Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren urteko eragiketak.

Txosten Metodologiko Estandarizatuta

 • 1. Kontaktua
  • 1.1 Harremanetan jartzeko erakundea
   • Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra
  • 1.2 Harremanetan jartzeko unitatea
   • Estatuko Kontularitza Bulegoa
  • 1.5 Harremanetan jartzeko helbidea
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madril
 • 2. Metadatuen eguneraketa
  • 2.1 Metadatuen azken balioztatzea
   • 29/03/2021
  • 2.2 Metadatuen azken zabalpena
   • 29/03/2021
  • 2.3 Metadatuen azken eguneraketa
   • 29/03/2021
 • 3. Aurkezpen estatistikoa
  • 3.1 Datuen azalpena
   • Estatistika honek administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen diru-sarrerak eta gastuak aurkezten ditu SEC sisteman zehaztutako eragiketa arrunten eta kapitaleko eragiketen arabera, zerga-azterketa egiteko egokiago. Diru-sarreren eta gastuen arteko aldea sektorearen finantzatzeko Gaitasuna (+)/Beharra (-) da.

    Urteroko estatistikak aurkezten duen informazio gehiena SEC sistemaren Transmisio Programako 2. taulan zehazten diren eskakizun guztiak betetzeko da. Halaber, hiru hilez behingo estatistikan jasotako informazio gehiena finantza publikoen epe laburreko estatistikei eta finantza publikoen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo kontuei buruzko erregelamenduak betetzeko da.

  • 3.2 Sailkapen-sistemak
   • Erabili diren sailkapen-sistemak SEC 2010 metodologian ezarri zirenak dira, hots:
   • Administrazio Publikoen sektorea eta horren azpisektoreak, SEC 2010 metodologian ezarritakoaren arabera
    • S.13 Administrazio publikoak
     • S.1311 Administrazio nagusia
     • S.1312 Eskualdeko administrazioa
     • S.1313 Tokiko administrazioa
     • S.1314 Gizarte Segurantzako funtsak
   • Finantzarioak ez diren eragiketak:
    • P.1 Ekoizpena
    • P.2 Bitarteko kontsumoak
    • P.3 Amaierako kontsumo-gastua
    • P.5 Kapital Eraketa Gordina
    • N.P Ekoiztu gabeko aktiboen lagapenak kenduta egindako erosketak
    • D.1 Soldatapekoen ordainketa
    • D.2 Ekoizpenaren eta inportazioen gaineko zergak
    • D.4 Jabetzaren errentak
    • D.5 Errentaren, ondarearen eta abarraren gaineko zerga arruntak.
    • D.6 Kotizazio eta prestazio sozialak
    • D.7 Bestelako transferentzia arruntak
    • D.9 Kapital-transferentziak
  • 3.3 Sektoreen araberako estaldura
   • Informazioak administrazio publikoen sektorea hartzen du. SEC 2010 sistemak honela definitzen du sektore hori: merkatu-ekoizleak ez diren erakunde-unitateen multzoa, zeinen ekoizpena banakako edo taldeko kontsumora zuzentzen den, beste sektore batzuetako unitateek egindako derrigorrezko ordainketen bidez finantzatzen direnak, eta errenta eta aberastasun nazionala birbanatzeko eragiketak egiten dituztenak.
  • 3.4 Kontzeptu eta definizio estatistikoak
   • Eragiketa ekonomikoei lotutako kontzeptuak eta definizioak SEC 2010. sisteman jasota daude.
  • 3.5 Unitate estatistikoa
   • Unitate estatistikoa erakunde-unitatea da, SEC 2010 sisteman zehazten den arabera. Eragiketa honetan administrazio publikoak sektorean eta horren azpisektoreetan sailkatutako erakunde-unitateak hartzen dira kontuan.

    SEC sisteman S.13 sektorean erakunde-unitatetzat jotzen diren adibideak honako hauek dira:

    a) lurralde ekonomikoko beste unitate batzuen gainean agintaritza judiziala erabiltzeko eta zenbait jarduera administratzeko eta finantzatzeko legez sortu diren administrazio publikoetako unitateak, batez ere kolektibitateari merkatukoak ez diren ondasunak eta zerbitzuak emanez;

    b) administrazio publikoen erakunde edo ia-ia sozietate bat, betiere bere ekoizpena merkatukoa ez bada eta administrazio publikoen unitate batek kontrolatzen badu;

    c) nortasun juridikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak, merkatukoak ez diren ekoizleak direnak eta administrazio publikoek kontrolatzen dituztenak;

    d) pentsio-funts autonomoak, kontribuziorako legezko betebeharra izanez gero, eta administrazio publikoek funtsak kudeatzen dituztenean kotizazioak eta prestazioak finkatzeari eta onartzeari dagokionez.

  • 3.6 Populazio estatistikoa
   • Jomugako populazioa administrazio publikoak sektorea eta horren azpisektoreak dira.
  • 3.7 Eremu geografikoa
   • Estatukoa.
  • 3.8 Denborazko estaldura
   • Serieek 1995-2020 denboraldia hartzen dute
  • 3.9 Oinarrizko denboraldia
   • Ez da aplikagarria
 • 4. Neurtzeko unitatea
  • 4.1 Unidad de medida
   • Datuak milioi eurotan agertuko dira. Taulak BPGren ehunekoetan ere argitaratuko dira erraz alderatu ahal izateko.
 • 5. Erreferentziazko denboraldia
  • 5.1 Erreferentziazko denboraldia
   • Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren urteko eragiketetarako denboraldia urtea izango da. Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eragiketetarako denboraldia hiruhilekoa izango da.
 • 6. Erakundearen agindua
  • 6.1 Egintza juridikoak eta bestelako hitzarmenak
   • Estatuko helburuetarako erabiliko diren eragiketa estatistikoen datuak jasoko, prozesatuko eta zabalduko dira Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legean eta ekainaren 29ko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian ezartzen denari jarraituz. Izan ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko Legean Estatuko Plan Estatistikoa Estatuko Administrazioaren jarduera estatistikoa antolatzen duen tresna nagusia dela ezartzen da, eta Estatuko Administrazioaren edo horren menpe dauden erakundeen zerbitzuek laurtekoan egin behar dituzten estatistikak jasotzen ditu. Estatuko Plan Estatistikoan jasotzen diren estatistika guztiak estatuko helburuetarako dira, eta derrigorrez bete behar dira. Eragiketa estatuko helburuetarako estatistika da, eta 2021-2024 Estatuko Plan Estatistikoaren barruan dago.

    Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak, 125.2(g) artikuluan, honako hau ezartzen du: Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra kontularitza publikoa kudeatzen duen zentroa da, eta administrazio publikoen sektorea osatzen duten unitateen kontu nazionalak prestatzea dagokio, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman erakundeak mugatzeko eta eragiketak egozteko ezartzen diren irizpideen arabera. Horrez gain, 133. artikuluan ezartzen du: 125(2)(g), (h) eta (i) paragrafoetan ezarritakoari jarraituz, unitate publikoak sektore publikoko kontu ekonomikoak egiteko beharrezkoa den laguntza eta informazio guztia ematera behartuta daude baita, unitate publikoen kontularitza nazionalaren esparruan, barneko eta komunitateko araudiek finkatzen duten informazio guztia ematera ere.

    Europar Batasuneko Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sistemari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2013ko maiatzaren 21eko 549/2013 Arautegiak urteko eragiketan jasotako informazioaren urteroko bi transmisio eskatzen ditu (Transmisio Programaren 2. taula) sektore osorako eta horren azpisektoreetarako.

    Administrazio publikoak sektoreak Batzordeari egiten dion hiru hilez behingo informazioaren transmisioa honako arautegi hauek arautzen dute:

    - Administrazio publikoen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo kontuei buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2002ko ekainaren 10eko 1221/2002 Arautegia.

    - Erakunde-sektorearen arabera finantzarioak ez diren hiru hilez behingo kontuak egiteari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2005eko uztailaren 6ko 1161/2005 Arautegia.

    - Batzordeko 2000ko otsailaren 3ko 264/2000 Arautegia, Kontseiluko 2223/96 Arautegia finantza publikoei buruzko epe laburreko estatistikei dagokienez aplikatzeari buruzkoa.

    Horrez gain, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusten diren informazioa hornitzeari buruzko betebeharrak garatzen dituen urriaren 1eko HAP/2105/2012 Aginduak, kontularitza nazionalari dagokionez, eskualdeko administrazioa azpisektorearen hileko kontuak eta tokiko administrazioa azpisektorearen hiru hilez behingo kontuak 2013. urtetik aurrera argitaratzea eskatzen du.

  • 6.2 Datuen banaketa
   • Estatuko zerbitzu estatistikoen (INE institutua, ministerioetako sailak, organismo autonomoak eta Estatuko Administrazioaren erakunde publikoak) arteko datu-trukeak, baita horien eta agindutako estatistikak garatzeko autonomia-erkidegoetako zerbitzu estatistikoen arteko datu-trukeak ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko legeak arautzen ditu. Lege berak administrazioen arteko koordinazio estatistikorako mekanismoak ezartzen ditu, baita egokia denean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko aukera ere.
 • 7. Konfidentzialtasuna
  • 7.1 Konfidentzialtasun-politika
   • Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legeak IGAE behartzen du, zerbitzu estatistiko, datu pertsonalak ez zabaltzera, horien jatorria edozein dela ere. Datu pertsonaltzat joko dira interesdunak zuzenean identifikatzeko edo, horien egituraren, edukiaren edo desagregazio-mailaren ondorioz zeharka identifikatzeko aukera ematen duten pertsona fisiko edo juridikoei dagozkienak.

    Halaber, Europako estatistikari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2009ko martxoaren 11ko 223/2009 Arautegiak Europako estatistikak egiteko erabiltzen diren datuen konfidentzialtasuna eta datu konfidentzial horietarako sarbidea bermatzen duten oinarri eta gidalerro komunak jartzeko beharra zehazten du, aurrerapen teknikoak eta gizarte demokratiko bateko erabiltzaileek dituzten beharrak kontuan hartuta.

  • 7.2 Datu konfidentzialen prozesamendua
   • Datuak konfidentzialtasunez prozesatuko dira jasotzean eta balioztatzean, eta argitaratu arte.

    Gainera, azpimarratu beharra dago administrazio publikoak sektoreko finantzarioak ez diren eragiketak laburpen-estatistika dela; horretan, erabili diren datu pertsonalak, kasu honetan pertsona juridikoei dagozkienak, administrazio publikoetako sektoreen edo azpisektoreen arabera antolatzen dira, eta horrek banakako unitateetara lotutako informazioa identifikatzea galarazten du.

 • 8. Zabalpenaren politika
  • 8.1 Zabalpenaren eguteg
   • Estatistiken zabalpenaren egutegia urtarrilean argitaratzen da IGAE erakundearen webgunean.
  • 8.2 Zabalpenaren egutegirako sarrera
  • 8.3 Erabiltzailerako sarrera
   • Estatistikaren zabalpena berdina da erabiltzaile guztietarako argitaratzeko unean.

    Hala ere, administrazio publikoak sektoreko finantzarioak ez diren eragiketetan bildutako urteko zein hiru hilez behingoko datuak Espainiako Estatistika Institutuari argitaratu baino lehen ematen zaizkio, bahitura baten menpean, informazioa Espainiako Urteroko/Hiru Hilez Behingoko Kontularitza Nazionalean sar daitezen.

 • 9. Zabalpenaren maiztasuna
  • 9.1 Zabalpenaren maiztasuna
   • Bi estatistiken zabalpen-aldizkakotasuna honako hau izango da:

    - Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren urteko eragiketak:

    Urtean bitan argitaratzen da, martxoan eta irailean

    - Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eragiketak:

    Hiru hilez behin argitaratzen dira
 • 10. Irisgarritasuna eta argitasuna
 • 11. Kalitatearen kudeaketa
  • 11.1 Kalitatearen bermea
   • Europako Estatistiken Jardunbide Egokietarako Araudia.
  • 11.2 Kalitatearen ebaluazioa
   • Informazioa SEC 2010 sistemaren Transmisio Programaren esparruan igortzean, Eurostat erakundeak igorritako datuen koherentziaren, sendotasunaren eta bideragarritasunaren jarraipena egiten du. Prozesu horretan zehar, datuen bilakaerari buruzko argibideak bidaltzen dira, eskatzen direnean.

    Eurostat erakundeak, estatu kideetara egiten dituen “elkarrizketa bisitaldien” esparruan, finantza publikoei dagozkien estatistiken datuak berraztertzen ditu.

 • 12. Garrantzia
  • 12.1 Erabiltzailearen beharrak
   • Informazio hau estatu kideen finantza publikoak aztertzeko erabiltzen da. Zehazki, diru-sarreren eta gastuen osaera, eta horien bilakaera denbora igaro ahala. Erabiltzaile nagusiak erakundeen erabiltzaileak dira, ECFIN erakundea bereziki. Izan ere, zuzendaritza horrek Europar Batasuneko finantza publikoen eta finantza-egonkortasunaren politiken ardura dauka, besteak beste.
  • 12.2 Erabiltzailearen poztasuna
   • Ez dago eskuragai.
  • 12.3 Sakontasuna
   • Eragiketak SEC 2010 sistemaren Transmisio Programan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen ditu (2. taula, administrazio publikoetako pilaketa nagusiak, urteroko informazioa), baita datuak Batzordeari hiru hilez behin jakinarazteko beharra ere.

    Gainera, informazioa autonomia-erkidegoaren arabera ere argitaratzen da.

 • 13. Zehaztasuna eta fidagarritasuna
  • 13.1 Zehaztasun orokorra
   • Finantzarioak ez diren eragiketak laburpeneko eragiketak dira, eta administrazio publikoak sektorean sailkatu diren unitate guztietatik datorren informazioarekin egiten dira. Datuek zehaztasun orokorra handia izaten dute.
  • 13.2 Laginketa-akatsak
   • Ez da aplikagarria.
  • 13.3 Laginketarekin zerikusirik ez daukaten akatsak
   • Ez da aplikagarria.
 • 14. Aukera eta puntualtasuna
  • 14.1 Aukera
   • Estatistikak argitaratzeko eta Eurostat erakundeari bidaltzeko maiztasuna honako hau da:

    - Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren urteko eragiketak:

    t urteko informazioa: t+3 hilabete, datu aurreratuak; t+9 hilabete, behin-behineko datuak; eta t+21 hilabete, behin betiko datuak.

    - Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eragiketak:

    T hiruhilekoaren informazioa: T+3 hilabetetan.
  • 14.2 Puntualtasuna
   • IGAE erakundeak egutegian ezarritako datan argitaratzen du estatistika.
 • 15. Koherentzia eta alderaketa
  • 15.1 Alderaketa geografikoa
   • Diru-sarreren eta gastuen eragiketa ekonomikoak SEC 2010 arautegiaren arabera erregistratzen dira, eta horrek alderaketa handia bermatzen du estatu kideekin. Horrez gain, SEC 2010 sistemaren egitura 2008ko Herrialdeetako Kontuen Sisteman (SCN 2008) ezarritako kontularitza nazionalari buruzko nazioarteko gidalerroekin bat dator eta, ondorioz, beste herrialde batzuekin alderatzeko aukera ematen du.
  • 15.2 Denborazko alderaketa
   • Estatistikaren seriea denboran zehar aldera daiteke; izan ere, SEC 2010 sistemak eta, zehazki, arautegiaren Transmisio Programak, informazioaren transmisioa eskatzen du 1995. urtetik aurrera, SEC 2010 sisteman ezarritako irizpideak jarraituz.
  • 15.3 Koherentzia – sektoreen gurutzaketa
   • Estatistika honetan jaso diren diru-sarreren eta gastuen eragiketa ekonomikoen datuak bat datoz finantza publikoko eta PDE estatistika guztietan erregistratu direnekin. Hiru hilez behingoko datuak, berezi, urteko datuekin bat datoz; izan ere, urteko informazioaren eguneraketa zuzenean hiru hilez behingoko informazioari iristen zaio.
  • 15.4 Koherentzia – barnekoa
   • Gaur egun bermatuta dago.
 • 16. Kostuak eta karga
  • 16.1 Kostuak eta karga
   • Estatistikak (hiru hilez behingo zein urterokoak) sortzeari lotutako kostuak 785,2 mila eurokoak dira, eta Ogasun Ministerioaren Aurrekontuan aurreikusten dira.
 • 17. Datuak berraztertu
  • 17.1 Datuak berraztertu – Politika
   • IGAE erakundearen finantza publikoen estatistikei buruzko datuak berraztertzeko politika orokorrari jarraituz, t urteari dagozkion argitaratutako datuak (urtekoak edo hiru hilekoak) berraztertu behar dira t+2 urtearen azken hiruhilekora arte; ondoren, informazio estatistikora gehitu diren datuak behin betikoak izango dira.
  • 17.2 Datuak berraztertu – Praktika
   • Estatistiken datuak berraztertzeko prozesuaren maiztasuna honako hau da:

    - Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren urteko eragiketak:

    t+3 hilabetean argitaratutako t urteko informazioak datu aurreratuak ditu. t+9 hilabeteko datuak behin-behinekoak dira, eta t+21 hilabeteko datuak behin betikoak dira. Datuak behin betikoak izango dira administrazio guztien informazio osoa sartu egin denean. Bereziki, Kontu Orokorra administrazioek burututako jarduera ekonomiko-finantzarioari buruz eskuragai dagoen azken informazioa da.

    - Administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eragiketak:

    t urteko T hiruhilekoaren informazioa T+3 hilabetean argitaratzen da. Hiruhileko berri bati buruzko informazioa argitaratzen den bakoitzean ekitaldiaren aurreko hiruhilekoak berraztertzen dira, behar izanez gero. Hiru hilez behingo seriea behin betikoa da t+21 hilabetean (t+2 urteko iraila)..

 • 18. Estatistiken prozesamendua
  • 18.1 Jatorrizko datuak
   • Eragiketa estatistiko hauek egiteko erabili diren informazio-iturriak administrazio publikoak sektorean sailkatuta dauden enpresa publikoetatik eskuratutako administrazio-datuak eta informazio ekonomikoa eta finantzarioa dira.

    Informazioak administrazio publikoak sektorean sailkatuta dauden unitate guztiak hartzen ditu barne, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman (SEC 2010) zehazten den arabera. Bereziki,erabili diren jatorrizko datuak honako hauek dira: Estatuaren eta Gizarte Segurantzaren kontularitza-informazioa eta aurrekontu-informazioa; autonomia erkidego eta tokiko administrazio bakoitzaren aurrekontuei eta kontularitza- eta aurrekontuz kanpoko informazioari buruzko galdetegi normalizatuak; aurrekontutik kanpo dauden baina administrazio publikoak sektorean (S.13) dauden unitateen kontularitza-egoerak (balantzeak eta galdu-irabazien kontuak); eta administrazio bakoitzeko kontu orokorra, aurrekontuko eta kontularitzako informazio guztia biltzen duena.

  • 18.2 Datuak biltzeko maiztasuna
   • Finantzarioak ez diren urteko eragiketen informazioa eskuratzen den maiztasuna urterokoa da, eta finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eragiketena, hiru hilez behingokoa.
  • 18.3 Datuak bildu
   • Estatuari lotutako administrazio-datuak Kontularitzako Informazio Sisteman (SIC) zentralizatuta daude; Gizarte Segurantzako datuak, ordea, Gizarte Segurantzako Kontularitzako Informazio Sisteman daude (SICOSS). Estatuko sektore publikoaren (estatuko sektore publikoa eta sortze sektore publikoa) barruan dauden gainerako unitateetarako, informazio ekonomiko eta finantzarioa CICEP.red aplikazioan dago eskuragai. Horretan, urteko kontuak, auditoretza-txostenak, bitarteko finantza-egoerak eta abar daude. Autonomia-erkidegoek betetako eragiketa estatistiko honetarako beharrezkoa den informazio ekonomiko eta finantzarioa Autonomia-erkidegoen Informazio Zentralean (CIMCA) dago gordeta; tokiko erakundeei dagokiena, ordea, SICEL sisteman dago (Tokiko Erakundeen Kontularitzako Informazio Sistema). Azkenik, administrazio bakoitzeko kontu orokorra dago eskuragai, ekitaldian zehar izandako aurrekontu- eta kontularitzako informazioa duena.
  • 18.4 Datuak balioztatu
   • Balioztatzeko prozesua egiaztapen aritmetikoak egitean eta finantza publikoen estatistiken esparruan jakinarazitako administrazio publikoak sektoreko informazioarekiko koherentzian oinarritzen da.
  • 18.5 Datuak pilatu
   • Eragiketa estatistiko hau egiteko lanak bi unitateen arabera alda daitezke: aurrekontu mugatzailearen eta kontularitza publikoaren menpean daudenak, eta horien menpean ez daudenak. Lehenengo taldean, aurrekontu kontzeptu/azpikontzeptuetan jasotako diru-sarrerak eta gastuak kontularitza nazionaleko eragiketei esleitzen zaizkie, SEC sistemaren irizpideek zehazten duten izaera ekonomikoaren arabera. Bigarren etapan, administrazio publikoak sektoreko finantzarioak ez diren eragiketak (diru-sarrerak eta gastuak) zenbatzen dira, SEC sisteman ezarritako erregistro-irizpideak aplikatuz.

    Espainiako enpresen Kontularitza Plan Orokorraren edo horren moldaketaren baten menpean dauden erakunde publikoei dagokienez, administrazio publikoak sektorean sailkatuta daudenak, eragiketen identifikazioa eta zenbaketa, kontularitza nazionalerako, galdu-irabazien kontuan agertzen den informazioa, balantzearen aldakuntza, memoria eta horretarako eskatu diren galdetegi gehigarriak oinarri hartuta egiten da.

    Azkenik, azpisektore bakoitzeko interes, transferentzia arrunt eta kapital-transferentzia eragiketen kontrakontu-unitatea aztertzen da, diru-sarrerei zein gastuei dagokienez; ondorioz, S.13 sektorean eragiketa bakoitza azpisektore bakoitzeko datuen batura da, azpisektoreen artean bermatzen diren aipatutako eragiketak izan ezik.

  • 18.6 Doikuntza
   • Ez dira doikuntzak egiten
 • 19. Oharrak
  • 19.1 Oharrak