Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

2011/85/UE Zuzentarauan ezarritako adierazleak

Txosten Metodologiko Estandarizatuta

 • 1. Kontaktua
  • 1.1 Harremanetan jartzeko erakundea
   • Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra
  • 1.2 Harremanetan jartzeko unitatea
   • Estatuko Kontularitza Bulegoa
  • 1.5 Harremanetan jartzeko helbidea
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madril
 • 2. Metadatuen eguneraketa
  • 2.1 Metadatuen azken balioztatzea
   • 23/02/2021
  • 2.2 Metadatuen azken zabalpena
   • 12/03/2021
  • 2.3 Metadatuen azken eguneraketa
   • 23/02/2021
 • 3. Aurkezpen estatistikoa
  • 3.1 Datuen azalpena
   • 2011ko azaroan, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Gobernantza Ekonomiko Indartua lortzeko zenbait neurri onartu zituzten (“six-pack” izena jaso zuten). Estatu kideen aurrekontu-esparruetan aplika daitezkeen baldintzei buruzko 2011ko azaroaren 8ko Kontseiluko 2011/85/UE Zuzentarauak, bereziki, ezartzen du behar bezalako arreta jarri behar zaiela pasibo kontingenteei. Izan ere, etorkizuneko zalantzazko gertaera baten aurrean betebeharrak dakartzate, edo ordainketa egingo dela ez dirudienean edo ordainketaren zenbatekoa modu fidagarrian zenbatu ezin denean ere betebeharrak dakartzate.
   • Finantza publikoen gardentasunaren mesedetan, eta aurrekontu-esparruen ezarpen orokorraren eremuan, Zuzentarau hau aplikatzeak estatu kideek, administrazio publikoetako azpisektore guztiei dagokienez, aurrekontu publikoetan eragin nabarmena izan dezaketen pasibo kontingenteak argitaratzea eskatzen du; bereziki, berme publikoak, mailegu berankorrak, eta erakunde publikoen pasiboak, horien handitasuna zehaztuz. Horrez gain, administrazio publikoek erakunde pribatu eta publikoen kapitalean daukaten partaidetzari buruzko informazioa jakinarazi beharko dute, zenbatekoak handiak direnean. Beraz, aipatutako zuzentarauari jarraituz, IGAE erakundeak honako adierazle hauek argitaratzen ditu:
   • - Administrazio publikoek eskainitako bermeak.
   • - Ordaintzeko zain dauden elkarte publiko-pribatuen obligazioak, non aktiboak ez dauden administrazio publikoen balantzean erregistratuta.
   • - Administrazio publikoek eskainitako maileguak, zalantzazko kobrantza daukatenak.
   • - Sektoretik kanpo sailkatuta dauden unitate publikoen pasiboak.
   • - Administrazio publikoak sektorean sailkatuta ez dauden unitateen partaidetza publikoa kapitalean.
  • 3.2 Sailkapen-sistemak
   • Erabilitako sailkapenak Kontuen Europako Sisteman (SEC 2020) ezarritakoak dira. Zehazki, administrazio publikotzat jo beharko genuke SEC 2010 sistemak zehazten duen administrazio publikoak sektorea, eta erakundetzat jo beharko genituzke ekonomiaren sektore zehatzetan sailkatutako erakunde-unitateak, produktore-motaren arabera eta bere eginkizun nagusiarekin bat, edo munduan sailkatutako erakunde-unitateak, dagokion unitatea ez badago Espainiako ekonomiaren esparruan.
    • S.13 Administrazio publikoak
     • S.1311 Administrazio nagusia
     • S.1312 Eskualdeko administrazioa
     • S.1313 Tokiko administrazioa
     • S.1314 Gizarte Segurantzako funtsak
   • Zein sektoretan sailka daitezkeen korporazioak:
    • S.11 finantzarioak ez diren sozietateak
    • S.12 erakunde finantzarioak
    • S.2 bestelakoak
  • 3.3 Sektoreen araberako estaldura
   • Datuek administrazio publikoak sektorea hartzen dute barne orokorrean. Estaldura azpisektoreen araberakoa da, enpresa publiko eta pribatuetako partaidetzarako izan ezik.
  • 3.4 Kontzeptu eta definizio estatistikoak
   • 2011/85/UE Zuzentarauaren 14.3. artikuluak ezartzen du estatu kideek, banaka, administrazio publikoetako azpisektore guztiei dagokienez, aurrekontu publikoetan eragin nabarmena izan dezaketen pasibo kontingenteak argitaratu behar dituztela, horietako pasibo kontingente batzuk zehaztuz. Hala ere, Eurostat erakundeak, prozesua burutzen laguntzeko, estatu kideekin lantalde bat antolatu zuen, Task Force on the implications of the Directive on the collection and dissemination of fiscal data. Egin behar den informazioari buruzko emaitzak eta argitalpena 2013ko uztailaren 22ko Eurostat erakundearen erabakian jasotzen dira, Supplement on contingent liabilities and potential obligations to the EDP related questionnaire.
  • 3.5 Unitate estatistikoa
   • Unitate estatistikoa erakunde-unitatea da, SEC 2010 sisteman zehazten den arabera. Eragiketa honetan administrazio publikoak sektorean eta horren azpisektoreetan sailkatutako erakunde-unitateak hartzen dira kontuan.
  • 3.6 Populazio estatistikoa
   • Berme publikoetan, elkarte publiko-pribatuetan eta zalantzazko kobrantza duten maileguetan, populazioa administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen unitateek osatzen dute.
   • S.13tik kanpo sailkatuta dauden unitate publikoen pasiboetan, populazioa gainerako sektoreetan sailkatutako administrazio publikoak sektoreak kontrolatutako unitateek osatzen dute,
  • 3.7 Eremu geografikoa
   • Estatukoa.
  • 3.8 Denborazko estaldura
   • Bermeetarako, elkarte publiko-pribatuetarako eta zalantzazko kobrantza duten maileguetarako, datuek lau urteko denboraldia hartzen dute (T-1, T-2, T-3 eta T-4).
   • Kapitalean partaidetza publikoa daukaten erakunde publikoen pasiboei dagokienez, informazioa T-1 urteari dagokio.
  • 3.9 Oinarrizko denboraldia
   • Neurtzeko unitatea
 • 4. Neurtzeko unitatea
  • 4.1 Neurtzeko unitatea
   • Datuak milioi eurotan agertuko dira partaidetza publikoa sozietateetan izan ezik, non BPGaren gaineko ehunekoan agertuko den.
 • 5. Erreferentziazko denboraldia
  • 5.1 Erreferentziazko denboraldia
   • Erreferentziazko denboraldia urtea da.
 • 6. Erakundearen agindua
  • 6.1 Egintza juridikoak eta bestelako hitzarmenak
   • Estatuko helburuetarako erabiliko diren eragiketa estatistikoen datuak jasoko, prozesatuko eta zabalduko dira Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legean eta ekainaren 29ko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian ezartzen denari jarraituz. Izan ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko Legean Estatuko Plan Estatistikoa Estatuko Administrazioaren jarduera estatistikoa antolatzen duen tresna nagusia dela ezartzen da, eta Estatuko Administrazioaren edo horren menpe dauden erakundeen zerbitzuek laurtekoan egin behar dituzten estatistikak jasotzen ditu. Estatuko Plan Estatistikoan jasotzen diren estatistika guztiak estatuko helburuetarako dira, eta derrigorrez bete behar dira. Eragiketa estatuko helburuetarako estatistika da, eta 2021-2024 Estatuko Plan Estatistikoaren barruan dago.

    Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak, 125.2 g) artikuluan, honako hau ezartzen du: Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra kontularitza publikoa kudeatzen duen zentroa da, eta administrazio publikoen sektorea osatzen duten unitateen kontu nazionalak prestatzea dagokio, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman erakundeak mugatzeko eta eragiketak egozteko ezartzen diren irizpideen arabera. Horrez gain, 133. artikuluan ezartzen du: 125(2)(g), (h) eta (i) paragrafoetan ezarritakoari jarraituz, unitate publikoak sektore publikoko kontu ekonomikoak egiteko beharrezkoa den laguntza eta informazio guztia ematera behartuta daude baita, unitate publikoen kontularitza nazionalaren esparruan, barneko eta komunitateko araudiek finkatzen duten informazio guztia ematera ere.

    Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusten diren informazioa hornitzeari buruzko betebeharrak garatzen dituen urriaren 1eko HAP/2105/2012 Aginduak.

    2011/85/UE Zuzentarauaren 14.3. artikuluak ezartzen du estatu kideek eragiketa honetan aurkeztutako informazioa argitaratu behar dutela.

  • 6.2 Datuen banaketa
   • Estatuko zerbitzu estatistikoen (INE institutua, ministerioetako sailak, organismo autonomoak eta Estatuko Administrazioaren erakunde publikoak) arteko datu-trukeak, baita horien eta agindutako estatistikak garatzeko autonomia-erkidegoetako zerbitzu estatistikoen arteko datu-trukeak ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko legeak arautzen ditu. Lege berak administrazioen arteko koordinazio estatistikorako mekanismoak ezartzen ditu, baita egokia denean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko aukera ere.
 • 7. Konfidentzialtasuna
  • 7.1 Konfidentzialtasun-politika
   • Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legeak IGAE behartzen du, zerbitzu estatistiko, datu pertsonalak ez zabaltzera, horien jatorria edozein dela ere. Datu pertsonaltzat joko dira interesdunak zuzenean identifikatzeko edo, horien egituraren, edukiaren edo desagregazio-mailaren ondorioz zeharka identifikatzeko aukera ematen duten pertsona fisiko edo juridikoei dagozkienak.

    Halaber, Europako estatistikari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2009ko martxoaren 11ko 223/2009 Arautegiak Europako estatistikak egiteko erabiltzen diren datuen konfidentzialtasuna eta datu konfidentzial horietarako sarbidea bermatzen duten oinarri eta gidalerro komunak jartzeko beharra zehazten du, aurrerapen teknikoak eta gizarte demokratiko bateko erabiltzaileek dituzten beharrak kontuan hartuta.

  • 7.2 Datu konfidentzialen prozesamendua
   • Datuak konfidentzialtasunez prozesatuko dira jasotzean eta balioztatzean, eta argitaratu arte.

    Gainera, azpimarratu beharra dago 2011/85/UE Zuzentarauan ezarritako adierazleak laburpen-estatistika direla; horretan, erabili diren datu pertsonalak, kasu honetan pertsona juridikoei dagozkienak, estatuko ekonomiaren sektoreen edo azpisektoreen arabera antolatzen dira, eta horrek banakako unitateetara lotutako informazioa identifikatzea galarazten du.

 • 8. Zabalpenaren politika
  • 8.1 Zabalpenaren egutegia
   • Estatistiken zabalpenaren egutegia urtarrilean argitaratzen da IGAE erakundearen webgunean.

    Zehazki bermeei, elkarte publiko-pribatuei eta zalantzazko kobrantza duten maileguei dagozkien taulak urria amaitu baino lehen argitaratu egiten dira, eta taula guztiak abendua amaitu baino lehen argitaratu egiten dira.

  • 8.2 Zabalpenaren egutegirako sarrera
  • 8.3 Erabiltzailerako sarrera
   • Adierazleen zabalpena berdina da erabiltzaile guztietarako argitaratzeko unean.
 • 9. Zabalpenaren maiztasuna
  • 9.1 Zabalpenaren maiztasuna
   • Urterokoa.
 • 10. Irisgarritasuna eta argitasuna
 • 11. Kalitatearen kudeaketa
  • 11.1 Kalitatearen bermea
   • Adierazle hauek administrazio publikoak sektorea osatzen duten unitateen banakako informazioaren emaitza dira. Barneko sendotasuna bermatuta dago. Balioztatzeko prozesua egiaztapen aritmetikoak egitean eta finantza publikoen estatistiken esparruan jakinarazitako administrazio publikoak sektoreko informazioarekiko koherentzian oinarritzen da.
  • 11.2 Kalitatearen ebaluazioa
   • Ez da aplikagarria
 • 12. Garrantzia
  • 12.1 Erabiltzailearen beharrak
   • Erabiltzaile nagusiak Europako Batzordea (Egonkortasun eta Hazkunde Itunaren esparruan: ECFIN, FISMA), Kontseilua, Europako Parlamentua, politikoak, ikertzaileak eta abar dira.

    2011/85/UE Zuzentarauaren helburua aurrekontu-diziplina betetzea denez, Europar Batasuneko Funtzionamenduari buruzko Itunak eskatzen duen bezala, aurrekontu publikoetan eragin handia izan dezaketen pasibo kontingenteei eta zalantzazko kobrantza duten maileguei buruzko informazioa aurrerapauso handia da finantza publikoen gardentasunaren mesedetan. Adierazleek estatu kideen finantza-jarrera hobeto deskribatzen laguntzen dute.

  • 12.2 Erabiltzailearen poztasuna
   • Ez dago eskuragai.
  • 12.3 Sakontasuna
   • Adierazle guztiei buruzko informazioa argitaratzen da, 2013ko uztailaren 22ko Eurostat erakundearen erabakian jasotako metodologiarekin bat etorriz. Hala ere, administrazio publikoak sektoretik kanpo dauden unitateen partaidetza publikoa kapitalean bakarrik unitate publikoetarako argitaratzen da. Partaidetza unitate pribatuetan ez dago eskuragai.
 • 13. Zehaztasuna eta fidagarritasuna
  • 13.1 Zehaztasun orokorra
   • 2011/85/UE Zuzentarauan ezarritako adierazleak laburpeneko eragiketak dira, eta administrazio publikoak sektorean sailkatu diren unitate guztietatik datorren informazioarekin egiten dira. Datuek zehaztasun orokorra handia izaten dute.
  • 13.2 Laginketa-akatsak
   • Ez da aplikagarria
  • 13.3 Laginketarekin zerikusirik ez daukaten akatsak
   • Ez da aplikagarria
 • 14. Aukera eta puntualtasuna
  • 14.1 Aukera
   • T urteko urrian argitaratutako bermeei, elkarte publiko-pribatuei eta zalantzazko kobrantza duten maileguei buruzko informazioari dagokionez, datuak T-1, T-2, T-3 eta T-4 urteei dagozkie. T urteko abenduan S.13tik kanpo sailkatutako unitate publikoen pasiboei eta S.13an sailkatuta ez dauden unitateen partaidetza publikoari, kapitalean, buruzko informazioa T-1 urteari dagokio.
  • 14.2 Puntualtasuna
   • Informazio hau argitaratzeko ezarri diren datak aldizka betetzen dira.
 • 15. Koherentzia eta alderaketa
  • 15.1 Alderaketa geografikoa
   • Datuak estatu kide bakoitzekoak dira. Alderatzeko aukerari dagokionez, zenbait ñabardura izan behar dira kontuan. Kasu batzuetan, adibidez, estaldura ez da sakona, sozietate publikoen pasiboek ez dituzte kontzeptu berdinak jasotzen edo S.13tik kanpo sailkatuta dauden unitate publikoen pasiboei buruzko informazioa T-1 edo T-2 urtetakoa izan daiteke, informazioaren erabilgarritasunaren arabera. Eragile horiek izan behar dira kontuan adierazleek jakinarazitako informazioa alderatzeko unean.
  • 15.2 Denborazko alderaketa
   • Argitalpenean aurkezten diren datuak homogeneoak dira.
  • 15.3 Koherentzia – sektoreen gurutzaketa
   • Urriaren 1a baino lehen egindako PDE jakinarazpenarekin eta administrazio publikoen finantza-kontuekin egiaztapen gurutzatuak gauzatzen dira.
  • 15.4 Koherentzia – barnekoa
   • Gaur egun bermatuta dago.
 • 16. Kostuak eta karga
  • 16.1 Kostuak eta karga
   • Estatistika sortzeari lotutako kostuak 25,20 mila eurokoak dira, eta Ogasun Ministerioaren Aurrekontuan aurreikusten dira.
 • 17. Datuak berraztertu
  • 17.1 Datuak berraztertu – Politika
   • IGAE erakundearen finantza publikoen estatistikei buruzko datuak berraztertzeko politika orokorrari jarraituz, T urteari dagozkion argitaratutako datuak berraztertu behar dira T+2 urtearen azken hiruhilekora arte; ondoren, informazio estatistikora gehitu diren datuak behin betikoak izango dira.
  • 17.2 Datuak berraztertu – Praktika
   • Bermeei, elkarte publiko-pribatuei eta zalantzazko kobrantza duten maileguei dagokienez, t urtean aztertuko dira, hala badagokio, aurreko ekitaldian argitaratutako azken hiru urtetako datuak, eta T-1 urteko datuetara gehituko dira.
 • 18. Estatistiken prozesamendua
  • 18.1 Jatorrizko datuak
   • Adierazle hauek egiteko erabili diren informazio-iturriak enpresa publikoetatik eta elkarte publiko-pribatuetako kontratuetatik eskuratutako administrazio-datuak eta informazio ekonomikoa eta finantzarioa dira.

    Informazioak sektore publikoan sailkatuta dauden unitate guztiak hartzen ditu barne, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman (SEC 2010) zehazten den arabera.

  • 18.2 Datuak biltzeko maiztasuna
   • Urtean behin.
  • 18.3 Datuak bildu
   • Estatuko Kontularitza Bulegoak fitxategi bat dauka (datu-base formatuan) sektore publiko osoaren sektorizazioarekin, kontularitza nazionalaren esparruan. Informazio hori publikoa da eta eskura daiteke Sektore Publikoko Entitateen Inbentarioa (INVENTE) plataforman.

    INVENTE aplikazioak argitaratzen du, sektore publikoak kontrolatzen duen unitate bakoitzeko, kontrola duen administrazioa eta administrazio publikoak sektorean (S.13) sailkatuta dauden unitateak, kontularitza nazionalaren esparruan (SEC 2010).

    Estatuari lotutako administrazio-datuak Kontularitzako Informazio Sisteman (SIC) zentralizatuta daude. Estatuko sektore publikoaren (estatuko sektore publikoa eta sortze sektore publikoa) barruan dauden gainerako unitateetarako, informazio ekonomiko eta finantzarioa CICEP.red aplikazioan dago eskuragai. Horretan, urteko kontuak, auditoretza-txostenak, bitarteko finantza-egoerak eta abar daude.

    Autonomia-erkidegoek betetako informazio ekonomiko eta finantzarioa Autonomia-erkidegoen Informazio Zentralean (CIMCA) dago gordeta. Tokiko erakundeei dagokiena, ordea, SICEL sisteman dago (Tokiko Erakundeen Kontularitzako Informazio Sistema).

    Eskualdeko administrazioa eta tokiko administrazioa azpisektoreek emandako bermeei buruzko datuak Espainiako Bankuak egiten ditu.

  • 18.4 Datuak balioztatu
   • Balioztatzeko prozesua egiaztapen aritmetikoak egitean eta finantza publikoen estatistiken esparruan jakinarazitako administrazio publikoak sektoreko informazioarekiko koherentzian oinarritzen da.
  • 18.5 Datuak pilatu
   • Bermeei, elkarte publiko-pribatuek ordaintzeko zain dituzten obligazioei eta zalantzazko kobrantza duten maileguei buruzko datuak 18.3. atalean aipatutako aplikazioak erabiliz egiten dira, dagozkion ekitaldietan.

    Bestelako informazioa egiteko, lehenik eta behin aurreko ekitaldiko abenduaren 31n administrazio publikoak sektorean sailkatuta ez zeuden unitate publikoak zeintzuk diren zehaztu beharra dago. Horiek INVENTE inbentarioaren bidez eskuratuko dira. Ondoren, unitateei dagokien zorra (Espainiako Bankuak jakinarazten du informazioa), berezko funtsak eta administrazio publikoen partaidetza unitateen informazio ekonomiko eta finantzarioarekin esleitzen zaie. Eurostat erakundearen erabakiak ezarritako BPGarekiko zor-mailak eta BPGarekiko partaidetza publiko mailak gainditzen dituzten unitateak hautatuz, administrazio publikoak sektoretik kanpo sailkatuta dauden unitate publikoen pasiboen taulei eta aipatutako sektorearen barruan ez dauden unitateen partaidetza publikoari buruzko informazioa egiten da.

  • 18.6 Doikuntza
   • Ez dira doikuntzak egiten.
 • 19. Oharrak
  • 19.1 Oharrak