Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Particularidades

O rexistro contable de facturas da Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos. Particularidades.

Na disposición adicional primeira do Proxecto de orde pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas establécense as particularidades do rexistro contable de facturas da Administración xeral do Estado e dos seus organismos e entidades nos seguintes termos:

 • 1. O rexistro contable de facturas da Administración xeral do Estado e o correspondente a cada unha das súas entidades públicas estatais de natureza administrativa pertencentes ao ámbito de aplicación do Proxecto de lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público axustarase ás condicións e requisitos funcionais e técnicos establecidos nesta orde coas seguintes particularidades:
  • a) A Intervención Xeral da Administración do Estado será o órgano competente para:
   • 1º A xestión, administración e mantemento do rexistro contable de facturas da Administración xeral do Estado.
   • 2º A definición das especificacións do sistema.
   • 3º A determinación das condicións técnicas normalizadas das interfaces do rexistro contable de facturas cos sistemas de xestión económico-orzamentaria das unidades tramitadoras implicadas na tramitación das facturas electrónicas.
  • b) A xestión, administración e mantemento do rexistro contable de facturas de cada unha das entidades públicas estatais de natureza administrativa corresponderá ao centro directivo ou órgano xestor da contabilidade da entidade.
  • c) A xestión e actualización do catálogo de órganos xestores e unidades tramitadoras, e do responsable de ficheiro e usuario administrador de cada unidade tramitadora, no propio sistema de información contable, será efectuada pola correspondente oficina contable.
  • d) As unidades tramitadoras e os órganos de control establecerán nos seus respectivos sistemas de xestión, se for necesario, a correspondencia entre as codificacións establecidas para os órganos xestores e unidades tramitadoras no RCF, baseada no directorio DIR3 de unidades administrativas da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, e as utilizadas nos seus respectivos sistemas.
  • e) A xestión dos usuarios das unidades tramitadoras con acceso permitido ao correspondente RCF, e dos correspondentes perfís de acceso, corresponderá ao usuario administrador designado por cada unidade tramitadora. Igualmente, este usuario administrador xestionará no propio sistema de información contable a asignación de órganos xestores a que dará servizo para estes fin.
  • f) Cando a acreditación de acceso ao sistema por parte dun usuario ou dun sistema de xestión dos órganos xestores e das súas unidades tramitadoras requira un certificado electrónico recoñecido, deberá estar expedido por un prestador de servizos de certificación que figure na lista de servizos de confianza (TSL) publicada polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e estar asumido pola plataforma de verificación de certificados, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, prevista no artigo 21.3 da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
  • g) Cando se produzan cambios estruturais ou reorganizacións administrativas que provoquen cambios nas codificacións das oficinas contables, órganos xestores e unidades tramitadoras seguirase o que estableza para ese fin a Intervención Xeral da Administración do Estado.
 • 2. Anotación no rexistro contable de facturas da conformidade ou desconformidade e a súa devolución polo órgano xestor.
  • a) Cando proceda a conformidade coa factura, a unidade tramitadora anotará no RCF, polos medios electrónicos que para ese fin habilite a oficina contable, a conformidade coa factura como consecuencia do recoñecemento da obriga a que corresponde a antedita factura, deixando constancia da data en que se produciu a referida conformidade.
  • b) Igualmente, cando non proceda a conformidade, a unidade tramitadora anotará no RCF, polos medios electrónicos que para ese fin habilite a oficina contable, a desconformidade coa factura e a súa devolución a través da oficina contable, deixando constancia da data en que se produciu a referida desconformidade.
 • 3. Anotación no rexistro contable de facturas en relación co recoñecemento da obriga e o seu pagamento.
  • a) Para aquelas facturas de pagamento directo ás que se prestase a correspondente conformidade deixarase constancia no propio RCF, preferentemente de forma automática, do número de operación contable que se rexistrase no respectivo sistema de información contable como consecuencia da obriga recoñecida, e das datas da antedita obriga e do pagamento posterior, para os efectos do cal tanto a operación de obriga recoñecida como a do pagamento material identificarán a factura ou facturas asociadas mediante os correspondentes códigos de RCF.
  • b) Cando as facturas foren tramitadas como anticipos de caixa fixa ou pagamentos que deben ser xustificados, a unidade tramitadora anotará no propio RCF, para cada factura, polos medios electrónicos que foren habilitados, se for o caso, o número de libramento de pagamentos que deben ser xustificados, e a data de pagamento da factura.
 • 4. Acogiéndose a la posibilidad de exclusión reglamentaria prevista en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2013, se excluye de la obligación de anotación en el registro contable de facturas de la Administración General del Estado y de las entidades, entes y organismos vinculados o dependientes
  • a) as facturas en papel cuxo importe sexa de ata 5.000 euros.
  • b) as facturas, electrónicas e en papel, emitidas polos provedores aos servizos no exterior da Administración xeral do Estado ata que se consolide o uso da factura electrónica e se dispoña dos medios e sistemas apropiados para a súa recepción nos referidos servizos.