Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Contas das Administracións Públicas. Información anual

Publicación estatística de periodicidade anual que proporciona unha visión completa das operacións realizadas por todos os axentes e polo conxunto do sector Administracións Públicas. Presenta as contas económicas, así como a clasificación funcional do gasto, elaboradas de acordo aos criterios da contabilidade nacional. Proporciona, igualmente, os datos correspondentes á liquidación orzamentaria dos Organismos da Administración Central, Comunidades Autónomas e un resumo das Corporacións Locais agrupadas por rexións. Os datos de base proceden das liquidacións definitivas dos orzamentos de tódalas unidades, o que supón que non podan estar dispoñibles ata que conclúa o proceso legal de peche contable e se reciban na Intervención Xeral tódalas liquidacións.

Exercicios anteriores