Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado
Administración Presupuestaria

Empro públic

Es pot accedir a través d'aquest apartat a la informació que el Ministeri d'Hisenda Pública disposa sobre ofertes d'ocupació i concursos de personal funcionari i laboral, així com a informació sobre els processos selectius per a ingrés en els cossos superior d'interventors i auditors de l'Estat i tècnic d'auditoria i comptabilitat.

Oferta d'Ocupació Pública 2017-2018

Reial decret-llei 13/2017, de 7 de juliol,pel qual s'aprova una oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, en la Seguretat Social, en l'àmbit laboral i del control de la despesa, per a la millora en la prestació de determinats serveis als ciutadans, i pel qual es creen especialitats en Cossos i Escales de l'Administració de l'Estat i els seus organismes públics.

Real Decreto 955/2018 de 27 de julio («BOE» del 31), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

 

Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat: Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat:
25 places d'accés lliure i 25 places de promoció interna 92 places d'accés lliure i 5 places de promoció interna
Información del procés selectiu: Información del procés selectiu: