Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Berezitasunak

Estatuko Administrazio Orokorreko fakturen kontabilitateko erregistroa eta bere Erakunde publikoak. Berezitasunak.

Fakturen kontabilitateko erregistroaren baldintza funtzionalak eta teknikoak araupetzen dituen Aginduaren proiektuko lehenengo xedapen gehigarrian ezartzen dira Estatuko Administrazio Orokorreko eta bere erakundeen eta entitateen fakturen kontabilitateko erregistroaren berezitasunak honako baldintzei jarraiki:
 • 1. Estatuko Administrazio Orokorreko fakturen kontabilitateko erregistroak eta administrazio izaerako Estatuko bere entitate publiko bakoitzari dagokionak, faktura elektronikoa sustatzeko eta sektore publikoan fakturen kontabilitateko erregistroa sortzeko legezko proiektua aplikatu beharreko esparruaren barruan, bat egingo du Agindu honetan ezarritako baldintza funtzionalekin eta teknikoekin, hurrengo berezitasunekin:
  • a) Estatuko Administrazio Orokorrekin Kontu-hartzailetzak honetarako eskumena izango du:
   • 1. Estatuko Administrazio Orokorreko Fakturen Kontabilitateko Erregistroa kudeatzea, administratzea eta mantentzea.
   • 2 Sistemaren zehaztapenak definitzea.
   • 3 Fakturen kontabilitateko erregistroa eta faktura elektronikoen izapideetan parte hartutako izapidetze unitateen ekonomia eta aurrekontua kudeatzeko sistemen arteko interfazeen baldintza tekniko normalizatuak zehaztea
  • b) Administrazio izaerako Estatuko entitate publiko bakoitzeko fakturen kontabilitateko erregistroa kudeatzea, administratzea eta mantentzea entitateko zuzendaritza zentroari edo kontabilitateko organo kudeatzaileari dagokio.
   c) Kudeaketa organoen eta izapidetze unitateen katalogoa kudeatzea eta eguneratzea, izapidetze unitate bakoitzaren fitxategi eta erabiltzaile administratiboa kudeatzea eta eguneratzea, kontabilitate informazioaren sisteman bertan, dagokion kontabilitate bulegoari egokituko zaio.
   d) Izapidetze unitateak eta kontrol organoek, euren kudeaketa sistemetan, beharrezkoa izanez gero, RCF erregistroan ezarriko dituzte kudeaketa organoetarako eta izapidetze unitateetarako ezarritako kodeen arteko korrespondentzia, Herri Administrazioetako Estatuko Idazkaritzaren administrazio unitateen DIR3 direktorioan eta dagozkien sistemetan erabilitakoetan oinarrituta.
   e) Dagokion RCF erregistroa sartzeko baimena duten izapidetze unitateen erabiltzaileak, eta dagozkion sarrera profilak kudeatzea egokituko zaio izapidetze unitate bakoitzak esleitutako administrazio erabiltzaileari. Era berean, administrazio erabiltzaile honek, kontabilitate informazio sisteman bertan, kudeatuko du, ondorio hauetarako, zerbitzua eskainiko dien kudeaketa organoen esleipena.
   f) Erabiltzaile batek kudeaketa organoen eta bere izapidetze unitateen kudeaketa sistema batek sisteman sartzeko egiaztatzeko, onartutako ziurtagiri elektronikoa beharrezkoa denean, Industria, Energia eta Turismo Ministerioak argitaratutako konfiantzazko zerbitzuen zerrendan (TSL) agertzen den ziurtagiri zerbitzuak eskaintzen dituen batek igorri beharko du aipatutako ziurtagiria, eta Herri Administrazioetako Estatuko Idazkaritzaren ziurtagiriak egiaztatzeko plataformak bereganatu beharko du, zerbitzu publikoak hiritarrei modu elektronikoan eskuragarri jartzeari buruzko 11/2007 Legearen 21.3. artikuluan aurreikusita.
   g) Egituran edo administrazio antolaketetan aldaketak ematen direnean, eta aldaketa horiek kontabilitate bulegoen, kudeaketa organoen eta izapidetze unitateen kodeetan aldaketak eragiten dituztenean, kontuan hartuko da Estatuko Administrazio Orokorreko Kontu-hartzailetzak, ondorio horretarako, ezartzen duena.
 • 2. Fakturen kontabilitateko erregistroak fakturekin ados dagoela edo ez dagoela adieraztea eta kudeaketa organoak horiek itzultzea.
  • a) Fakturarekin ados dagoenean, izapidetze unitateak, RCF erregistroan adieraziko du, kontabilitate bulegoak, ondorio horretarako gaitzen dituen baliabide elektronikoen bidez, fakturarekin ados dagoela, aipatutako fakturaren derrigortasuna onartzearen ondorioz. Aipatutako adostasuna eragin zen data adieraziko du.
  • b) Halaber, fakturarekin ados ez dagoenean, izapidetze unitateak RCF erregistroan adieraziko du, kontabilitate bulegoak, ondorio horretarako, gaitutako baliabide elektronikoen bidez, fakturarekin ados ez dagoela eta kontabilitate bulegoaren bidez itzuliko duela. Aipatutako desadostasuna eragin zen data adieraziko du.
 • 3. Fakturak fakturen kontabilitateko erregistroan adieraztea, haien derrigortasuna eta ordainketa onartzeari dagokionez.
  • a) Adostasuna eman zaien zuzenean ordaindu beharreko fakturei dagokienez, RCF erregistroan bertan  adieraziko dira, ahal bada, modu automatikoan, onartutako derrigortasunaren ondorioz, kontabilitate informazioaren sisteman erregistratutako kontabilitate eragiketaren zenbakia, eta aipatutako derrigortasunaren eta ondorengo ordainketaren datak. Horren ondorioetarako, bai onartutako derrigortasun eragiketak eta bai ordainketa materialaren eragiketak harrekin lotutako faktura edo fakturak identifikatuko dituzte, dagozkien RCF kodeen bidez.
  • b) Fakturak kutxa finkoko aurrerakin edo justifikatu beharreko ordainketen moduan izapidetzen direnean, izapidetze unitateak RCF erregistroan bertan zera adieraziko du, faktura bakoitzeko, horretarako gaitzen diren baliabide elektronikoen bidez: justifikatu beharreko ordainketen igorpen zenbakia, eta fakturaren ordainketa data.
 • 4. Acogiéndose a la posibilidad de exclusión reglamentaria prevista en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2013, se excluye de la obligación de anotación en el registro contable de facturas de la Administración General del Estado y de las entidades, entes y organismos vinculados o dependientes
  • a) 5.000 euroetara arteko paperezko fakturak.
  • b) Hornitzaileek Estatuko Administrazio Orokorreko kanpo zerbitzuei igorritako faktura elektronikoak zein paperezkoak, faktura elektronikoaren erabilera finkatu arte eta fakturak aipatutako zerbitzuetan jasotzeko beharrezko baliabideak eta sistemak eduki arte.