Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontu Orokorraren formatu normalizatua

Toki-erakundeen Kontu Orokorra errendatzeko gomendatutako formatu normalizatua, 2013ko Tokiko Kontabilitatearen Jarraibideetarako egokitua eta Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren ebazpen bidez onartua (2015eko azaroaren 20ko 278 zk.ko BOEn argitaratua):

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático para su rendición.

Ebazpen horretan, kontabilitateko ereduetako bakoitzerako Kontu Orokorraren informazioa normalizatu da, hura osatuko duten fitxategien izenak kodetu dira, eta datuen integritatea kontrolatzeko arauak finkatu dira.

Gainera, Kontu Orokorrarekin batera aurkeztu behar den dokumentazio osagarriko urteko kontu bateratuei dagokienez (haren edukia eta erregulazioa HAC/836/2021 Aginduan dago, uztailaren 9koan, tokiko sektore publikoan urteko kontu bateratuak formulatzeko arauak onartzen dituenean), IGAEk 2022ko abenduaren 22an emandako Ebazpenak 2015eko azaroaren 13ko Ebazpenean xedatutako urteko kontu bateratuen formatua aldatzen du, Kontu Orokorra konfiguratzen duten toki-erakundearen beraren kontuari, erakunde autonomiadunen kontuari eta atxikitako partzuergoen kontuari dagokienez azken ebazpenean ezarritakoaren arabera dena homogeneizatzeko:

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica el formato de las cuentas anuales consolidadas previsto en la Resolución de 13 de noviembre de 2015

Toki-erakundearen beraren kontuari, erakunde autonomiadunen kontuari eta atxikitako partzuergoen kontuari buruzko informazioa, zenbaki bidez adieraz daitekeenez, «xml» fitxategi batean bidali da.

Halaber, Kontu Orokorrarekin batera aurkeztu behar diren eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ekitaldietarako prestatu behar diren Urteko Kontu Bateratuen kasuan ere, «xml» fitxategi-formatua erabili da urteko kontu bateratu horiei buruzko datu batzuk bidaltzeko (haiei buruzko informazio zehatza —besteak beste, haiek prestatzeko erabili diren irizpideak, eskakizunak, arauak eta arrazoiak— «xml» fitxategitik kanpo uztea erabaki da, ez datorrelako bat edukiari eman nahi izan zaion helmenarekin, eta dagokion kanpo-kontroleko organoak ezartzen duen bitartekoaren bidez aurkeztu beharko da).

«xml» fitxategi horietan jasoko den informazioa teknikoki errazago balidatzeko, jarraian ageri diren «xsd» eskemen bidez diseinatu dira haren egitura eta edukia, eta errendatu beharreko kontuen ekitaldiaren arabera zein erabili behar den adierazi da.

2022ko ekitaldia eta hurrengoak (eskema)

Kontu Orokorra osatzen duten kontuetarako eskema, kontabilitateko ereduaren arabera:

Urteko Kontu Bateratuetarako eskema

 • Esquema CAC-2022v2 (xsd)  (2024ko urtarrilean eguneratutako bertsioa)
 • 2024ko urtarrileko bertsio berri hau Toki Erakundeek Ceuta eta Melillako Kontuak Emateko Plataforma Ceuta eta Melillako hiri autonomoei ireki beharragatik sortu da. Horrela, haiek ere Plataforma horren bidez bidaliko dituzte kontuak, toki-erakunde guztiek bezala, eta orain arte erabiltzen zuten Autonomia Erkidegoen prozedura eta bide bera erabiltzeari utziko diote. Hori dela eta, Urteko Kontu Bateratuen XSD eskeman ezinbesteko aldaketak egin behar dira, Ceutak eta Melillak ere XSD eskema hori beren Urteko Kontu Bateratuetan aplikatu ahal izateko.

 • Gainera, Urteko Kontu Bateratuen XSD eskema aldatu behar zela aprobetxatuz, garrantzi txikiagoko hobekuntza txiki batzuk egin dira, eskema hori ahalik eta zehatzena izan dadin.

 • Toki-erakundeek Urteko Kontu Bateratuen XSD eskeman egindako aldaketen bidez izan zen bilakaerari buruzko informazioa izan dezaten, aldaketa horietako bakoitzak eskemaren aurreko bertsioa nola aldatu duen adierazten da jarraian.

 • 2024ko urtarrileko bertsio honek 2023ko maiatzeko aurreko bertsioan egindako aldaketak:

 • - Erakunde-mota berria gehitu da: Hiri autonomoa.

 • - Aukerakotzat markatu dira memoriako 1. oharreko (Taldeko erakundeak) “Ekitaldia” eta “Itxiera-data” eremuak (datu horiek bat datozenean Urteko Kontu Bateratuen ekitaldiarekin eta itxiera-datarekin, ez da beharrezkoa izango eremu horiek betetzea).

 • - Izena aldatu zaio memoriako 15.3 oharreko (Aurrekontu itxietatik kobratu beharreko eskubideak) “Diru-bilketa” eremuari (azentuak kendu dira xml etiketetan).

 • - Zenbateko gisa tipifikatu da “SociosExt” eremua ondare garbi bateratuko aldaketen guztizko egoeraren aldaketetan.

 • 2023ko maiatzeko bertsioak eskemaren hasierako bertsioan egindako aldaketak:

 • - TipoEntidad: maxlength=4 aukerara aldatu da.

 • - OpInfAudit: Izena aldatu zaio talde anitzeko eta elkartutako entitateen etiketari (EntMA).

 • - OpInfAudit: nahitaezko gisa jarri da aukerakoa zegoen tokian (menpeko integratuak eta elkartuak).

 • - PartInd etiketa aldatu da, aukerakoa izan dadin.

 • - ParticipIndirecta etiketa taula bihurtu da, menpeko entitateetako bera erabiliz (PartInd).

 • - DifNegConso: nahitaezko gisa jarri da, InfoNota9Part18 eta InfoNota9Part28 balioekin bat etortzeko.

 • - Taldeko anitzeko entitateak eta entitate elkartuak: IndEntPart28 balioa mailaz aldatu da, entitateari aipamenik ez egiteko.

 • - AvalYGarEntGrp aukerako gisa ezarri da.

Kontuan izan behar da, Kontu Orokorraren kasuan bezala, Urteko Kontu Bateratuei dagokien «xsd» eskema horrek ez duela barnean hartzen Urteko Kontu Bateratuek jaso behar duten informazio guztia, eta kanpoan uzten dira Memoriako datu batzuk; hain zuzen ere, ohar batzuk, nola osorik hala partzialki. «xsd» eskeman sartu ez den Memoriako informazio hori, funtsean, Urteko Kontu Bateratuak prestatzeko prozesuan erabili diren irizpideak, eskakizunak, arauak eta arrazoiak dira, besteak beste, eta «xml» fitxategitik kanpo aurkeztu beharko da, Urteko Kontu Bateratuak jasoko dituen Kanpo Kontroleko Organoaren bitartekoa erabilita. «xml» fitxategian sartuko diren eta sartuko ez diren Memoriako edukiak dokumentu honetan kontsulta daitezke:

Bestalde, «xml» fitxategian sartu eta Kanpo Kontroleko Organora bidali behar den informazioari buruzko azalpenak eskatuz jaso diren eskaerak kontuan hartuta, eta fitxategi horren «xsd» eskemaren edukia argitze aldera, bere garaian prestatu ziren dokumentuak jaso dira jarraian. Dokumentu horietan, «xml» formatuan aurkeztu behar diren Memoria bateratuko Oharretako datuak aztertu ziren (horrenbestez, kontuan izan behar da litekeena dela dokumentu horietan aldea egotea «xsd» eskemaren bidez «xml» fitxategiari emango zaion behin betiko konfigurazioarekin):

Aurreko dokumentuetan ikusten den bezala, ez dira agertzen 4., 5., 7., 15., 16., 17. eta 18. oharrei dagozkienak.

Aurretik esan dugun bezala, Urteko Kontu Bateratuen «xml» fitxategitik kanpo aurkeztuko dira ohar hauek, Urteko Kontu Bateratuak jasoko dituen Kanpo Kontroleko Organoaren bitartekoa erabilita: 4. oharra (“Urteko kontu bateratuak aurkezteko oinarriak”), 5.a (“Aintzatespen- eta balorazio-arauak”), 7.a (“Negozio-konbinazioak eta enpresak berregituratzeko eragiketak”), 16.a (“Urteko kontuei eragiten dien bestelako informazioa”) eta 18.a (“Itxieraren ondorengo gertakariak”). (ikusi dokumentua CAC MEMORIA-Información XML y no XML (pdf)).

Bestalde, 15. oharrari (“Aurrekontuei buruzko informazio bateratua”) eta 17.ari (“Finantza- eta ondare-adierazleak”) dagokienez ere, ez da prestatu haietako datuak aztertzen duen dokumenturik, oharrak izanik ez delako beharrezkotzat jo, Kontu Orokorraren informazio baliokideari buruzko «xsd» eskema erabil baitaiteke, Balantze bateratuan, Ondarearen emaitza ekonomiko bateratuaren kontuan, Ondare garbi bateratuko aldaketen egoeran, Diru-fluxuen egoera bateratuan eta Aurrekontu bateratuaren likidazio-egoeran bezala.

2019 - 2021 ekitaldiak (eskema)

Kontu Orokorra osatzen duten kontuetarako eskema, kontabilitateko ereduaren arabera:

Informazio-oharra (2020/04/15): Data horretan, 2015eko eredu arruntaren eta sinplifikatuaren eskemak aldatu dira, abenduaren 12ko HAC/1364/2018 Aginduak Memorian egin dituen aldaketak txertatzeko. Aldaketa horien arabera, “Aurrekontuan aplikatzeke dauden eragiketengatiko hartzekodunak” txostena kendu da (Memoria arrunteko 24.1.1.c) eta Memoria sinplifikatuko 18.1.1.c) txostena), eta beste txosten bat txertatu da, “Sortutako eragiketengatiko hartzekodunak” (Memoria arrunteko 24.7 eta Memoria sinplifikatuko 18.7 txostena).

2015 - 2018 ekitaldiak (eskema)

Kontu Orokorra osatzen duten kontuetarako eskema, kontabilitateko ereduaren arabera:

Informazio-oharra (2016/06/14): Data horretan, 2015eko eredu arruntaren eta sinplifikatuaren eskemak aldatu dira, eta aldaketa hauek egin dira Memorian:

“1. Antolaketa eta jarduera” txostenean, "NumMedEmpDurEjerYA31Dic” atalean, "NumMedEmplDurEjer" eremua dezimal gisa definitzen da.

“Eragindako finantzaketa duten gastuak” izeneko txostenari dagokionez, finantzaketa-desbideratzeak eragile finantzatzailearen arabera banakatzean, "AgenteFinan" eremua zuzendu egin da, diru-sarreren aurrekontu-aplikazioa izan dezan.

“11.2 Finantza-pasiboak / Kreditu-lerroak” txostenean, identifikazioaren eremua ezabatu da guztizkoen errenkadatik.

“Adierazleak” txostenetan (finantza-, ondare-, aurrekontu- eta kudeaketa-adierazleak), adierazleen eremuak aldatu egin dira, gehienez bi dezimaleko kopuruak onartzeko.

2008 - 2014 ekitaldiak (eskema)

Kontu Orokorra osatzen duten kontuetarako eskema, kontabilitateko ereduaren arabera:

Aurreko eskema horiek dokumentu honetan agertzen diren aldaketak dituzte:

Informazio-oharra (2009/07/29): Data horretan, 2008ko eredu sinplifikatuaren eskema aldatu da, diru-sarreren aurrekontuari zegokion likidazioan akats bat zegoelako eta, ondorioz, bi aldiz agertzen zelako behin betiko aurreikuspenen guztizkoa.

2006 - 2007 ekitaldiak (eskema)

Toki-erakundeen Kontu Orokorra errendatzeko gomendatutako lehenengo formatu normalizatua Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren ebazpen honek onartu zuen (aurrerago, lehen aipatu dugun 2015eko azaroaren 13ko Ebazpenak ordeztu zuen):

Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizao de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición (pdf).

 • Kontu Orokorra osatzen duten kontuetarako eskema, kontabilitateko ereduaren arabera:

Informazio-oharra (2007/06/14): MD5 laburpena sortzeko prozesuari buruzko azalpena.

IGAEren 2006ko uztailaren 28ko Ebazpeneko seigarren atalean jasota dagoen MD5 laburpen elektronikoa kontuen zenbakizko informazioa dakarren XML fitxategitik abiatuta sortzeko, MD5 algoritmo publikoa aplikatu beharko zaio XML fitxategi bitarrari, nahiz eta haren edukia testua izan.

Kontu Orokorra osatzen duten kontuen XML fitxategiak bistaratzeko, bistaratzaile bat garatu da; bistaratzaile horrek HTML formatura aldatzen du fitxategia, Interneteko arakatzaile batek erakuts dezan, papereko txostenen antzera aurkeztuta.

"Tresnak" atalean dago bistaratzaile hori.