Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informes de Avance da actuación económica e financeira das administracións públicas. Información anual

Esta páxina alberga informes de periodicidade anual relativos á actividade económica realizada polas Administracións Públicas. No informe "Avance da actuación económica e financeira das Administracións Públicas" analízanse as operacións realizadas polo conxunto do sector en termos da contabilidade nacional, así como os resultados da actuación económica e orzamentaria do Estado. A información que presenta este documento está referida ao déficit público, a presión fiscal, os recursos non financeiros, os empregos non financeiros, a débeda pública, o déficit de caixa e a execución dos orzamentos de ingresos e gastos.