Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie anual. Clasificación funcional do gasto das Administracións Públicas (COFOG)

Esta información mostra unha presentación cruzada do gasto do sector administracións públicas clasificado por funcións (finalidade do gasto) e a natureza económica, de acordo con as operacións establecidas no SEC.