Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execución do orzamento.Organismos. 2015

​O artigo 135 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria establece que, sen prexuízo da facultade das Cortes Xerais de solicitar do Goberno a información que estimen oportuna, a Intervención Xeral da Administración do Estado, con periodicidade mensual, porá a disposición das Cortes Xerais, a través da súa Oficina Orzamentaria, información sobre a execución dos orzamentos. Para dar cumprimento a este precepto elabórase esta publicación en base ao contido establecido pola Orde EHA/2045/2011, de 14 de xullo, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración Institucional do Estado.