpisektore bakoitzeko ere. Taula honek modu harmonizatuan aurkezten ditu diru-sarrera fiskalak, eta estatu kideen artean konparatzen.

    Eskualdeko administrazioaren azpisektorean erregistratutako xehetasuna ere ageri da autonomia-erkidego bakoitzerako, 2012az geroztik.

    SEC-eko diru-sarrera fiskalen agregazio-maila handiena eragiketei dagokie: Ekoizpenaren eta inportazioen gaineko zergak; errentaren, ondarearen eta abarren gaineko zerga arruntak; kapitalaren gaineko zergak, eta gizarte-kotizazio garbiak.

  • 3.2 Sailkapen-sistemak
   • Erabili diren sailkapen-sistemak SEC 2010 metodologian ezarri zirenak dira, hots:
   • Administrazio publikoen sektorea eta horren azpisektoreak:
    • S.13 Administrazio publikoak
     • S.1311 Administrazio nagusia
     • S.1312 Eskualdeko administrazioa
     • S.1313 Tokiko administrazioa
     • S.1314 Gizarte Segurantzako funtsak
   • Zergen eta gizarte-kotizazioen sailkapen ekonomikoa:
    • D.2 EKOIZPENAREN ETA INPORTAZIOEN GAINEKO ZERGAK
     • D.21 Produktuen gaineko zergak
      • D.211 Balio erantsiarekin erlazionatutako zergak
      • D.212 Inportazioen gaineko zergak eta eskubideak, BEZa kanpo
       • D.2121 Inportazio-eskubideak
       • D.2122 Inportazioen gaineko zergak, BEZa eta inportazio-eskubideak kanpo
      • D.214 Produktuen gaineko zergak, BEZa eta inportazioen gaineko zergak kanpo
     • D.29 Ekoizpenaren gaineko beste zerga batzuk
    • D.5 ERRENTAREN, ONDAREAREN ETA ABARREN GAINEKO ZERGA ARRUNTAK
     • D.51 Errentaren gaineko zergak
     • D.59 Beste zerga arrunt batzuk
    • D.91 KAPITALAREN GAINEKO ZERGAK
    • D.611 Enplegatzaileek ordaindu beharreko gizarte-kotizazioak
    • D.612 Enplegatzaileei egotzitako gizarte-kotizazioak
    • D.613 Etxeek ordaindu beharreko gizarte-kotizazioak
  • 3.3 Sektoreen araberako estaldura
   • Informazioa administrazio publikoen sektoreari buruzkoa da. SEC 2010 delakoaren arabera, unitate instituzionalen multzo honetan merkatukoak ez diren ekoizleak sartzen dira. Ekoizle horiek beste sektore batzuetako unitateek egindako nahitaezko ordainketen bidez finantzatzen dira, errenta eta aberastasun nazionala birbanatzeko eragiketak egiten dituzte, eta haien ekoizpena banako edo taldeko kontsumora bideratzen da.

  • 3.4 Kontzeptu eta definizio estatistikoak
   • Hemen jasota daude hainbat motatako zerga eta gizarte-kotizazioen kontzeptuak eta definizio estatistikoak SEC 2010. Eragiketa estatistiko honek eragiketa ekonomikoei horiei esleitzen zaizkien administrazio publikoen sektoreko eta haren azpisektoreetako baliabideen izendapen nazionalak zehazten ditu eragiketa horietako bakoitzean.

  • 3.5 Unitate estatistikoa
   • Unitate estatistikoa erakunde-unitatea da, SEC 2010 sisteman zehazten den arabera. Eragiketa honetan administrazio publikoak sektorean eta horren azpisektoreetan sailkatutako erakunde-unitateak hartzen dira kontuan.

    SEC sisteman S.13 sektorean erakunde-unitatetzat jotzen diren adibideak honako hauek dira:

    a) lurralde ekonomikoko beste unitate batzuen gainean agintaritza judiziala erabiltzeko eta zenbait jarduera administratzeko eta finantzatzeko legez sortu diren administrazio publikoetako unitateak, batez ere kolektibitateari merkatukoak ez diren ondasunak eta zerbitzuak emanez;

    b) administrazio publikoen erakunde edo ia-ia sozietate bat, betiere bere ekoizpena merkatukoa ez bada eta administrazio publikoen unitate batek kontrolatzen badu;

    c) nortasun juridikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak, merkatukoak ez diren ekoizleak direnak eta administrazio publikoek kontrolatzen dituztenak;

    d) pentsio-funts autonomoak, kontribuziorako legezko betebeharra izanez gero, eta administrazio publikoek funtsak kudeatzen dituztenean kotizazioak eta prestazioak finkatzeari eta onartzeari dagokionez.

  • 3.6 Populazio estatistikoa
   • Eragiketa estatistikoaren helburuko populazio estatistikoa administrazio publikoak sektorean dauden unitateak dira, azpisektorearen arabera antolatuta.
  • 3.7 Eremu geografikoa
   • Estatukoa.
  • 3.8 Denbora-estaldura
   • t urtean argitaratutako zergen eta gizarte-kotizazioen serieak 1995 eta t-1 bitarteko aldia estaltzen du

    Autonomia-erkidegoaren araberako datuak 2012tik aurrera argitaratzen dira.

  • 3.9 Oinarrizko denboraldia
   • Ez da aplikagarria.
 • 4. Neurtzeko unitatea
  • 4.1 Neurtzeko unitatea
   • Eragiketa estatistiko honek diru-sarrera fiskalen mailak neurtzen ditu, SEC-eko definizioen arabera, milioi eurotan adieraziak, administrazio publikoen sektoreko azpisektoreka. Taula hori BPGd-aren ehunekotan ere argitaratzen da, errazago konparatzeko.

 • 5. Erreferentzia-aldia
  • 5.1 Erreferentzia-aldia
   • Erreferentzia-aldia urte naturala da.
 • 6. Erakundearen agindua
  • 6.1 Egintza juridikoak eta bestelako hitzarmenak
   • Estatuko helburuetarako erabiliko diren eragiketa estatistikoen datuak jasoko, prozesatuko eta zabalduko dira Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legean eta ekainaren 29ko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian ezartzen denari jarraituz. Izan ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko Legean Estatuko Plan Estatistikoa Estatuko Administrazioaren jarduera estatistikoa antolatzen duen tresna nagusia dela ezartzen da, eta Estatuko Administrazioaren edo horren menpe dauden erakundeen zerbitzuek laurtekoan egin behar dituzten estatistikak jasotzen ditu. Estatuko Plan Estatistikoan jasotzen diren estatistika guztiak estatuko helburuetarako dira, eta derrigorrez bete behar dira. Eragiketa estatuko helburuetarako estatistika da, eta 2021-2024 Estatuko Plan Estatistikoaren barruan dago.

    Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak, 125.2(g) artikuluan, honako hau ezartzen du: Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra kontularitza publikoa kudeatzen duen zentroa da, eta administrazio publikoen sektorea osatzen duten unitateen kontu nazionalak prestatzea dagokio, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman erakundeak mugatzeko eta eragiketak egozteko ezartzen diren irizpideen arabera. Horrez gain, 133. artikuluan ezartzen du: 125(2)(g), (h) eta (i) paragrafoetan ezarritakoari jarraituz, unitate publikoak sektore publikoko kontu ekonomikoak egiteko beharrezkoa den laguntza eta informazio guztia ematera behartuta daude baita, unitate publikoen kontularitza nazionalaren esparruan, barneko eta komunitateko araudiek finkatzen duten informazio guztia ematera ere.

    Administrazio publikoen sektoreko zergak eta gizarte-kotizazioak eta Europar Batasuneko instituzio eta erakundeen azpisektoreari dagozkionak prestatzeko eta eskualdatzeko epeak 549/2013 Erregelamenduko (EB) B eranskinean ezarrita daude (549/2013 Erregelamendua (EB), 2013ko maiatzaren 21ekoa, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, Europar Batasuneko Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarrari buruzkoa - 9. taula)

  • 6.2 Datuen banaketa
   • Estatuko zerbitzu estatistikoen (INE institutua, ministerioetako sailak, organismo autonomoak eta Estatuko Administrazioaren erakunde publikoak) arteko datu-trukeak, baita horien eta agindutako estatistikak garatzeko autonomia-erkidegoetako zerbitzu estatistikoen arteko datu-trukeak ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko legeak arautzen ditu. Lege berak administrazioen arteko koordinazio estatistikorako mekanismoak ezartzen ditu, baita egokia denean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko aukera ere.

 • 7. Konfidentzialtasuna
  • 7.1 Konfidentzialtasun-politika
   • Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legeak IGAE behartzen du, zerbitzu estatistiko, datu pertsonalak ez zabaltzera, horien jatorria edozein dela ere. Datu pertsonaltzat joko dira interesdunak zuzenean identifikatzeko edo, horien egituraren, edukiaren edo desagregazio-mailaren ondorioz zeharka identifikatzeko aukera ematen duten pertsona fisiko edo juridikoei dagozkienak.

    Halaber, Europako estatistikari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2009ko martxoaren 11ko 223/2009 Arautegiak Europako estatistikak egiteko erabiltzen diren datuen konfidentzialtasuna eta datu konfidentzial horietarako sarbidea bermatzen duten oinarri eta gidalerro komunak jartzeko beharra zehazten du, aurrerapen teknikoak eta gizarte demokratiko bateko erabiltzaileek dituzten beharrak kontuan hartuta.

  • 7.2 Datu konfidentzialen prozesamendua
   • Datuak konfidentzialtasunez prozesatuko dira jasotzean eta balioztatzean, eta argitaratu arte.

    Gainera, esan behar da administrazio publikoei dagokien Zergak eta gizarte-kotizazioak laburpen-estatistika bat dela, eta, estatistika horretan, erabilitako datu pertsonalak (kasu honetan, pertsona juridikoei buruzkoak) administrazio publikoen sektoreetan edo azpisektoreetan multzokatuta agertzen direla; hori dela eta, ezin da identifikatu banakako unitateekin erlazionatutako informazioa.

 • 8. Zabalpenaren politika
  • 8.1 Zabalpenaren egutegia
   • Estatistiken zabalpenaren egutegia urtarrilean argitaratzen da IGAE erakundearen webgunean.
  • 8.2 Zabalpenaren egutegirako sarrera
  • 8.3 Erabiltzailerako sarrera
   • Estatistikaren zabalpena berdina da erabiltzaile guztietarako argitaratzeko unean.

    Hala ere, administrazio publikoen sektoreko Zergak eta gizarte-kotizazioak estatistikan jasotako datuak Estatistikako Institutu Nazionalari ematen zaizkio argitaratu aurretik, bahituta, informazio hori Espainiaren Urteko Kontabilitate Nazionalean sartzeko, baita Eurostat-i ere, haiek balidatzeko

 • 9. Zabalpenaren maiztasuna
  • 9.1 Zabalpenaren maiztasuna
   • Urtekoa.

 • 10. Irisgarritasuna eta argitasuna
 • 11. Kalitatearen kudeaketa
  • 11.1 Kalitatearen bermea
   • Europako Estatistiken Jardunbide Egokietarako Araudia.
  • 11.2 Kalitatearen ebaluazioa
   • Urtero, informazio hori SEC 2010-eko Eskualdatze Programaren esparruan bidaltzean, Eurostat-ek segimendu bat egiten du, jasotako datuen koherentzia eta bideragarritasuna ebaluatzeko. Prozesu horretan, datuen bilakaerari buruzko azalpenak ematen dira, hala eskatzen denean.

    Eurostat erakundeak, estatu kideetara egiten dituen “elkarrizketa bisitaldien” esparruan, finantza publikoei dagozkien estatistiken datuak berraztertzen ditu.

 • 12. Garrantzia
  • 12.1 Erabiltzailearen beharrak
   • Urtero, informazio hori SEC 2010-eko Eskualdatze Programaren esparruan bidaltzean, Eurostat-ek segimendu bat egiten du, jasotako datuen koherentzia eta bideragarritasuna ebaluatzeko. Prozesu horretan, datuen bilakaerari buruzko azalpenak ematen dira, hala eskatzen denean.

  • 12.2 Erabiltzailearen poztasuna
   • Ez dago eskuragai.
  • 12.3 Sakontasuna
   • Eragiketa honek administrazio publikoen sektoreko eta haien sektoreetako zergei eta gizarte-kotizazioei buruzko SEC 2010 Eskualdaketen Programan ezarritako nahitaezko baldintzak betetzen ditu.

    Gainera, eskualde-administrazioaren azpisektoreko informazioa autonomia-erkidegoen arabera argitaratzen da.

 • 13. Zehaztasuna eta fidagarritasuna
  • 13.1 Zehaztasun orokorra
   • Zergak eta gizarte-kotizazioak laburpen-eragiketa estatistiko bat da. Estatistika hori aurrekontu mugatzaileari eta Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrari lotutako administrazio publikoen sektorean sailkatutako unitate guztien eta enpresetarako Kontabilitateko Plan Orokorrari lotutako unitate gutxi batzuen aurrekontuetako eta kontu orokorretako informazioarekin prestatzen da. Datuek zehaztasun-maila handia dute.

  • 13.2 Laginketa-akatsak
   • Ez da aplikagarria.
  • 13.3 Laginketarekin zerikusirik ez daukaten akatsak
   • Ez da aplikagarria.
 • 14. Aukera eta puntualtasuna
  • 14.1 Aukera
   • Eragiketa honen nahitaezko eskualdaketa t + erreferentzia-urtearen ondorengo 9 hilabeteak da. t+9 esatean, t urteari buruzko informazioa behin-behinekoa da. t+21 esatean, datuak behin betikoak dira.

  • 14.2 Puntualtasuna
   • IGAEk egutegian ezarritako datan argitaratzen du estatistika hau, Eskualdaketen Programan adierazitako epearekin bat etorriz.

 • 15. Koherentzia eta alderaketa
  • 15.1 Alderaketa geografikoa
   • SEC 2010-ak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendu-itxura du, kontabilitateko kontzeptuak, metodologia eta arauak zorrotz aplikatuko direla bermatzeko eta, horrela, estatu kideen arteko konparagarritasuna ziurtatzeko. Zergak eta gizarte-kotizazioak SEC 2010-ean ezarritakoaren arabera erregistratzen dira, eta horrek konparagarritasun-maila handia ziurtatzen du.

  • 15.2 Denborazko alderaketa
   • Estatistika honen seriea denboran konparagarria da, SEC 2010-ak eta, bereziki, erregelamendu horretako Eskualdaketen Programak 1995az geroztik administrazio publikoen sektorerako eta haren azpisektoreetarako zergen eta gizarte-kotizazioen araberako diru-sarreren taula prestatzea eskatzen baitu.

    IGAEk argitaratzen duen informazio osagarria, autonomia-erkidegoaren araberako datuak emanez, 2012an hasten da.

  • 15.3Koherentzia – sektoreen gurutzaketa
   • Estatistika honetan biltzen diren zergen eta gizarte-kotizazioen ondoriozko diru-sarreren datuak bat datoz finantza publikoen eta GDParen estatistika guztietan erregistratutakoekin. Gainera, zergei eta gizarte-kotizazioei buruzko informazio hori Kontabilitate Nazionalean jasotzen da..

  • 15.4 Koherentzia – barnekoa
   • Barne-koherentzia bermatuta dago.
 • 16. Kostuak eta karga
  • 16.1 Kostuak eta karga
   • Eragiketa hau gauzatzeko behar den aurrekontu-kreditua, gutxi gorabehera, 41.040 eurokoa da, eta Ogasun Ministerioaren aurrekontuan aurreikusita dago.

 • 17. Datuak berraztertu
  • 17.1 Datuak berraztertu – Politika
   • IGAEren Finantza Publikoetako Estatistikei buruzko datuak berrikusteko politika orokorra da t+1 deiturikoan argitaratutako datuak berrikustea (t urteari dagozkionak), t+2 urteko azken hiruhilekora bitartekoak, urte horretan jotzen baitira behin betikotzat informazio estatistikoan jasotako datuak.

  • 17.2 Datuak berraztertu – Praktika
   • Eragiketa estatistiko honetan, t urteko datuak, t+9 deiturikoan argitaratuak, behin-behinekoak dira. t+21 urtean argitaratutakoak behin betikoak dira.

 • 18. Estatistiken prozesamendua
  • 18.1Jatorrizko datuak
   • Eragiketa estatistiko hau egiteko erabili diren informazio-iturriak administrazio publikoak sektorean sailkatuta dauden enpresa publikoetatik eskuratutako administrazio-datuak eta informazio ekonomikoa eta finantzarioa dira.

    Informazioak administrazio publikoen sektorean sailkatutako unitate guztiak hartzen ditu, Kontu Nazionalen eta Eskualde Kontuen Europako Sisteman (SEC 2010) zehazten den bezala. Hain zuzen ere, jatorrizko datu hauek erabili dira: kontabilitateko eta Estatuko eta Gizarte Segurantzako Diru-sarreren Aurrekontuko informazioa; administrazio autonomiko eta lokal bakoitzaren aurrekontuetako, kontabilitateko eta aurrekontuetatik kanpoko informazioari buruzko galdera-sorta normalizatuak; aurrekontuen pean ez dauden baina administrazio publikoen sektorean (S.13) sartzen diren unitateen kontabilitate-egoerak (balantzeak eta galera eta irabazien kontuak); eta administrazio bakoitzaren kontu orokorra, ekitaldiko aurrekontu- eta kontabilitate-informazio guztia biltzen duena.

  • 18.2 Datuak biltzeko maiztasuna
   • Urtekoa.
  • 18.3 Datuak bildu
   • Estatuari lotutako administrazio-datuak Kontularitzako Informazio Sisteman (SIC) zentralizatuta daude; Gizarte Segurantzako datuak, ordea, Gizarte Segurantzako Kontularitzako Informazio Sisteman daude (SICOSS). Estatuko sektore publikoaren (estatuko sektore publikoa eta sortze sektore publikoa) barruan dauden gainerako unitateetarako, informazio ekonomiko eta finantzarioa CICEP.red aplikazioan dago eskuragai. Horretan, urteko kontuak, auditoretza-txostenak, bitarteko finantza-egoerak eta abar daude. Autonomia-erkidegoek betetako eragiketa estatistiko honetarako beharrezkoa den informazio ekonomiko eta finantzarioa Autonomia-erkidegoen Informazio Zentralean (CIMCA) dago gordeta; tokiko erakundeei dagokiena, ordea, SICEL sisteman dago (Tokiko Erakundeen Kontularitzako Informazio Sistema). Azkenik, administrazio bakoitzeko kontu orokorra dago eskuragai, ekitaldian zehar izandako aurrekontu- eta kontularitzako informazioa duena.

  • 18.4 Datuak balioztatu
   • Balioztatzeko prozesua egiaztapen aritmetikoak egitean eta finantza publikoen estatistiken esparruan jakinarazitako administrazio publikoak sektoreko informazioarekiko koherentzian oinarritzen da.

  • 18.5 Datuak pilatu
   • Zergekin eta gizarte-kotizazioekin lotuta SEC-ean jasota dauden eragiketei aurrekontuetako diru-sarrerak esleitzeko, aurrekontuko sailkapen ekonomikoa hartzen da kontuan, baita baliabide bakoitzaren berezko araudia ere. Horrenbestez, lehenik, aurrekontuan jasotako diru-sarreren kontzeptuak/azpikontzeptuak SEC-ean definitutako zergen eta gizarte-kotizazioen eragiketak esleitzen dira, haien izaera ekonomikoa kontuan hartuta, eta, horretarako, aurrekontuko sailkapena aztertzen da, eta, hala badagokio, diru-sarrera bakoitzaren araudi espezifikoa.

    Bereziki, unitateetako diru-sarreren aurrekontuan jasotakoa (hain zuzen ere, 1. kapituluan: Zuzeneko zergak eta gizarte-kotizazioak eta 2. kapituluan: Zeharkako zergak) zerga gisa sailkatzen da (edo kotizazio gisa, Gizarte Segurantzaren kasuan), SEC 2010-ean ezarritako kategorien eta haien balorazio-arauen arabera. Hala badagokio, diru-sarrera bakoitzaren araudia aztertzen da esleipena egiteko.

    3. kapituluan erregistratutako tasak SEC-ean ezarritako irizpideen arabera aztertzen dira, eta zerga diren edo administrazioari erositako zerbitzuak diren zehazteko. Aquellas clasificadas como impuestos, posteriormente, se asignan a las correspondientes rúbricas del SEC.

    Batzuetan, 4. eta 5. kapituluetako diru-sarrera batzuk zerga gisa erregistratzen dira. Horren adibide ditugu berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen ondoriozko enkanteengatiko diru-sarrerak, zeinak kontabilitate nazionalean D.29 gisa sailkapen baitira (Ekoizpenaren gaineko beste zerga batzuk).

    Gero, zergen eta gizarte-kotizazioen eragiketak urtero kuantifikatzen dira, SEC-ean ezarritako erregistro-irizpideak aplikatuta. Horretarako, eskubide likidatu gisa eta diru-sarreren aurrekontuko sailkapen ekonomikoko kontzeptuetako/azpikontzeptuetako bilketa-eskubide gisa adierazitako eskubideak hartzen dira oinarritzat.

    Oro har, diru-sarreren aurrekontuko kontzeptu/azpikontzeptu bakoitzari eslei dakioke SEC-ean adierazitako eragiketa zehatz bati. Hala ere, egoera jakin batzuetan, zerga-figura jakin batek, aurrekontuko kontzeptu/azpikontzeptu bakarrean jasoak, SEC-aren arabera eragiketa desberdinei dagozkien egitate ekonomiko bereiziak zergapetzea. Adibidez, toki-administrazioaren azpisektorean, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren diru-sarrerak eragiketa honi esleitu behar zaizkio, SEC-aren arabera: D.29 Ekoizpenaren gaineko beste zerga batzuk, baldin eta ibilgailua ekoizpen-prozesuan erabiltzen bada; edo D.59 Beste zerga arrunt batzuk, ibilgailua etxe batena bada eta ekoizpenerako ez beste xede batzuetarako erabiltzen badu. Halakoetan, egoera bakoitza aztertuta banatzen da zerga hainbat eragiketa ekonomikotan. Hain zuzen ere, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak dagoen ibilgailu-parkearen arabera prestatutako estatistikari jarraikiz banatzen da.

    Salbuespenezko kasuetan, Espainiako Enpresaren Kontabilitate Plan Orokorraren edo haren egokitzapenetako baten menpe dauden erakunde publiko batzuek, administrazio publikoen sektorean sailkatuta badaude, SEC-aren arabera zerga gisa erregistratu behar diren diru-sarrerak dituzte. Kasu horretan, diru-sarrera horiek haiek arautzen dituen araudiari jarraikiz sailkatzen dira, baita Memorian azaldutako unitatearen jarduerari jarraikiz ere. Haiek kuantifikatzeko, galera eta irabazien kontuan, eskudiruaren fluxuen egoeran eta galdetegi osagarrietan dagoen informazioa erabiltzen da. Halaxe gertatzen da Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsarekin; hor, zerga gisa erregistratzen dira diru-sarrerak kontabilitate nazionalean.

  • 18.6 Doikuntza
   • Ez da aplikagarria.
 • 19. Oharrak
  • 19.1 Oharrak