Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Operacións non financeiras. Total sector AAPP e subsectores. Información anual

Serie histórica de periodicidade anual, das operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das administracións públicas (S.13) e os seus subsectores, en termos do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010) Base 2010.