Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Iruzur, ustelkeria edo Europako funtsei eragiten dien legez kanpoko beste edozein jarduerari buruzko informazioa jakinaraztea (kanpoko salaketen kanala)

Europako funtsekin finantzatutako proiektu edo eragiketei dagokienez iruzur edo irregulartasun gisa har daitezkeen gertakariak ezagutarazi nahi badizkiozu Iruzurraren aurkako Koordinazioko Zerbitzu Nazionalari (SNCA), INFOFRAUDE kanala erabil dezakezu.

Infofraude kanala: INPRIMAKIA
 • Zeure burua identifikatuz edo anonimoki jakinaraz dezakezu laneko edo antzeko gaiei eta lanetik kanpokoei buruzko informazioa. Horren haritik, ahalik eta informazio zehatzena eman behar dio SNCAri, eta eskura dituen agiriak aurkeztu, informazioak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/1937 Zuzentarauaren (EB) 2.2 artikuluari buruzkoak direnean, 2019ko urriaren 23koa, Batasuneko Zuzenbidearen arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesari buruzkoa. Hori guztia, gainbegiratu, kontrolatu, ikuskatu edo ikertzeko beste erakunde batzuek dituzten eskumenei kalterik egin gabe (2/2023 Legearen bigarren xedapen iragankorra eta 2019/1937 Directiva (UE) Zuzentaraua (EB)).

 • Salatzaileek Informatzailea Babesteko Agintaritza Independentearen (AAI) babesa beharko dute, 2/2023 Legearen 2.1.a) 2. artikuluaren arabera.

 • INFOFRAUDE kanalaren funtsezko alderdiak 1/2017 Komunikazioan, jasota daude (1/2017 Komunikazioa, apirilaren 6koa, Iruzurraren aurkako Koordinazioko Zerbitzu Nazionalarena), baita 1/2017 Komunikazioaren eranskinean ere.

 • Informazioa bidaltzeko eta tratatzeko moduari eta baldintzei buruzko galderaren bat egin nahi baduzu, idatzi helbide elektroniko honetara: consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es

 • Joan inprimakira

Bidalitako informazioaren azterketa
 • SNCA jasotako informazioa aztertuko du nola tratatu behar duen erabakitzeko. Horretarako behar diren egiaztapen eta jarduerak egingo ditu.

 • Hala ere, ez da bidaliko jasotako informazioa, ageriki funsgabea denean edo, bidalitako informazioa eskasa bada, egitateen deskribapena orokorregia edo zehaztugabea bada, edo froga-elementurik ez badago, SNCAk ezin duenean jasotako informazioa modu arrazoituan egiaztatu eta ezin duenean zehaztu gutxienez zer tratamendu eman behar zaien jakinarazitako egitateei.

Konfidentzialtasun-bermea
 • Informazioa ematen duen pertsonak espresuki kontrakoa eskatzen duenean izan ezik, SNCAk konfidentzialtasun osoz gordeko du haren identitatea, eta ez zaio inori jakinaraziko.

 • Horretarako, SNCAk egiten dituen komunikazio, egiaztatze-jarduketa edo dokumentazio-eskaera guztietan, ez dira sartuko informazioa igorri duen pertsonaren identitateari buruzko datuak, ez eta erabat edo partzialki identifikatzera eraman dezakeen beste edozein datu ere.

 • Era berean, SNCAk jarduketak beste organo batzuei helarazi behar badizkie organo horiek dagozkien prozedurak bidera ditzaten, aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaio beste organo horietara bidaltzen den dokumentazioari, organo jurisdikzionalen edo Fiskaltzaren kasuan izan ezik, eta prozedura judiziala arautzen duen araudiak beste zerbait eskatzen duenean izan ezik. Azken kasu horretan, ezinbestekoa den pertsona edo organoei bakarrik jakinaraziko zaie informatzailearen identitatea.

 • Azkenik, eta kasuan kasuko prozedura arautzen duen araudiak uzten duen neurrian, SNCAk berak egingo ditu jarduketak bidali zaizkion organoaren aurrean prozedura hori behar bezala garatu ahal izateko beharrezko izapideak, organo horren eta informazioa zerbitzu horretara bidali duen pertsonaren arteko komunikazioa zerbitzu horren bidez egin dadin, haren identitatearen konfidentzialtasuna bermatze aldera.

Ez-interesduna
 • Jakinarazpenetarako kanalaren bidez informazioa bidaltzeak ez du esan nahi bidaltzailea interesduna denik emandako informazioaren ondorioz gerta litezkeen jarduera administratiboekiko, eta ez dio eskubidea ematen emaitza jakiteko, ezta eskumenik ere aipatu jardueren emaitzekin lotutako helegite edo erreklamaziorik aurkezteko ere.

datuen babesari
 • Inprimakiaren bidez emandako datu pertsonalak SNCAk tratatuko ditu, Europar Batasunaren finantza-interesen kontrako irregulartasuna eta iruzur-kasuak ikertzeko eta, hala badagokio, kasuan kasu dagozkion erantzukizunak eskatze aldera legez ezarritako prozedurak izapidetzeko. Zure datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko. Tratamenduaren arduradunaren aurrean baliatu ahal izango ditu eskubideak. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus datuen babesari buruzko informazio gehigarria

Nahi izanez gero, Iruzurraren Aurkako Europako Bulegora (OLAF) jo dezakezu, https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm estekaren bidez, edo Europako Fiskaltzara (EPPO),https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime