Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Serie trimestral. Operacións non financeiras das administracións públicas

​Operacións non financeiras, en termos da contabilidade nacional, realizadas con periodicidade trimestral polo conxunto do sector das administracións públicas (S.13) e por cada un dos seus subsectores: Administración central (S.1311), Administración rexional (S.1312), Administración local (S.1313) e Fondos da Seguridade Social (S.1314). A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010) Base 2010.