Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie trimestral. Operacións non financeiras do subsector Fondos da Seguridade Social

​Este apartado presenta as operacións non financeiras, en termos da contabilidade nacional, realizadas con periodicidade trimestral polo subsector Fondos da Seguridade Social (S.1314). A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010) Base 2010.