Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Administrazio Nagusia, Eskualdeko Administrazioa, eta Gizarte Segurantzako Funtsak azpisektoreen finantzarioak ez diren hileko eragiketa bateratuak. Xehetasunak azpisektorearen arabera

Txosten Metodologiko Estandarizatuta

 • 1. Kontaktua
  • 1.1 Harremanetan jartzeko erakundea
   • Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra
  • 1.2 Harremanetan jartzeko unitatea
   • Estatuko Kontularitza Bulegoa
  • 1.5. Harremanetan jartzeko helbidea
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madril
 • 2. Metadatuen eguneraketa
  • 2.1 Metadatuen azken balioztatzea
   • 05/03/2021
  • 2.2 Metadatuen azken zabalpena
   • 12/03/2021
  • 2.3 Metadatuen azken eguneraketa
   • 05/03/2021
 • 3. Aurkezpen estatistikoa
  • 3.1 Datuen azalpena
   • Eragiketa hau Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan zehazten den gardentasun-oinarria aplikatzearen emaitza da, Administrazio Publiko guztien aurrekontu-egonkortasuneko helburuak eta Europako bestelako finantza-betebeharrak betetzen direla eraginkortasunez jarraitzearen esparruan.

    Estatistikak administrazio nagusia, eskualdeko administrazioa, eta Gizarte Segurantzako funtsak azpisektoreen jarduera ekonomikoaren hileko datuak erakusten ditu. Estatistika honek, zehazki, diru-sarrerak eta gastuak aurkezten ditu eragiketa arrunten eta kapitaleko eragiketen arabera, zerga-azterketa egokiago egiteko. Diru-sarreren eta gastuen arteko aldeari administrazio publikoen superabita/defizita (zeinuaren arabera) deitzen zaio (Europar Batasuneko Funtzionamenduari buruzko Itunaren 12. protokoloa). Informazioa hiru azpisektoreen baterakuntzarako aurkezten da. Horrez gain, Estatuaren eta autonomia-erkidego bakoitzaren finantzarioak ez diren eragiketak argitaratzen dira.

  • 3.2 Sailkapen-sistemak
   • Erabili diren sailkapen-sistemak SEC 2010 metodologian ezarri zirenak dira, hots:
   • Estatistika honen xede den administrazio publikoen sektoreko azpisektoreak:
    • S.13 Administrazio publikoak
     • S.1311 Administrazio nagusia
     • S.1312 Eskualdeko administrazioa
     • S.1314 Gizarte Segurantzako funtsak
   • Finantzarioak ez diren eragiketak:
    • P.11+P.12+P.131 Merkatuko ekoizpena, amaierako erabilera propiorako, eta merkatukoa ez den ekoizpenaren ondoriozko ordainketak
    • P.2 Bitarteko kontsumoak
    • P.3 Amaierako kontsumo-gastua
    • P.5 Kapital Eraketa Gordina
    • NP Ekoiztu gabeko aktiboen lagapenak kenduta egindako erosketak
    • D.1 Soldatapekoen ordainketa
    • D.2 Ekoizpenaren eta inportazioen gaineko zergak
    • D.3 Dirulaguntzak
    • D.4 Jabetzaren errentak
    • D.5 Errentaren, ondarearen eta abarraren gaineko zerga arruntak
    • D.6 Kotizazio eta prestazio sozialak
    • D.7 Bestelako transferentzia arruntak
    • D.9 Kapital-transferentziak
  • 3.3 Sektoreen araberako estaldura
   • Estatistika honen zati diren administrazio publikoak sektoreko hiru azpisektoreen SEC sistemaren definizioa honako hau da:

    - Administrazio nagusia: Azpisektore honen barruan Estatuko administrazio-organo guztiak eta eskualde ekonomiko osora zabaltzen den eskumena duten bestelako erakunde nagusiak daude, administrazio nagusiaren Gizarte Segurantzako funtsak izan ezik.

    - Eskualdeko administrazioa: Azpisektore hau erakunde-unitate bereiziak osatzen dituzten administrazio-motek osatzen dute, eta administrazio publikoko funtzio batzuk betetzen dituzte, Gizarte Segurantzako funtsak izan ezik, administrazio nagusiarena baino maila txikiagoan eta tokiko erakundeena baino maila handiagoan.

    - Gizarte Segurantzako funtsak: “Gizarte Segurantzako Funtsak” azpisektoreak prestazio sozialak emateko jarduera nagusia duten erakunde-unitateak, unitate nagusiak eta lurraldeko unitateak hartzen ditu barne, eta honako bi irizpide hauek betetzen dituzte:

    a) biztanleriaren zenbait taldek sisteman parte hartzeko edo kotizazioak ordaintzeko beharra daukate, legezko xedapenei edo araudiei jarraituz, eta

    b) ikuskapen-erakunde edo enplegatzaile gisa betetzen duten eginkizuna alde batera utzita, administrazio publikoek aipatutako unitateak kudeatzeko ardura daukate kotizazioak eta prestazioak ezartzeari edo onartzeari dagokionez.

  • 3.4 Kontzeptu eta definizio estatistikoak
   • Eragiketa ekonomikoei lotutako kontzeptuak eta definizioak SEC 2010 sisteman jasota daude.
  • 3.5. Unitate estatistikoa
   • Unitate estatistikoa erakunde-unitatea da, SEC 2010 sisteman zehazten den arabera. Eragiketa honetan aurretik zehaztu diren hiru azpisektoreetan sailkatutako erakunde-unitateak hartzen dira kontuan.

    SEC sisteman S.13 sektorean erakunde-unitatetzat jotzen diren adibideak honako hauek dira:

    a) lurralde ekonomikoko beste unitate batzuen gainean agintaritza judiziala erabiltzeko eta zenbait jarduera administratzeko eta finantzatzeko legez sortu diren administrazio publikoetako unitateak, batez ere kolektibitateari merkatukoak ez diren ondasunak eta zerbitzuak emanez;

    b) administrazio publikoen erakunde edo ia-ia sozietate bat, betiere bere ekoizpena merkatukoa ez bada eta administrazio publikoen unitate batek kontrolatzen badu;

    c) nortasun juridikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak, merkatukoak ez diren ekoizleak direnak eta administrazio publikoek kontrolatzen dituztenak;

    d) pentsio-funts autonomoak, kontribuziorako legezko betebeharra izanez gero, eta administrazio publikoek funtsak kudeatzen dituztenean kotizazioak eta prestazioak finkatzeari eta onartzeari dagokionez.

  • 3.6. Populazio estatistikoa
   • Jomugako populazioa administrazio nagusia, eskualdeko administrazioa, eta Gizarte Segurantzako funtsak azpisektoreak dira.
  • 3.7 Eremu geografikoa
   • Estatukoa.
  • 3.8 Denborazko estaldura
   • Informazio estatistikoa 2013ko urtarriletik dago eskuragai.
  • 3.9 Oinarrizko denboraldia
   • Ez da aplikagarria.
 • 4. Neurtzeko unitatea
  • 4.1 Neurtzeko unitatea
   • Datuak milioi eurotan agertuko dira. Taulak BPGren ehunekoetan ere argitaratuko dira erraz alderatu ahal izateko.
 • 5. Erreferentziazko denboraldia
  • 5.1 Erreferentziazko denboraldia
   • Hilerokoa.
 • 6. Erakundearen agindua
  • 6.1 Egintza juridikoak eta bestelako hitzarmenak
   • Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusten diren informazioa hornitzeari buruzko betebeharrak garatzen dituen urriaren 1eko HAP/2105/2012 Aginduak, autonomia-erkidegoek informazioa hornitzeari buruzko hileko betebeharren artean, kontularitza nazionalari dagokionez eskualdeko administrazioa azpisektorearen hileko informazioa egiteko aukera ematen dutenak ezartzen ditu, diru-sarreren eta gastuen izenpe nagusiak zehaztuz.

    Informazioa Estaturako jakinarazten zen 2004. urtetik

  • 6.2 Datuen banaketa
   • Estatuko zerbitzu estatistikoen (INE institutua, ministerioetako sailak, organismo autonomoak eta Estatuko Administrazioaren erakunde publikoak) arteko datu-trukeak, baita horien eta agindutako estatistikak garatzeko autonomia-erkidegoetako zerbitzu estatistikoen arteko datu-trukeak ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko legeak arautzen ditu. Lege berak administrazioen arteko koordinazio estatistikorako mekanismoak ezartzen ditu, baita egokia denean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko aukera ere.

 • 7. Konfidentzialtasuna
  • 7.1 Konfidentzialtasun-politika
   • Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legeak IGAE behartzen du, zerbitzu estatistiko, datu pertsonalak ez zabaltzera, horien jatorria edozein dela ere. Datu pertsonaltzat joko dira interesdunak zuzenean identifikatzeko edo, horien egituraren, edukiaren edo desagregazio-mailaren ondorioz zeharka identifikatzeko aukera ematen duten pertsona fisiko edo juridikoei dagozkienak.

  • 7.2 Datu konfidentzialen prozesamendua
   • Datuak konfidentzialtasunez prozesatuko dira jasotzean eta balioztatzean, eta argitaratu arte.

    Gainera, azpimarratu beharra dago eragiketa hau laburpen-estatistika dela; horretan, erabili diren datu pertsonalak, kasu honetan pertsona juridikoei dagozkienak, administrazio publikoetako azpisektoreen arabera antolatzen dira, eta horrek banakako unitateetara lotutako informazioa identifikatzea galarazten du.

 • 8. Zabalpenaren politika
 • 9. Zabalpenaren maiztasuna
  • 9.1 Zabalpenaren maiztasuna
   • Hilerokoa.
 • 10. Irisgarritasuna eta argitasuna
 • 11. Kalitatearen kudeaketa
  • 11.1 Kalitatearen bermea
   • Eragiketa hau Europako Estatistiken Jardunbide Egokietarako Araudiari jarraituz egingo da.
  • 11.2 Kalitatearen ebaluazioa
   • Estatistika hau SEC 2010 sisteman ezarritako irizpideei jarraituz egiten da, eta administrazio publikoak sektorearen finantzarioak ez diren urteko eta hiru hilez behingo eragiketen estatistikekin bat dator guztiz. Ondorioz, bi estatistika horien kalitatearen ebaluazioa eragiketa honetara zabaldu daiteke.
 • 12. Garrantzia
  • 12.1 Erabiltzailearen beharrak
   • Informazio hau Espainiako finantza publikoak aztertzeko erabiltzen da. Estatistika honek ematen duen hileko informazioari esker, aurrekontu-egonkortasuneko helburuak betetzen direla eraginkortasunez jarraitu ahal izango da. Erabiltzaileak erakundeak dira gehienbat.
  • 12.2. Erabiltzailearen poztasuna
   • Ez dago eskuragai.
  • 12.3 Sakontasuna
   • Eragiketa honek Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Jasangarritasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusten diren informazioa hornitzeari buruzko betebeharrak garatzen dituen urriaren 1eko HAP/2105/2012 Aginduan ezartzen diren eskakizun guztiak betetzen ditu.
 • 13. Zehaztasuna eta fidagarritasuna
  • 13.1 Zehaztasun orokorra
   • Estatistika hau laburpeneko eragiketa da, eta administrazio nagusia, eskualdeko administrazioa eta Gizarte Segurantzako funtsak azpisektoreetan sailkatu diren unitate guztietatik datorren informazioarekin egiten da. Datuek zehaztasun orokorra handia izaten dute.
  • 13.2 Laginketa-akatsak
   • Ez da aplikagarria.
  • 13.3 Laginketarekin zerikusirik ez daukaten akatsak
   • Ez da aplikagarria.
 • 14. Aukera eta puntualtasuna
  • 14.1 Aukera
   • T hilabeteari buruzko informazioa eskaintzen duen estatistika hau t+2 hilabetean argitaratzen da, abendurako izan ezik; orduan, martxoan argitaratzen da, urtarrilari dagokion informazioa argitaratzen denean.
  • 14.2 Puntualtasuna
   • IGAE erakundeak egutegian ezarritako datan argitaratzen du estatistika
 • 15. Koherentzia eta alderaketa
  • 15.1 Alderaketa geografikoa
   • Diru-sarreren eta gastuen hileko eragiketa ekonomikoak SEC 2010 arautegiaren arabera erregistratzen dira. Horri esker, informazioa egiten duten herrialdeekiko alderaketa gauza daiteke.
  • 15.2 Denborazko alderaketa
   • Hileko estatistika honetako seriea denboran zehar aldera daiteke, SEC 2010 sisteman ezarritako metodologia jarraituz egiten baita. Informazioa 2013. urtetik dago eskuragai.
  • 15.3 Koherentzia – sektoreen gurutzaketa
   • Estatistika hau administrazio publikoak sektorearen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eta urteko eragiketen argitalpenekin bat dator. PDE estatistiketan jakinarazitako datuekin ere bat dator.
  • 15.4 Koherentzia – barnekoa
   • Barneko koherentzia bermatuta dago.
 • 16. Kostuak eta karga
  • 16.1 Kostuak eta karga
   • Estatistika sortzeari lotutako kostuak 514,50 mila eurokoak dira, eta Ogasun Ministerioaren Aurrekontuan aurreikusten dira.
 • 17. Datuak berraztertu
  • 17.1 Datuak berraztertu – Politika
   • IGAE erakundearen finantza publikoen estatistikei buruzko datuak berraztertzeko politika orokorrari jarraituz, t urteari dagozkion argitaratutako datuak berraztertu behar dira t+2 urtearen azken hiruhilekora arte; ondoren, informazio estatistikora gehitu diren datuak behin betikoak izango dira.
  • 17.2 Datuak berraztertu – Praktika
   • Estatistika honen informazioa eguneratuko da, beharrezkoa bada, Administrazio publikoak sektorearen finantzarioak ez diren hiru hilez behingo eragiketak egiteko jaso den hiru hilez behingoko informazioarekin eta hori, aldi berean, dagozkion urteko eragiketak egiteko jaso den informazioarekin aldatuko da.
 • 18. Estatistiken prozesamendua
  • 18.1 Jatorrizko datuak
   • Eragiketa estatistiko hau egiteko erabili diren informazio-iturriak aztertuko diren hiru azpisektoreetan sailkatuta dauden enpresa publikoetatik eskuratutako hileko administrazio-datuak eta hileko informazio ekonomikoa eta finantzarioa dira.

    Informazioak administrazio nagusia, eskualdeko administrazioa eta Gizarte Segurantzako funtsak azpisektoreetan sailkatuta dauden unitate guztiak hartzen ditu barne, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman (SEC 2010) zehazten den arabera. Bereziki, erabili diren jatorrizko datuak honako hauek dira: Estatuaren eta Gizarte Segurantzaren kontularitza-informazioa eta aurrekontu-informazioa; autonomia erkidego eta tokiko administrazio bakoitzaren aurrekontuei eta kontularitza- eta aurrekontuz kanpoko informazioari buruzko galdetegi normalizatuak; aurrekontutik kanpo dauden baina azpisektore horietan dauden unitateen kontularitza-egoerak (balantzeak eta galdu-irabazien kontuak); eta, behin betiko datuetarako, administrazio bakoitzeko kontu orokorra, aurrekontuko eta kontularitzako informazio guztia biltzen duena.

  • 18.2 Datuak biltzeko maiztasuna
   • Hilerokoa.
  • 18.3 Datuak bildu
   • Estatuari lotutako administrazio-datuak Kontularitzako Informazio Sisteman (SIC) zentralizatuta daude; Gizarte Segurantzako datuak, ordea, Gizarte Segurantzako Kontularitzako Informazio Sisteman daude (SICOSS). Estatuko sektore publikoaren (estatuko sektore publikoa eta sortze sektore publikoa) barruan dauden gainerako unitateetarako, informazio ekonomiko eta finantzarioa CICEP.red aplikazioan dago eskuragai. Horretan, urteko kontuak, auditoretza-txostenak, bitarteko finantza-egoerak eta abar daude. Autonomia-erkidegoek betetako estatistika honetarako beharrezkoa den informazio ekonomiko eta finantzarioa Autonomia-erkidegoen Informazio Zentralean (CIMCA) dago gordeta. Azkenik, administrazio bakoitzeko kontu orokorra dago eskuragai, ekitaldian zehar izandako aurrekontu- eta kontularitzako informazioa duena.
  • 18.4 Datuak balioztatu
   • Baliozkotze-prozesuan baliozkotze aritmetikoak egiten dira, eta geroago jakinaraziko den hiru hilez behingoko informazioarekin bat etortzen direla bermatzen da.
  • 18.5 Datuak pilatu
   • Eragiketa estatistiko hau egiteko lanak bi unitateen arabera alda daitezke: aurrekontu mugatzailearen eta kontularitza publikoaren menpean daudenak, eta horien menpean ez daudenak. Lehenengo taldean, aurrekontu kontzeptu/azpikontzeptuetan jasotako diru-sarrerak eta gastuak kontularitza nazionaleko eragiketei esleitzen zaizkie, SEC sistemaren irizpideek zehazten duten izaera ekonomikoaren arabera. Bigarren etapan, azpisektore bakoitzeko finantzarioak ez diren eragiketak (diru-sarrerak eta gastuak) zenbatzen dira, SEC sisteman ezarritako erregistro-irizpideak aplikatuz.

    Espainiako enpresen Kontularitza Plan Orokorraren edo horren moldaketaren baten menpean dauden erakunde publikoei dagokienez, administrazio publikoak sektorean sailkatuta daudenak, eragiketen identifikazioa eta zenbaketa, kontularitza nazionalerako, galdu-irabazien kontuan agertzen den hileko informazioa, balantzearen aldakuntza, memoria eta horretarako eskatu diren galdetegi gehigarriak oinarri hartuta egiten da.

    Azkenik, hiru azpisektoreetarako interes, transferentzia arrunt eta kapital-transferentzia eragiketen kontrakontu-unitatea aztertzen da, diru-sarrerei zein gastuei dagokienez; ondorioz, guztizkoan eragiketa bakoitza azpisektore bakoitzeko datuen batura da, azpisektoreen artean bermatzen diren aipatutako eragiketak izan ezik.

  • 18.6 Doikuntza
   • Ez dira doikuntzak egiten
 • 19. Oharrak
  • 19.1 Oharrak