Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Empro públic

Es pot accedir a través d'aquest apartat a la informació que el Ministeri d'Hisenda Pública disposa sobre ofertes d'ocupació i concursos de personal funcionari i laboral, així com a informació sobre els processos selectius per a ingrés en els cossos superior d'interventors i auditors de l'Estat i tècnic d'auditoria i comptabilitat.

Oferta d'Ocupació Pública 2017-2018

Reial decret-llei 13/2017, de 7 de juliol,pel qual s'aprova una oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, en la Seguretat Social, en l'àmbit laboral i del control de la despesa, per a la millora en la prestació de determinats serveis als ciutadans, i pel qual es creen especialitats en Cossos i Escales de l'Administració de l'Estat i els seus organismes públics.

Reial decret 955/2018 de 27 de juliol («BOE» del 31), pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018

Resolució de 30 de gener de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat.

 

Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat: Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat:
25 places d'accés lliure i 25 places de promoció interna 92 places d'accés lliure i 5 places de promoció interna
Información del procés selectiu: Información del procés selectiu: